Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Autisme en ontwikkeling39458/3303/2425/1/28
Studiegids

Autisme en ontwikkeling

39458/3303/2425/1/28
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Keuzepalet extra muros
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Turpyn Vera
Andere co-titularis(sen): Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een goede interpretatie van autisme en daarmee samengaand gedrag, evenals het uitwerken van een aanpak op maat, kan enkel plaatsvinden mits er een goede kennis van een neurotypische ontwikkeling aanwezig is. Binnen dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan de diverse ontwikkelingen van baby tot en met adolescent (neurotypische taal- en communicatieontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling) en worden samenhangen belicht.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings- en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA-normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR1: De PBA autisme stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit (1) wetenschappelijke kennis over mensen met autisme in hun context en binnen alle levensdomeinen; (2) vanuit internationale en actuele evoluties; en (3) vanuit een inclusief en empowerend paradigma.
De student verantwoordt in een casus, bijzonder gedrag als ‘leeftijdsadequaat’ versus autistisch gedrag.
De student vergelijkt per ontwikkelingsfase de wijze waarop autisme tot uiting komt bij jongens/mannen met de manier waarop autisme zich manifisteert bij meisjes/vrouwen.
De student past de kennis van neurotypische ontwikkeling binnen de verschillende ontwikkelingsfasen toe bij de analyse van een casus.
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met autisme en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student stelt voor een welomschreven casus met autisme een concreet en haalfbaar leeftijdsadequaat funtioneel ontwikkelingsdoel op.
De student verantwoordt de keuze van een leeftijdsadequaat functioneel ontwikkelingsdoel.
De student stelt voor een welomschreven casus met autisme een concreet en haalbaar omgevingsdoel op.
De student verantwoordt de keuze van een concreet en haalfbaar omgevingsdoel.

Leerinhoud

- Kennis over de normale ontwikkeling
- Invloed van ontwikkeling op autisme en omgekeerd
- Genderverschillen in combinatie met de ontwikkelingsfase

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiematerialen: verplicht
- Studiemateriaal aangeboden op het elektronisch leerplatform digitap.
- Vignero, G. (2020). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van kinderen thuis, op school en daarbuiten (3e druk). Antwerpen: Garant.

Studiematerialen: aanbevolen
- Een lijst met interessante literatuur wordt telkens aangevuld met recente werken en op digitap geplaatst.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Toetsvorm (eerste examenkans/tweede examenkans):

1. Korte omschrijving van de toets:
Deze toets bestaat uit een examen waarin we kennis en vaardigheden hands-off gaan toetsen : we meten enerzijds de kennis en het inzicht in de leerstof en anderzijds de cognitieve component van vaardigheden. M.a.w. de student past theoretische kaders toe, formuleert leeftijdsadequate ontwikkkelingsdoelen en evalueert of een plan van aanpak afgestemd is op de ontwikkelingsfase van een welomschreven casus.
2. Toetsmethode: open vragen + casus
3. Bron: gesloten boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Beoordelaar: lector