Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Schoolbeleid 47207/3306/2425/1/58
Studiegids

Schoolbeleid 4

7207/3306/2425/1/58
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Schoolbeleid 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Binon Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als leraar maak je deel uit van een team dat samen verantwoordelijkheid draagt voor het hele schoolgebeuren. Het onderwijs en de activiteiten in de klas zijn de concretisering van een beleid waaraan het gehele team mee vorm geeft: alle leraren en directie samen. In het OLOD Schoolbeleid verkennen we de betrokkenheid van de leraar bij dat beleid en de manier waarop leraren hierin hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. De focus van dit OLOD ligt op samenwerken, samen leren, samen op zoek gaan naar de uitdagingen waarmee scholen als 'lerende organisatie' worden geconfronteerd.

In dit OLOD worden enkele kaders aangereikt om schoolbeleid te analyseren en te verbeteren, o.a. mensen- en kinderrechten, omgaan met diversiteit, beleidsvoerend vermogen, kwaliteitszorg. Concreet vertrekken we vanuit de eigen ervaringen en analyse van de studenten m.b.t. het diversiteitsbeleid van de hogeschool en de opleiding, vanuit het mensenrechtenkader. Dat diversiteitsbeleid wordt verder geanalyseerd aan de hand van het kader van beleidsvoerend vermogen van Vanhoof en Van Petegem. Vervolgens starten de studenten in groep aan een projectopdracht vertrekkend vanuit een casus van een basisschool. Op deze casus wordt het kinderrechtenkader toegepast om beleid te analyseren en te ontwikkelen rekening houdend met de uitdagingen van de grootstedelijke context, waaronder armoede. Aan de hand van deze casus wordt ook ingezoomd op de rol van de onderwijsinspectie en kwaliteitszorg, met specifieke aandacht voor planlast.

Dit OLOD wordt procesmatig en projectmatig aangepakt. Dit betekent dat van de studenten gedurende het hele semester een actieve betrokkenheid, collegiale samenwerking en zelfsturing wordt verwacht. In functie van het leerproces is het belangrijk om actief aan alle hoor- en werkcolleges deel te nemen en steeds voorbereid naar de les te komen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
faciliteert ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op klas- en schoolniveau
handelt vanuit het pedagogisch project van de school
werkt samen met de leerlingen om het onderwijs- en schoolgebeuren vorm te geven
Interactie: diversiteit hanteren
zet acties op in functie van een positief schoolklimaat voor alle betrokkenen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over de cultuur en waarden binnen een school
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
doet voorstellen om de kwaliteit van de school als organisatie te verbeteren in functie van de ontwikkeling van de leerling
toetst het beleid van de school af aan een gegeven referentiekader

Leerinhoud

Als leraar maak je deel uit van een team dat samen verantwoordelijkheid draagt voor het hele schoolgebeuren. Het onderwijs en de activiteiten in de klas zijn de concretisering van een beleid waaraan het gehele team mee vorm geeft: alle leraren en directie samen. In het OLOD Schoolbeleid verkennen we de betrokkenheid van de leraar bij dat beleid en de manier waarop leraren hierin hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. De focus van dit OLOD ligt op samenwerken, samen leren, samen op zoek gaan naar de uitdagingen waarmee scholen als 'lerende organisatie' worden geconfronteerd.

In dit OLOD worden enkele kaders aangereikt om schoolbeleid te analyseren en te verbeteren, o.a. mensen- en kinderrechten, omgaan met diversiteit, beleidsvoerend vermogen, kwaliteitszorg. Concreet vertrekken we vanuit de eigen ervaringen en analyse van de studenten m.b.t. het diversiteitsbeleid van de hogeschool en de opleiding, vanuit het mensenrechtenkader. Dat diversiteitsbeleid wordt verder geanalyseerd aan de hand van het kader van beleidsvoerend vermogen van Vanhoof en Van Petegem. Vervolgens starten de studenten in groep aan een projectopdracht vertrekkend vanuit een casus van een basisschool. Op deze casus wordt het kinderrechtenkader toegepast om beleid te analyseren en te ontwikkelen rekening houdend met de uitdagingen van de grootstedelijke context, waaronder armoede. Aan de hand van deze casus wordt ook ingezoomd op de rol van de onderwijsinspectie en kwaliteitszorg, met specifieke aandacht voor planlast. 

Dit OLOD wordt procesmatig en projectmatig aangepakt. Dit betekent dat van de studenten gedurende het hele semester een actieve betrokkenheid, collegiale samenwerking en zelfsturing wordt verwacht. In functie van het leerproces is het belangrijk om actief aan alle hoor- en werkcolleges deel te nemen en steeds voorbereid naar de les te komen. 


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale cursusVerplicht
  • Auteur: Sam Binon
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00De projectopdracht wordt in groep uitgevoerd. De score die door de groep wordt behaald kan worden gecorrigeerd via peerevaluatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De projectopdracht wordt hernomen op basis van een nieuwe probleemstelling. De student voert deze zelfstandig uit.