Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Juweelontwerp 339645/3298/2425/1/19
Studiegids

Juweelontwerp 3

39645/3298/2425/1/19
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Wieke
Andere co-titularis(sen): Fischer Benedikt, Touloumidi Vivi, Verhoeven Ingrid
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 720,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Vormgeven 2 OF eerder ingeschreven voor Atelier juweelontwerp en edelsmeedkunst 2 OF eerder ingeschreven voor Juweelontwerp 2) EN simultaan te volgen met Reflectie/Communicatie.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd voor Vormgeven 2 EN simultaan te volgen met Reflectie/Communicatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student is in staat de verworven kennis, inzichten en vaardigheden te synthetiseren.
De student kanzelfstandig zijn/haar aspiraties als autonoom kunstenaar/ontwerper realiseren, en dit op zowel artistiek, inhoudelijk, technisch en maatschappelijk vlak
De student heeft de begincompetenties van een Masterprogramma verworven.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beschikt over gefundeerde kennis en inzichten in de eigen artistieke discipline en het eigen vakgebied.
De student beheerst de basistechnieken van het edelsmeden op gespecialiseerd niveau.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan de commentaren van de docenten verwerken.
De student is zelfkritisch ten opzichte van eigen werk en werkmethode
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft een zelfstandige en procesmatige werkattitude
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan de betekenis van zijn eigen werk relateren aan de inzichten verworven tijdens zijn opleiding.
De student kan op een heldere en professionele manier over zijn werk communiceren.
De student kan zijn/haar eigen werk en werkproces archiveren en presenteren
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student is in staat om kritisch te analyseren, te onderzoeken en te experimenteren, en een zelfstandig ontwikkeld concept in de praktijk te realiseren.

Leerinhoud

De kennis en inzichten die zijn verworven in bachelor2 worden verder doorgedreven in enkele bepaalde opdrachten en een de door de
student geformuleerd artistiek project.
Door het toepassen van diverse methoden en technieken wordt verder onderzoek gedaan naar een homogene plastische invulling van de door de student geformuleerde artisitieke onderzoeksopdracht: het bachelorproject genoemd
Tijdens het onderzoek ontwikkelt de student geleidelijk een meer persoonlijke invalshoek, dit zowel op thematisch - beeldend vlak als bij de concrete plastische uitvoering ervan.

De student neemt deel in projecten die onderdeel zijn van het lesprogramma: projectweken, tentoonstellingen, studiereizen, lezingen en andere projecten die relevant zijn voor het programma.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

afdelingsdocumentatie en –infrastructuur + persoonlijk handgereedschap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk162,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Artistieke praktijk506,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werkplekleren en/of stage7,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semesterDe eindevaluatie zal (gedeeltelijk) plaatsvinden in een tentoonstelling/presentatie (de afstudeertentoonstelling) die na de eindevaluatie opengesteld wordt voor publiek. Deze tentoonstelling vindt plaats in een externe locatie die door de studenten gevonden wordt. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.  Bij het behalen van een onvoldoende beoordelingscijfer zal de student niet mogen deelnemen aan deze afstudeertentoonstelling, dan wordt de bijdrage aan de tentoonstellingskosten terugbetaald.