Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Atelier Schilderkunst 16236/3298/2425/1/80
Studiegids

Atelier Schilderkunst 1

6236/3298/2425/1/80
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Painting binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 33 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Ingelaere Quinten
Andere co-titularis(sen): Kopljar Vedran, Mathysen Pieter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student geeft blijk van gedrevenheid en kan de gegeven opdrachten zelfstandig uitvoeren.
De student kent een aantal plastische basisbegrippen en kan ze op beginnersniveau toepassen: kleurwerking, tonaliteit, verfhuid, penseelvoering en schriftuur, compositie
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent een aantal plastische basisbegrippen en kan ze behoorlijk toepassen: kleurwerking, tonaliteit, verfhuid, penseelvoering en schriftuur, compositie.
De student kent en volgt de elementaire technische voorschriften qua materiaalgebruik.
De student kan een doelgerichte visuele waarneming vertalen met schilderkundige middelen
De student respecteert in de weergave van de waarneming de natuurlijke verhoudingen en proporties
De student kent de elementaire technische voorschriften qua materiaalgebruik en past ze toe
De student kan de opdrachten zelfstandig uitvoeren en getuigt van gedrevenheid.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student verricht onderzoek naar de ontwikkeling van een eigen beeldtaal, aansluitend bij datgene wat hij wil uitdrukken.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan de opdrachten zelfstandig uitvoeren en getuigt van gedrevenheid.

Leerinhoud

Opdracht:
Waarneming: - Door middel van stilleven, portret en landschap wordt de grammatica (technische en expressieve eigenschappen) van de schilderkundige taal bestudeerd en toegepast: constructie, geometrische opbouw, compositie, vlakmatigheid, beweging, ritme, tonaliteit, licht- en schaduwwerking, kleurwerking (complementair contrast, simultaan contrast, warm/koudcontrast), het gebruik van de middentoon bij de opbouw van een schilderij, transparant en dekkend verfgebruik, verftextuur en materieweergave, objectiviteit en subjectiviteit van het waarnemen. Bij de opdrachten in het atelier worden zo mogelijk verbanden gelegd met het werk van belangrijke kunstenaars in de historische en meer recente ontwikkeling van de schilderkunst. Er gaat veel aandacht naar het uitbouwen van een ruim referentiekader (canon) binnen het vakgebied. De studenten leren hun eigen onderzoekstraject toetsen aan, en plaatsen binnen een bredere (kunsthistorische) context.

Autonoomwerk:
De student is vrij in de keuze van het onderwerp en de manier van uitvoeren volgens zijn eigen visie en creativiteit. Hij verwerft meer inzicht in zijn artistieke wereld. Zowel de gekozen thematiek (inhoud, concept) als de persoonlijke plastische vertaling worden individueel en in groep besproken. Een grondiger kennismaking met het beroepenveld wordt gestimuleerd onder de vorm van gezamenlijke bezoeken aan Antwerpse en Brusselse galeries voor hedendaagse kunst, diverse Musea en hedendaagse tentoonstellingen in België en indien mogelijk in het buitenland.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.

Het aandeel opdrachtwerk staat voor 60% van het totaalcijfer, het aandeel autonoom werk voor 40% van het totaalcijfer.

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen