Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Stage/Projecten Kostuumontwerp 340204/3298/2425/1/13
Studiegids

Stage/Projecten Kostuumontwerp 3

40204/3298/2425/1/13
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Kumeling Sabina
Andere co-titularis(sen): Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In 3BA worden de studenten uitgezonden om part-time deel uit te maken van een creatie proces in de podiumkunsten, film, performance. De studenten ervaren door op de werkvloer aanwezig te zijn, te assisteren, samenwerkingen aan te gaan, en toekijkend hoe een creatie proces verloopt.

In 3BA, students are sent out to be part-time part of a creation process in the performing arts, film, performance. The students experience by being in the field, entering into collaborations, assisting and watching how a creation process happens.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor atelier Theaterkostuum 2

Begincompetenties
Via projecten (al dan niet in samenwerking met andere departementen van de Vlaamse Hogescholen en Drama opleidingen en/ of in het werkveld)leren samenwerken en communiceren omtrent theaterinhouden en theatervormgeving

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft inzicht in theatrale vormen die een beeld kunnen ondersteunen of versterken.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.
De student reflecteert kritisch over het project waarin geparticipeerd wordt en kan dit mondeling weergeven.
De student kan een (artistiek) onderzoek verrichten in samenwerkingsverband.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan in groepsverband een samenwerking aangaan met een opdrachtgever en de opdracht tot een goede einde brengen.
De student staat open voor samenwerkingen met andere disciplines en met collega studenten.
De student kan in samenwerkingsverband aan theaterprojecten werken.
De student heeft tijdens zijn stage, onder supervisie van de professionle ontwerper, met goed gevolg zijn persoonlijke vaardigheden in praktijk gebracht.
De student kan individueel, in duo of in groepsverband werken.
De student kan opdrachten uitvoeren van diverse opdrachtgevers, rekening houdend met de diverse noden en verplichtingen die het medium theater hem/haar oplegt, en zonder daarin de persoonlijke stijl en invulling te verzaken.
De student kan zelfstandig werken.
De student is in staat autonoom als ontwerper te functioneren, of als assistent bij een kostuumontwerper aan de slag te gaan.
De student kan actief samenwerken (afspraken nakomen, niet enkel eigen mening verkondigen, teamgeest bevorderend).
De student reflecteert kritisch over de gekozen methodiek, het proces, de output en over de eigen rol binnen het team.
De student respecteert de opgelegde deadlines en kan zijn werk tijdig finaliseren en presenteren.

Leerinhoud

De student voert een stage uit in het werkveld als assistent of meeloopstage (NIET ALS AUTONOOM ONTWERPER) (max; 180 uren): theater, film, tv, opera, musical, ballet, dans, figurentheater.
De samenwerking met een regisseur/choreograaf/ontwerper van een project kan zowel aangebracht worden door de student of voorgesteld worden door opdrachtgevers werkzaam in podiumkunsten, film of tv zélf. De stagebegeleider moet eerst een goedkeuring van de stageinhoud geven alvorens de student mag beginnen aan de stage. Autonome samenwerking met studenten regie /choreografie /kunstenaars van een project in het brede veld van de podiumkunsten, film, tv. kunnen eventueel goedgekeurd worden.

De studenten mogen in Geen geval ingeschakeld worden als (louter) UITVOERDER van kostuums, of als versterking van een kostuumatelier.Samenwerkingen met andere opleidingen in de podiumkunsten (oa conservatorium, KASK Gent, Ritsc Brussel,…) waarbij de student zich artistiek kan ontplooien via samenwerking met andere disciplines in de performatieve kunsten zijn toegestaan.

ENG

The student carries out an internship in the professional field as an assistant or observing trainee (NOT AS AUTONOMOUS DESIGNER) (max; 180 hours): theatre, film, TV, opera, musical, ballet, dance, figure theatre.
The collaboration with a director/choreographer/designer of a project can either be introduced by the student or suggested by clients working in the performing arts, film or TV themselves. The internship supervisor must approve the content of the internship before the student may start the internship. Autonomous collaboration with a director/choreographer/artist/designer of a project in the broad field of the performing arts, film, TV. may be approved.

Under no circumstances may students be engaged as seamstress on the EXECUTIVE  of costumes, or as reinforcement of a costume workshop.Collaborations with other courses in the performing arts (oa conservatoire, KASK Ghent, Ritsc Brussels,...) in which the student can develop artistically through collaboration with other disciplines in the performative arts are permitted.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

geen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage180,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar.  

EVALUATIE VAN DE STAGE
De evaluatie van de stage gebeurt door de betrokken stagebegeleider door een stagebezoek en op basis van het visuele stageportfolio en verslag van de student.
Deze moeten een weergave zijn van het verloop en van het leerproces tijdens de stage.
Verder wordt er van de stagegever een feedback verslag over de samenwerking, werkhouding en verloop van de stage verwacht.
Je stageportfolio en ook alle verslagen moeten aanwezig zijn op de jury. De student is in orde met de verplichte stagedocumenten. De student respecteert de deadlines voor het indienen van het stageportfolio.

semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester

Ongoing evaluations and check moments during the academic year.
EVALUATION OF THE INTERNSHIP
Evaluation of the internship is done by the relevant internship supervisor through an internship visit and on the basis of the student's visual internship portfolio and report.
These should reflect the course and learning process during the internship.
Furthermore, a feedback report on cooperation, work attitude and course of the internship is expected from the internship supervisor.
Your internship portfolio and also all reports must be present at the jury. The student is in order with the mandatory internship documents. The student respects the deadlines for submitting the internship portfolio.

semester 1: first directional evaluation after conclusion of semester 1
semester 2: final jury after closing 2nd semester