Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Omgevingsaanpassing32669/3303/2425/1/62
Studiegids

Omgevingsaanpassing

32669/3303/2425/1/62
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Vanderplas Cindy
Andere co-titularis(sen): Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Ijsbergdenken OF eerder ingeschreven voor Ijsbergdenken.

Korte omschrijving

Het 2 sporen beleid vormt een belangrijk fundament bij de brede ondersteuning van personen met autisme en hun netwerk. In dit opleidingsonderdeel zoomen we in op het spoor van de omgevingsaanpassing. We staan stil bij een aantal belangrijke kaders die de basisprincipes in het omgaan met autisme bepalen.
Hierdoor krijgt een student zicht op wat de algemene aandachtspunten zijn als er omgevingsaanpassingen of strategie bepaling in het omgaan met prikkels, het anders waarnemen en denken moeten worden gedaan bij autisme.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings- en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA-normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR1: De PBA autisme stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit (1) wetenschappelijke kennis over mensen met autisme in hun context en binnen alle levensdomeinen; (2) vanuit internationale en actuele evoluties; en (3) vanuit een inclusief en empowerend paradigma.
De student beschrijft de basisprincipes in het omgaan met autisme.
De student verantwoordt het voorstel tot omgevingsaanpassing en/of strategie bepaling m.b.t. het anders waarnemen en denken vanuit de algemene aandachtspunten van inclusief en krachtgericht handelen.
De student verantwoordt het voorstel tot omgevingsaanpassing en/of strategie bepaling in het omgaan met prikkels vanuit de algemene aandachtspunten van inclusief en krachtgericht handelen.
De student geeft aan wat de algemene aandachtspunten zijn als er omgevingsaanpassingen in het omgaan met prikkels worden gedaan met autisme.
De student geeft aan wat de algemene aandachtspunten zijn als er strategiebepaling in het omgaan met prikkels worden gedaan bij autisme.
De student geeft aan wat de algemene aandachtspunten zijn als er omgevingsaanpassingen m.b.t.het anders waarnemen en denken worden gedaan bij autisme.
De student geeft aan wat de algemene aandachtspunten zijn als er strategiebepaling m.b.t. het anders waarnemen en denken worden gedaan bij autisme.
DLR2: De PBA autisme ondersteunt, begeleidt en coacht mensen met autisme en de relevante stakeholders in alle contexten en doet dit steeds met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de cliënt/cliëntsysteem.
De student heeft zicht op hun belemmerende en bevorderende factoren in doel- en taakgericht samenwerken i.f.v het aanpassen van de omgeving
De student omschrijft de impact van autisme op het functioneren in het dagelijks leven.
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met autisme en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student analyseert de ondersteuningsvraag m.b.t. een omgevingsaanpassing .
De student formuleert een omgevingsaanpassing op basis van een werkhypothese.
De student past de verduidelijking van de opeenvolging van activiteiten aan aan het begripsniveau van de cliënt.

Leerinhoud

- Practices based – evidence based handelen
- TEACCH (2 sporen beleid)
- Strategieën zintuigelijke prikkelverwerking
- EF – omgeving en ondersteuning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiematerialen: verplicht
- Studiemateriaal aangeboden op het elektronisch leerplatform digitap.

Studiematerialen: aanbevolen
- Een lijst met interessante literatuur wordt telkens aangevuld met recente werken en op digitap geplaatst.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Een lijst met interessante literatuur wordt telkens aangevuld met recente werken en op digitap geplaatst.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen139,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Toetsvorm (eerste examenkans/tweede examenkans):
1. Korte omschrijving van de toets:
examen met toepassingsvragen over casussen
2. Toetsmethode:
open vragen
3. Bron:
open boek 
4. Toetsmedium:
schriftelijk
5. Beoordelaar:
lector