Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Partners in onderwijs 232496/3306/2425/1/76
Studiegids

Partners in onderwijs 2

32496/3306/2425/1/76
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hancké Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Doel van het olod is om te leren vergaderen en uiteindelijk één fictief brede-school-project uit te werken. 

Studenten krijgen daarvoor eerst twee workshops.

  Een workshop over wat een brede school zoal inhoudt. Daarbij wordt ook ingegaan op de sociale kaart. 

  Een workshop over vergadertechnieken, de verschillende vergaderrollen, de voorbereiding, de vergadernota's, de vormen van besluitvorming, etc. 

Verder hebben ze nog een sessie waarbij ze naar de schoolomgeving trekken om die in kaart te brengen, zodat ze de schoolomgeving ook echt kunnen incorporeren in hun project. 

De andere bijeenkomsten werken ze gericht, in groepjes van 4 tot 5 studenten, aan het uitwerken van hun project. Ze doen dat door te vergaderen met elkaar en iedereen neemt er bepaalde vergaderrollen op. 

Studenten geven twee tot drie presentaties over hun project aan andere groepen. Ze krijgen en geven elkaar zo feedback om van elkaar te kunnen leren en elkaar verder te helpen.  

Studenten beoordelen elkaar twee keer via een peerevaluatie. 

Een individuele taak is ENKEL mogelijk na overleg met de lectoren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
brengt met hulp in kaart welke partners belangrijk zijn in een brede schoolcontext
doet, vanuit overleg met brede school partners, voorstellen om een school tot een brede school te maken
gaat actief op zoek naar expertise, interesses en talenten van alle mogelijke betrokkenen bij de school (inclusief ouders)
werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in het schoolteam
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert samen met collega's
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
neemt tijdens teammomenten een genuanceerd standpunt in

Leerinhoud

Theorie brede school en sociale kaart : studenten krijgen een workshop, en verschillende teksten aangereikt, over brede school. Ze verwerken de theorie in hun projectopdracht. Voor de projectopdracht werken studenten één fictief project uit m.b.t. brede school volgens de aangereikte principes. Ze presenteren hun werk ettelijke keren aan andere groepen, zodat ze van elkaar kunnen leren. Op het einde leveren ze hun project in. 

Vergadertechnieken en vaardig communiceren :  studenten krijgen een workshop over vergadertechnieken, ze vergaderen doorheen het semester minstens tijdens elke bijeenkomst en nemen daarbij de verschillende vergaderrollen op. Ze dienen als groep twee vergaderverslagen in ter evaluatie.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Partners in onderwijs 2 (wordt digitaal aangeboden via digitap)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Projectopdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht