Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek Frans 332536/3306/2425/1/78
Studiegids

Vakdidactiek Frans 3

32536/3306/2425/1/78
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Feyter Patrice
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Het ABC van leren 1.

Korte omschrijving

De cursus Vakdidactiek Frans 3 biedt een gebruiksaanwijzing bij de in het basisonderwijs gehanteerde leermethoden Frans en bereidt je zodoende voor op het daadwerkelijk doelgroepgericht onderwijzen van het Frans in het Frans; de exemplarische aanpak is gericht op het doén : de onderliggende theorie is beperkt tot vuistregels en is geen onderwerp van evaluatie. De nadruk ligt op de didactische aanpak die lerenden in staat stelt om in het Frans te communiceren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied Frans
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten Frans als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied Frans
selecteert doelen binnnen het leergebied Frans afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied Frans
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied Frans
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied Frans
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied Frans
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied Frans op maat van de leerlingen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied Frans
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied Frans dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

De cursus Vakdidactiek Frans 3 biedt een gebruiksaanwijzing bij de in het basisonderwijs gehanteerde leermethoden Frans.

 • - begrippenkader aangebracht in het ABC van het leren (praktische toepassing ervan, "vertaald" in de didactische vuistregels)
  - specifieke beginsituatie Frans 
 • - (eigen) doelen formuleren; leerplandoelen/eindtermen
 • - functionele, integrale didactische aanpak voor Frans-in-het-Frans
  - basistaalhandelingen (instructies geven, vragen stellen, doorvragen, uitleggen, etc in doelgroepgericht Frans)
  - gevarieerde, activerende werkvormen vs bestaande handleidingen
  - specifieke onderwijs-/leerstrategieën voor formeel vreemdetaalonderwijs en vreemdetaalinitiatie
  - demolessen
  - lesvoorbereiding

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus Vakdidactiek Frans 3Verplicht
 • Auteur: De Feyter, P.
5 BeaufortAanbevolen€ 25,75
 • Auteur: Tant E.
6 BeaufortAanbevolen€ 25,75
 • Auteur: Tant E.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen

Zakwoordenboekje (vertalend) Nederlands-Frans/Frans-Nederlands naar keuze
Bescherelle Poche Conjugaison (zakformaat), uitg. Hatier, € 4,45
Grammaire de base. Frans voor de lagere school, Van Craesbeek, Leen, Acco, € 49,90


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
 • Omschrijving: Exemplarische aanpak (demonstratie), interactief (inzichtsverwerving), actieve participatie (lesvoorbereiding, uitvoering lesfases binnen de contacturen, inoefening taalbasishandelingen in doelgroepgericht Frans, inoefenen activerende werkvormen)
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
 • Omschrijving: Voorbereiding in groepjes van de onderwijsleergesprekken.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen 15’/student vaardigheidstoets simulatie in groepen van 4 studenten; elke student voert een onderwijsleergesprek met de drie anderen over een opgelegd onderwerp (60’ voorbereiding, samen 60’ examen per 4 studenten). De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3de extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen 15’/student vaardigheidstoets simulatie in groepen van 4 studenten; elke student voert een onderwijsleergesprek met de drie anderen over een opgelegd onderwerp (60’ voorbereiding, samen 60’ examen per 4 studenten).
De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3de extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.