Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Morele opvoeding 610483/3306/2425/1/86
Studiegids

Morele opvoeding 6

10483/3306/2425/1/86
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de bachelor : Niet-confessionele zedenleer
  Keuzepakket:
  • Niet-confessionele zedenleer
  • Niet-confessionele zedenleer A
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Morele opvoeding 6
 • Postgraduaat leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs als Morele opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Beckers Kurt
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel Morele Opvoeding richt zich op het begeleiden van kinderen naar autonoom moreel denken en handelen vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief. De cursus onderzoekt morele ontwikkeling bij kinderen, strategieën om moreel bewustzijn te vergroten en moreel denken te stimuleren, met procesdoelen zoals autonomie, verantwoordelijkheid en zingeving. Er wordt aandacht besteed aan impliciete waardenoverdracht door leerkrachten en de invloed van mens- en wereldbeeld op waardenopvoeding, evenals het dekoloniseren van onderwijsinhouden. Het programma benadrukt een positief mensbeeld waarin autonomie, kritisch denken, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en sociale solidariteit centraal staan. Ontwikkelingstheorieën van onder andere Erik Erikson, Jean Piaget en Lawrence Kohlberg worden behandeld, evenals het nature-nurture debat en de rol van opvoeding en sociale context. Door Theory of Mind en sociale vaardigheden te bevorderen, bereidt de cursus toekomstige leerkrachten niet-confessionele zedenleer voor om morele opvoeding effectief te integreren in hun onderwijspraktijk.

Begincompetenties (tekst)

Bereidheid tot vrijzinnig engagement. Eindcompetenties van de voorafgaande opleidingen Studenten via SLO dienen minimum al 30 studiepunten te hebben verworven. Studenten via geïntegreerde lerarenopleiding dienen minimum al 60 studiepunten te hebben verworven. Niveau: gespecialiseerd

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
formuleert op waarden- en normen gebaseerde pro- en contra bij ethische stellingen
geeft voorbeelden van cross-culturele en intra-culturele waarde-en normverschuivingen
Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis inzetten
geeft opzet en resultaten van de in de cursus besproken experimenten in eigen woorden weer
lokaliseert het vrijzinnig humanistisch opvoedingsideaal in het onderwijsveld
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
analyseert een moreel dilemma en stelt een beperkt discussieplan hierover op
hanteert de methode van Simon en Raths in een lesontwerp
leidt de stadia en niveaus van morele ontwikkeling volgens Kohlberg af uit een morele argumentatie of overweging
onderscheidt begrippen en concepten van de descriptieve moraalfilosofie
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
ontwikkelt een argumentatie voor de inrichting van levensbeschouwelijke vakken
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
analyseert drogredeneringen

Leerinhoud

Theoretisch gedeelte:

Het opleidingsonderdeel Morele Opvoeding richt zich op de vraag hoe we aan morele opvoeding doen vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief. Het doel is om kinderen te begeleiden naar autonoom moreel denken en handelen, met aandacht voor de ontwikkeling van hun moreel bewustzijn en de stimulering van hun morele ontwikkeling. We onderzoeken hoe morele ontwikkeling bij kinderen plaatsvindt en hoe we hun morele bewustzijn kunnen vergroten. Daarbij analyseren we pedagogische strategieën om het morele denken van kinderen positief te stimuleren en streven we naar de ontwikkeling van een autonome moraal bij kinderen. Procesdoelen zoals autonomie, moreel denken, humanisering van de samenleving, verantwoordelijkheid en zingeving staan hierbij centraal.

Leerkrachten dragen vaak impliciet waarden over via leerinhouden, lesstijlen en werkvormen. Het bewust worden en dekoloniseren van deze impliciete waarden is essentieel. We onderzoeken de invloed van het mens- en wereldbeeld op waardenopvoeding en streven naar een vrijzinnig humanistische benadering die gebaseerd is op de idealen van de Verlichting, zoals godsdienstvrijheid, vrijheid van denken en meningsuiting. We verkennen wat we willen bereiken met morele opvoeding, rekening houdend met de moeilijkheden en de lange termijn impact van opvoedkundig handelen. Vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief streven we naar de ontwikkeling van individuen die als autonome en verantwoordelijke burgers deelnemen aan de samenleving, met respect voor de autonomie van anderen.

Het vrijzinnig humanistisch mensbeeld benadrukt autonomie en vrijheid, waarbij individuen zelf beslissingen nemen en hun leven vormgeven. Redelijkheid en kritisch denken staan centraal, met een rationele benadering van het leven waarbij logica en kritisch denken worden gewaardeerd. Verantwoordelijkheid en ethiek zijn belangrijk, waarbij mensen verantwoordelijk zijn voor hun acties en ethisch handelen naar anderen en de wereld. Gelijkwaardigheid en respect zijn cruciaal, met het respecteren van de inherente waardigheid en diversiteit van alle mensen. Sociale solidariteit en ontplooiing worden nagestreefd, waarbij persoonlijke groei en solidariteit binnen de samenleving centraal staan.

In de cursus onderzoeken we het nature-nurture debat en ontwikkelingstheorieën van persoonlijkheid, sociale ontwikkeling en moreel redeneren, zoals die van Erik Erikson, Jean Piaget en Lawrence Kohlberg. We bekijken de invloed van opvoeding, onderwijs en sociale context op de ontwikkeling van kinderen en hoe deze factoren bijdragen aan morele ontwikkeling. We stimuleren de ontwikkeling van Theory of Mind bij jonge kinderen door middel van situaties zoals false beliefs-taken, imitatiespel en rollenspel, en verhalen die verschillende perspectieven belichten. We benadrukken de rol van ouders, opvoeders en leerkrachten in het bespreken van gedachten en gevoelens, en het bevorderen van sociale vaardigheden door interactie met diverse leeftijdsgenoten.

Praktisch gedeelte:

Didactische verwerking van de wetenschappelijk inzichten van de morele ontwikkeling bij kinderen.
Interactieve onderwijsleergesprekken rond moraal en opvoeding.
Oefenen in de rol van gespreksleider om te komen tot filosoferen met kinderen rond moraal.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Morele opvoeding (digitale leeromgeving)
Presentaties (digitale leeromgeving)
Losse teksten (digitale leeromgeving)
Studiewijzer ( digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Kennisinhoudelijke aspecten van het OLOD morele opvoeding. Schriftelijk examen van 60 min.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Kennisinhoudelijke aspecten van het OLOD morele opvoeding. Schriftelijk examen van 60 min.

Toetsing (tekst)

1ste examenperiode Schriftelijk examen: 60'
2de examenperiode Mondeling examen: 20'

Er is een verplichte aanwezigheid van 75% nodig tijdens de hoorcolleges om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en tweede examenperiode.
Morele opvoeding is een olod dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming ook attitudevorming uiterst belangrijk zijn.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht."