Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Zorg voor diversiteit 432508/3306/2425/1/96
Studiegids

Zorg voor diversiteit 4

32508/3306/2425/1/96
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Martens Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 7,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student krijgt zicht op de verschillen en gelijkenissen die je kan vaststellen bij leerlingen. Dit zowel opvoedkundig als op het terrein van de verschillende leergebieden. De student herkent onderwijs-, ondersteunings-, opvoedings-, en zorgbehoeften van leerlingen, leerkrachten en ouders en zet deze om in zorg- en hulpvragen.
Eens de beginsituatie het kind/van de kinderen gekend is, leren de studenten hoe er in de klas kan ingespeeld worden op verschillen en gelijkenissen. Hoe kan een lesgever zo werken dat elk kind maximale kansen krijgt? Hoe kan hij (verzamelde) gegevens van kinderen vertalen in een specifiek onderwijsaanbod? Er is oog voor de verschillende zorgniveaus en de afstemming tussen de behoeften van het kind, de onderwijsleersituatie (leraar, groep, school) en de opvoedingssituatie (ouders, gezin): een verdieping in handelingsgericht werken op basis van casussen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt zijn rol als leraar op vanuit een inclusieve visie op zorg
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
past de uitgangspunten van handelingsgericht werken toe in de klaspraktijk
past de bouwstenen en voorwaarden aan tot een ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in klas- en schoolcontext
stemt het speel-, leer- en leefklimaat af op het ontwikkelingsniveau van de doelgroep
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
toetst de eigen kennis over het zorgcontinuüm en handelingsgericht werken blijvend aan het zorgbeleid van de school

Leerinhoud

- Begeleidingsdecreet en decreet leerlingenbegeleiding
- Handelingsgericht werken als kader voor zorg: uitgangspunten, belang, het individueel en groepswerkplan, leerlinggesprekken, ouderbetrokkenheid,...
- Het zorgcontinuüm: zorg binnen fase 0, fase 1, fase 2, (fase 3)
- Verkennen van bronnen/materialen rond ontwikkelings- en leerstoornissen, gedragsproblemen, psychische problemen, motorische beperkingen, medische       problemen, hoogbegaafdheid, schoolrijpheid, lateralisatie, NT2 binnen brede basiszorg...

- Redelijke aanpassingen

- Kennismaking met ON (ondersteuningsnetwerk) en CLB

- Testmateriaal: AVI, LVS-toetsen CITO, centrale toetsen, Koala,…

- Deontologie (ambtsgeheim); omgaan met leerlinggegevens

- DocATLAS: extra muros activiteit

- Deelname inclusiedag/kennismaking mogelijke externe partnersStudiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Vlaamse editieVerplicht€ 47,45
  • Auteur: Pameijer Noëlle et al
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: mededelend-aanbiedende en interactieve werkvormen waarbij de sturing van het leerproces in handen is van de lector
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Omschrijving: werkvormen waarbij de studenten in hoofdzaak in groep aan de uitvoering van opdrachten of oefeningen werken. De begeleiding van de lector beperkt zich in hoofdzaak tot ondersteunen, feedback geven, e.d...
  • Opmerking: Deelname extra muros activiteiten is verplicht: oa docAtlas en DIVE-IN week.
Vormen van groepsleren12,00 uren
  • Omschrijving: werkvormen waarbij de studenten in groepsverband – meestal in kleinere groepen – werken aan opdrachten of projecten. De sturing van het leerproces is in sterke mate in handen van de groep. Tussenkomsten van de lector beperken zich in hoofdzaak tot het coachen van de groep.
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren
  • Omschrijving: Studietijd die voorzien is voor zelfstudie door de student buiten de contacturen. Deze vorm van studietijd is van toepassing op alle werkvormen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Groepswerk casus. (Deze casus wordt ingediend tegen de start van de examenperiode. Er is geen examen.)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Groepswerk casus (Deze casus wordt ingediend tegen de start van de examenperiode. Er is geen examen.)