Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
INPUT/IMPACT39091/3027/2324/1/15
Studiegids

INPUT/IMPACT

39091/3027/2324/1/15
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze (MO + GO)
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
  • Elective courses (MO + GO)
In andere opleidingen:
 • Master in de beeldende kunsten als INPUT/IMPACT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Pas Johan
Andere co-titularis(sen): Devos Mariella
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Voor studenten door studenten

Je volgt niet alleen een opleiding maar je geeft ze ook mee vorm. Je neemt een actieve rol op in de Studentenraad (School of Arts Studentenraad, SAS) of de studentenclub (onder voorbehoud) en engageert je hiermee persoonlijk voor je medestudenten en de Academie. Kunstonderwijs ontstaat immers in dialoog tussen studenten en lesgevers.

In INPUT/IMPACT bouw je mee aan een participatieve, inclusieve cultuur waarin elke student zich welkom mag voelen en draag je bij tot het vormgeven van aantrekkelijk en relevant onderwijs in de Academie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
Je communiceert doelgericht en transparant met verschillende belanghebbenden.
Je formuleert zowel schriftelijk als mondeling helder en onderbouwd een argumentatie of advies.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
Je neemt de verantwoordelijkheid voor je rol in een gemeenschappelijk project.
Je werkt constructief samen met aandacht voor een diversiteit aan meningen en persoonlijkheden
Je werkt planmatig en gericht naar een eindresultaat toe.
Je organiseert en coördineert overleg.
Je verzamelt informatie, analyseert en interpreteert deze, om te kunnen bijdragen aan debat en besluitvorming.
Je reflecteert op een zelfstandige en kritische manier over het eigen functioneren.
Je toont consequent, neutraal en integer gedrag.

Leerinhoud

Je neemt actief deel aan het structureel overleg van de Studentenraad, waar je de belangen van je medestudenten behartigt en beleidsmatig meedenkt over actueel en relevant kunstonderwijs in een samenleving en een wereld in volle verandering. Je houdt proactief zicht op noden en suggesties die leven in het atelier, en je informeert de studenten over genomen beslissingen en lopende processen. Met communicatie- en overleglijnen naar de verschillende ateliers, opleidingen en overlegfora in huis is de Studentenraad de officiële, democratisch verkozen vertegenwoordiger van de studenten van de Academie.

De Studentenraad is verantwoordelijk voor de meer formele, beleids- en onderwijsgerichte activiteiten zoals de ontwikkeling van een informatief navigatieplatform met QR-code voor studenten, infobalie Open House of reflectie en input voor een relevant en actueel onderwijsprogramma.

De studentenclub faciliteert alle informele activiteiten die door de studenten worden georganiseerd, zoals parties, evenementen, tentoonstellingen, samenwerkingsprojecten, de studentenpublicatie Hapjes, WAV-radio of Every Two Weeks.

Je selecteert uit onderstaand overzicht verschillende activiteiten, en dit voor een totaal van 5 punten, waarvan minstens 2 punten uit het luik participatie komen.

Luik Participatie (min. 2)
- Bijwonen van de semestriële bijeenkomsten van Studentenraad en studentenclub.
- Opnemen van een bestuursfunctie in de Studentenraad (2)
- Deelnemen aan het overkoepelend studentenoverleg van de Dienst Studentenbeleid (1)
- Deelnemen aan de Stuvo-raad of aan de SofA-raad (1)
- Deelnemen aan het professionaliseringsaanbod van de AP Studentgerichte Diensten, waar je professionele skills als onderhandelen of leidinggeven aanscherpt (2)
- Voorstellen en uitwerken van initiatieven die bijdragen tot relevant kunstonderwijs en een inclusieve campus (2)
- Deelnemen aan thematisch overleg in de Academie (1)

Luik Studentenwerking
- Oprichten van een Studentenclub voor de Academie (2)
- Opnemen van een bestuursfunctie in de Studentenclub (2)
- Trekken van een specifiek project van de Studentenclub (1)
- Een zelf voorgesteld project trekken en uitvoeren met de Studentenclub (tbd)
- Optreden als ambassadeur van de Academie op SID-ins en Open House (1, of 2 voor alle dagen)
- Optreden als ambassadeur van de Academie tijdens What’s next?!, Art Book Fair, de Show (1)
- Optreden als buddy voor nieuwe (internationale) studenten (tbd)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren90,00 uren
 • Omschrijving: - Bijwonen van de vergaderingen van de Studentenraad of studentenclub
  - Uitvoeren van de gekozen taken
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

1. Tussentijds reflectiegesprek met de titularis op basis van eigen analyse en peer feedback
2. Logboek met beknopte omschrijving van je activiteiten en een afsluitende zelfevaluatie. Je kadert deze ten aanzien van de overkoepelende ambitie, met name bijdragen tot een participatieve, inclusieve cultuur & tot het vormgeven van aantrekkelijk en relevant kunstonderwijs. Je geeft tevens aan hoe je je verhoudt ten aanzien van de leerdoelen.