Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML 273/3300/2425/1/44
Studiegids

AML 2

73/3300/2425/1/44
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Compositie
    • instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Abrath Edwig, Collier Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor AML 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen met individuele coaching en opvolging.
De lessen worden georganiseerd in twee parallelle modules.
Gezien de evaluatie van beide modules gebeurt via permanente evaluatie, is consequente aanwezigheid in de lessen een must!

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel:

- Ritmisch lezen in drie sleutels
- Prima vista zingen en uit het geheugen op notennamen en vocalen, inzicht in majeur / mineur, drieklanken en dominant septiemakkoord met omkeringen, cadenzen, toonladders in eenvoudige tonale en metrische context.
- Twee- driestemmige vocalisen

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student heeft een motorische beheersing van onregelmatige en crossritmes binnen een complexere metrische context
De student kan een langere en complexere gememoriseerde melodie zingen
De student kan intervallen vocaal intoneren binnen een verwijde tonale en atonale context
De student kan vloeiend een melodie lezen binnen een verwijde tonale en complexere metrische context

Leerinhoud

De lessen Algemene Muzikale Vorming worden gegeven in twee modules:

AML 2 A: Intonatie

- Training van het inwendig voorstellingsvermogen, zowel horizontaal als verticaal, aan de hand van cijferzingen, modi en toonladders, intoneren met wisselende voortekening, akkoorden, alteraties en progressies en grafische intervaloefeningen.
- Zichtlezen verwijde toonaarden.
- Prima Vista zingen.
- Driestemmigheid, melodisch-harmonisch inzicht, aanvoelen van dissonantie, muzikale uitvoering, teamwork.
 
AML 2 B: Ritmiek

- Ritmische en motorische training.
- Lezen in vijf sleutels.
- Maat en ritme.

Zie ook Vademecum Algemene Muzikale Vorming.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Edlund: Modus Vetus
- Brandse: Prima Vista Zingen
- Nees: Ave Maria
- Van Der Horst: Maat en Ritme dl. 2
- Weber: Leçons Progressives dl. 6
- Lamarque/Goudard: D'une clé à l'autre
- Dandelot: Manuel Pratique


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lire la musique par la connaissance des intervalles II - M.C.Arbaretaz
A New Approach to Sight Singing - Berkowitz-Fontrier-Kraft

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling voor AML (beide modules) gebeurt volledig aan de hand van permanente evaluatie (25% per permanent evaluatiemoment). Deelname aan de vier permanente evaluatiemomenten per module is noodzakelijk om te kunnen slagen voor het volledige opleidingsonderdeel.

De remediëringslessen worden eveneens permanent geëvalueerd. Deze evaluaties vallen weg voor wie in het begin van het academiejaar werd vrijgesteld van deze lessen.

De student dient 50% van de punten te behalen of een quotering van min. 10/20 op elke module (zowel Intonatie als Ritmiek) om te kunnen slagen voor het totale opleidingsonderdeel AML. Bij onvoldoende voor één van de modules wordt het laagste deelcijfer het cijfer voor het gehele opleidingsonderdeel en wordt de student doorverwezen naar de tweede examenkans voor minstens deze module.

De student is geslaagd wanneer hij/zij het opgelegde programma kan realiseren met aandacht voor metrum, ritme en intonatie en daarbij blijk geeft van muzikaliteit.