Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Atelier Schilderkunst 38284/3298/2425/1/66
Studiegids

Atelier Schilderkunst 3

8284/3298/2425/1/66
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Painting binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 36 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gillen-Brincour Tina
Andere co-titularis(sen): Andrews Nick, Colson Vaast, De Meutter ellen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 1080,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Atelier Schilderkunst 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

geslaagd voor Atelier Schilderkunst 2 BA

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een opdracht vormgeven via onderzoek, planning, documentatie, uitvoering en presentatie.
De student kan in de opbouw van een schilderij gerichte technische en stilistische keuzes maken die resulteren in een coherent eindresultaat.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de voornaamste eigenschappen van schilderkundige materialen (oude en recent ontwikkelde materialen en onderlinge combinaties van verschillende technieken) en kan die materialen efficiënt gebruiken.
De student heeft de noodzakelijke vaktechnologische inzichten en vaardigheden verworven.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student ontwikkelt in zijn autonoom onderzoek geleidelijk een meer persoonlijke invalshoek, zowel op het vlak van thematiek en beeldtaal als op het vlak van de concrete plastische verwerking.
De student kan een geconcentreerde en doelgerichte visuele waarneming vertalen naar een schilderij. Vanuit een picturale eigenheid voegt zijn werk iets toe aan deze waarneming waardoor het werk een artistieke en expressieve meerwaarde verwerft.
De student bezit een visie op beeldarchitectuur en kan deze vertalen naar een leesbare compositie.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan een persoonlijke map of dossier met tekeningen, schetsen en visueel materiaal aanmaken, waarmee hij zijn gedrevenheid en motivatie binnen zijn artistiek onderzoek in beeld brengt.
De student stelt een portfolio samen met minimaal 15 kwalitatieve reproducties van zijn/haar werk en een tekst van minimaal 1 getypte bladzijde rond het eigen artistiek onderzoek.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student beschikt over de nodige zelfdiscipline om zonder druk van opdrachten en uit eigen ambitie regelmatig te werken.
De student kan zijn eigen artistiek werk archiveren en presenteren als portfolio.

Leerinhoud

Vanaf 3BA bestaat er geen gemeenschappelijk programma voor de studenten binnen hetzelfde atelier.

De student

- bepaalt individueel het artistieke traject dat hij wenst te volgen.

De begeleiding en het advies van de docenten concentreert zich hoofdzakelijk op de bespreking van de onderliggende denkprocessen en het aanreiken van geschikte en plastisch verantwoorde oplossingen.

Studenten worden uitgenodigd om hun artistieke parcours en onderzoek voor te stellen en te duiden aan medestudenten en docenten. 

- via het samenstellen van een persoonlijke map met tekeningen, schetsen en ander visueel materiaal, kan hij(zij) zijn gedrevenheid en motivatie binnen zijn artistiek onderzoek in beeld brengen.

Op het einde van de Bachelor opleiding wordt een portfolio samengesteld met kwalitatieve reproducties van de schilderijen een bondige begeleidende tekst.Jaarlijks worden meerdere actuele kunstenaars als gastdocent uitgenodigd. Zij bespreken vanuit hun eigen inzicht en ervaring het werk van de student. Bij de aanvang van het seminarie geeft de gastdocent een inleidende lezing omtrent zijn eigen artistiek werk en specifieke invalshoek. De confrontatie met een “vreemde”, soms verrassende mening over de aard en de kwaliteit van het werk is hoe dan ook verfrissend. Een grondiger kennismaking met het beroepsveld wordt gestimuleerd onder de vorm van een gezamenlijk bezoek aan galerijen voor hedendaagse kunst, diverse Musea en hedendaagse tentoonstellingen in België.(Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Charleroi). Via het Cross Over Atelier kan de student(e) eventueel een tweede discipline toevoegen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Diverse tekenmaterialen: potlood, houtskool, krijt OI inkt, meerdere papiersoorten - Diverse schildersmaterialen: olieverf, acryl, aquarel…, schilderslinnen - Diverse materialen afhankelijk van de keuze van het technisch onderzoek(en)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Musea en tentoonstellingen - Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk420,00 uren
 • Opmerking: De student neemt deel in projecten die onderdeel zijn van het lesprogramma: projectweken, tentoonstellingen, studiereizen, lezingen en andere projecten die relevant zijn voor het programma.
Artistieke praktijk660,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van controle- en toonmomenten doorheen het jaar, afgesloten met een jury op het einde van het academiejaar.

De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.