Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 332513/3306/2425/1/72
Studiegids

Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3

32513/3306/2425/1/72
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cools Casper
Andere co-titularis(sen): Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 193,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Het ABC van leren 1.

Korte omschrijving

Met deze cursus willen we de leerkracht van morgen de nodige handvatten aanreiken om op een speelse, verantwoorde en educatieve manier bewegingsopvoeding te geven en dus kinderen enerzijds te leren te bewegen alsook ze spelenderwijs te laten leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten lichamelijke opvoeding als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
selecteert doelen binnnen het leergebied lichamelijke opvoeding afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied lichamelijke opvoeding op maat van de leerlingen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied lichamelijke opvoeding dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

* didactiek lichamelijke opvoeding (incl. jargon/vaktaal) om een gevarieerd lessenpakket op te stellen

* kennismaking met de leerlijnen van de algemene bewegingsvaardigheden

* Bewegingskansen schoolbreed zien.

* Inzicht verwerven in de (psycho)motorische en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

* opstellingen kiezen op niveau van de doelgroep ( met bijbehorende differentiatie) rekeninghoudende met hoge actieve leertijd en veilige leeromgeving

*Kennis maken met een basisaanbod aan bewegingsgerelateerde topics.

OPGELET:

- Tijdens dit lessenpakket wordt er van uitgegaan dat je zelf de eindtermen lichamelijke opvoeding van de lagere school beheerst.

- Je dient min. een 50m brevet in VOOR aanvang van de zwemlessen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3Verplicht
  • Auteur: Nina Sychold, An Taets
DigitapVerplicht
vaardig zwemmenVerplicht€ 28,00
  • Auteur: Verbauwen, C. Van Gerven, P. Van Schuylenbergh, R. Vier, B. Soons, B.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

OPGELET: Tijdens dit lessenpakket wordt er van uitgegaan dat je de eindtermen lichamelijke opvoeding van de lagere school beheerst.

In functie van je eigen veiligheid dien je VOOR aanvang van de zwemlessen , fred brevet orka (cfr eindtermen lagere school) of hoger voor te leggen.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing120,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00tijdens CU
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,0090 min digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,0090 min digitaal