Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML 172/3300/2425/1/10
Studiegids

AML 1

72/3300/2425/1/10
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Compositie
    • instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Abrath Edwig, Collier Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen met individuele coaching en opvolging.
De lessen worden georganiseerd in twee parallelle modules.
Gezien de evaluatie van beide modules gebeurt via permanente evaluatie, is consequente aanwezigheid in de lessen een must!

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de oriënteringssproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

- Zingen met notennamen met pianobegeleiding – a capella – ritmisch lezen, niveau DKO 2.4 – KSO
- Lezen, zingen, noteren van basisintervallen en ritmische cellen + melodisch-ritmisch geheugen met gebruik van sol-bassleutel
- Herkennen en intoneren (op notennamen en vocalen) van intervallen, toonladders, drieklanken en dominant septiemakkoord.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan een korte, eenvoudige gememoriseerde melodie zingen
De student kan intervallen vocaal intoneren binnen een tonale context
De student kan vloeiend een melodie lezen binnen een eenvoudige tonale en metrische context
De student toont een motorische beheersing van binaire en ternaire ritmes binnen een eenvoudige metrische context

Leerinhoud

De lessen Algemene Muzikale Vorming worden gegeven in twee modules:

AML 1 A: Intonatie

- Training van het inwendig voorstellingsvermogen, zowel horizontaal als verticaal, aan de hand van cijferzingen, modi en toonladders, intoneren met wisselende voortekening, akkoorden, alteraties en progressies, en grafische intervaloefeningen.
- Zichtlezen tonaal en verwijde toonaarden.
- Prima Vista zingen.
- Driestemmigheid, melodisch-harmonisch inzicht, muzikale uitvoering.

AML 1 B: Ritmiek

- Ritmische lezing in drie sleutels.
- Motorische training.
- Maat en ritme.

Bijkomend worden ook wekelijks remediëringslessen georganiseerd. Iedere student volgt verplicht deze remediëringslessen, met uitzondering van zij die hiervan expliciet worden vrijgesteld door de docenten. Deze remediëringslessen worden eveneens geëvalueerd, het deelpunt hiervan maakt integraal deel uit van het eindresultaat.

Zie ook Vademecum Algemene Muzikale Vorming.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Edlund: Modus Vetus
- Brandse: Prima Vista Zingen
- Kodaly: Tricinia: 29 progressive three-part songs
- Cauberghs: ritmisch oefenboek dl. 2
- Van Der Horst: Maat en Ritme dl. 2
- Dandelot: Manuel Pratique
- Lamarque/Goudard: D'une clé à l'autre

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lire la musique par la connaissance des intervalles I - M.C.Arbaretaz

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling voor AML (beide modules) gebeurt volledig aan de hand van permanente evaluatie (25% per permanent evaluatiemoment). Deelname aan de vier permanente evaluatiemomenten per module is noodzakelijk om te kunnen slagen voor het volledige opleidingsonderdeel.

De wekelijkse remediëringslessen worden eveneens permanent geëvalueerd. Deze evaluaties vallen weg voor wie in het begin van het academiejaar door de docent werd vrijgesteld van deze lessen. In alle andere gevallen worden beide evaluaties (modules plus remediëringslessen) samengeteld en telt dit geheel als het uiteindelijke eindresultaat.

De student dient 50% van de punten te behalen of een quotering van min. 10/20 op elke module (zowel Intonatie als Ritmiek) om te kunnen slagen voor het totale opleidingsonderdeel AML. Bij onvoldoende voor één van de modules wordt het laagste deelcijfer het cijfer voor het gehele opleidingsonderdeel en wordt de student doorverwezen naar de tweede examenkans voor minstens deze module.

De student is geslaagd wanneer hij/zij het opgelegde programma kan realiseren met aandacht voor metrum, ritme en intonatie en daarbij blijk geeft van muzikaliteit.