Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Geschiedenis van Grafisch Ontwerp 237272/3298/2425/1/41
Studiegids

Geschiedenis van Grafisch Ontwerp 2

37272/3298/2425/1/41
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Crombez Thomas
Andere co-titularis(sen): Beck Janna
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Geschiedenis van Grafisch Ontwerp 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege, afgewisseld met interactieve werkvormen en peer assisted learning methodes(groepsgesprek, klassikale opdrachten, mondelinge presentatie…)

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan intertekstuele verbanden leggen en associaties maken.
De student kent de vaktermen en kan ze op de juiste wijze hanteren.
De student kan theoretische analysemodellen toepassen op het beeldmateriaal van de gegeven periode.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent de belangrijkste momenten in de ontwikkeling van de grafische vormgeving en kan deze in de juiste chronologische, kunsthistorische, semiotische en maatschappelijke context situeren.
De student kan de verschillende grafische stijlen en beeldstijlen van de behandelde periode herkennen en beschrijven.
De student heeft inzicht in het functioneren en de relevantie van de verschillende aspecten van grafische communicatie in de complexer wordende maatschappelijke omgeving van de gegeven periode.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan vanuit de leerstof verbindingen leggen naar de eigen atelierpraktijk.

Leerinhoud

Het tweede deel van de cursus belicht de periode vanaf de renaissance tot en met Art Nouveau, de geboorte van het modernisme en de eerste helft van de twintigste eeuw. Via een kunsthistorische, cultuurwetenschappelijke en semiotische invalshoek bestuderen we de emancipatie en de internationalisering van het gedrukte boek. We belichten de betekenis van de industriële revolutie voor de verbreding en differentiatie binnen het vakgebied van de visuele communicatie. Zo bekijken we de opkomst van de affiche, de krant, de advertentie, nieuwe media zoals de fotografie en nieuwe druktechnieken zoals de chromolithografie. Daarnaast worden conceptuele, veelal semiotische referentiekaders aangeboden die de analytische vermogens aanscherpen op het vlak van perceptie, interpretatie en receptie. Deze analysemodellen worden toegepast op het beeldmateriaal van de gegeven periode. De inhoud van de cursus wordt jaarlijks geactualiseerd in functie van actuele ontwikkelingen. Afhankelijk daarvan, kunnen er van jaar tot jaar wisselende accenten worden gelegd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Powerpoints met didactisch aanschouwingsmateriaal, eventueel aangevuld met teksten, artikels...

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De aanwezigheid van de student tijdens de colleges is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel.

Evaluatievorm: schriftelijk examen evt aangevuld met vooraf ingediend werkstuk of mondelinge presentatie