Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Ethiek en wereldburgerschap 610481/3306/2425/1/18
Studiegids

Ethiek en wereldburgerschap 6

10481/3306/2425/1/18
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de bachelor : Niet-confessionele zedenleer
  Keuzepakket:
  • Niet-confessionele zedenleer
  • Niet-confessionele zedenleer A
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Ethiek en wereldburgerschap 6
 • Postgraduaat leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs als Ethiek en wereldburgerschap
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Beckers Kurt
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Theoretisch gedeelte:

Het doel van de cursus is het verhelderen van het eigen morele denken en inzicht verwerven in seculiere ethiek vanuit een kosmopolitisch perspectief. Studenten leren ethische theorieën herkennen en toepassen, analyseren religieus en autonoom moreel denken, en verdiepen zich in wetenschap en Vrij Onderzoek als leidraad voor moraal. Het begrip wereldburgerschap wordt uitgewerkt om interlevensbeschouwelijke competenties te versterken, geïnspireerd door Martha Nussbaum.

Praktisch gedeelte:

Studenten lezen teksten, formuleren discussievragen en nemen deel aan interactieve gesprekken over ethische problemen. Met de "Ethical Toolkit" van Julian Baggini analyseren ze ethische problemen en voeren morele dilemma-discussies, gericht op lagere schoolkinderen. Groepsprojecten rond interlevensbeschouwelijke competenties worden uitgewerkt en gepresenteerd. Een extra-muros activiteit wordt georganiseerd op basis van het culturele aanbod in Antwerpen.

Begincompetenties (tekst)

Bereidheid tot vrijzinnig engagement.
Eindcompetenties van de voorafgaande opleidingen
Studenten via SLO dienen minimum al 30 studiepunten te hebben verworven.
Studenten via geïntegreerde lerarenopleiding dienen minimum al 60 studiepunten te hebben verworven.
Niveau: gespecialiseerd

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis inzetten
benadert kritisch de pseudo-logische consistentie van het ietsisme
herkent en benoemt levensbeschouwelijke kleuring van gedachten
herkent framing in het dagelijks leven
houdt een teleologisch natuurbeeld en een Darwinistisch natuurbeeld uit elkaar
kent de basisprincipes van het Darwinisme en de hoofdzaken van een Darwinistische hypothese over de afstamming van de mens
ontwikkelt het (in)tolerantiedilemma volgens de theorie van John Rawls
toont kritisch inzicht in oecumenische interpretaties van godsdienst en in de noodzaak van godsdienst voor de moraal
typeert soorten waarden en normen
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
maakt een sprookje op basis van een inhoudelijk aspect van de cursus

Leerinhoud

Theoretisch gedeelte:

Het doel van de cursus is de verheldering van het eigen morele denken en het verkrijgen van inzicht in de seculiere ethiek vanuit een kosmopolitisch perspectief. Het eerste deel van de cursus legt een theoretische basis waarin studenten ethische theorieën zoals deugdenethiek, utilitarisme, deontologie, en contracttheorieën leren herkennen en toepassen op morele problemen. We analyseren zowel het morele denken binnen religies als het autonome morele denken, met aandacht voor wetenschap als universeel kennissysteem en Vrij Onderzoek als leidraad voor moraal en zingeving. Ook besteden we aandacht aan de evolutionaire oorsprong van de moraal.

In het tweede deel van de cursus werken we het begrip wereldburgerschap uit met als doel de interlevensbeschouwelijke competenties te versterken, zodat studenten in staat zijn om op school interlevensbeschouwelijke projecten op te starten. We richten ons op thema's zoals identiteit, culturele en levensbeschouwelijke verschillen, racisme, gender, religieuze denkbeelden en geopolitieke problematieken, waarbij studenten voortdurend worden aangezet tot kritische reflectie vanuit de mensenrechten. Er wordt een theoretisch kader aangereikt voor het herkennen van denkfouten, het belang van mensenrechtenonderwijs en de noodzaak om in een pluralistische samenleving religieuze tradities te contextualiseren en cultureel te benaderen. We gebruiken het werk van Martha Nussbaum, "De Kosmopolitische Traditie", als leidraad om het concept wereldburgerschap uit te werken. Daarnaast geven we de educatieve kaart van wereldburgerschap als toolkit mee in de les, zodat de leerkracht NCZ het begrip van wereldburgerschap in de lessen kan integreren. Deze toolkit biedt een uitgebreide set aan activiteiten en lesmaterialen, zoals culturele dagen, rollenspellen, morele dilemma-discussies en projecten die aansluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Hierdoor leren leerlingen niet alleen over wereldburgerschap en culturele diversiteit, maar ook hoe ze actief kunnen bijdragen aan een rechtvaardigere en duurzamere wereld.

Praktisch gedeelte:

Oefeningen op de inhoudelijke verwerking van de cursus waarbij studenten vooraf de afgesproken teksten lezen en hierbij discussievragen formuleren die in de les worden besproken. Via interactieve onderwijsleergesprekken behandelen we ethische problemen en spelen we positief in op wereldburgerschap en mensenrechtenonderwijs.

Praktische toepassingen gebaseerd op de "Ethical Toolkit" van Julian Baggini: Dit onderdeel omvat de analyse van ethische problemen en het voeren van morele dilemma-discussies. Studenten leren hoe ze deze discussies kunnen introduceren bij lagere schoolkinderen. De toolkit biedt een compendium van ethische concepten, theorieën en methoden, waardoor studenten worden uitgerust met vaardigheden voor kritische reflectie en ethisch debat.

Studenten werken in groep een project uit rond interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) voor het basisonderwijs en geven een korte presentatie voor hun collega-studenten.

Extra-muros activiteit: nog te bepalen, afhankelijk van het culturele en levensbeschouwelijke aanbod in Antwerpen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Ethiek en wereldburgerschap - readerVerplicht
 • Auteur: Diverse auteurs
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Ethiek en wereldburgerschap (digitale leeromgeving)
Presentaties (digitale leeromgeving)
Losse teksten (digitale leeromgeving)

Studiewijzer ( digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Mondeling examen van 20 min met 30 min voorbereidingstijd.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Studenten werken een ILC-project uit en presenteren dit aan hun collega-studenten. Permanente evaluatie van discussievragen die studenten formuleren bij de teksten uit de reader.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Mondeling examen van 20 min met 30 min voorbereidingstijd.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Studenten werken een ILC-project uit en presenteren dit aan hun collega-studenten. Permanente evaluatie van discussievragen die studenten formuleren bij de teksten uit de reader.

Toetsing (tekst)

1ste examenperiode Schriftelijk examen: 60' 
2de examenperiode: schriftelijk examen: 60'

Er is een verplichte aanwezigheid van 75% nodig tijdens de hoorcolleges om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en tweede examenperiode.
Ethiek en wereldburgerschap is een olod dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming ook attitudevorming ect uiterst belangrijk zijn.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht.