Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren 3-432517/3306/2425/1/14
Studiegids

Werkplekleren 3-4

32517/3306/2425/1/14
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren 3-4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Smits Femke
Andere co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Ben Sliman-Ghomari Hajjar, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Coertjens Evi, De Feyter Patrice, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hegge Miet, Hoet Hans, Janssen Roel, Landuyt Tim, Lannie Griet, Lansens Emma, Le Maire Heidi, Martens Nele, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Schiltz Bruno, Segers-Dom Bram, Stas Wendy, Timmermans Annie, Van de Sande Danny, Verlinden Maya, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 60,00

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Het ABC van leren 1 EN (geslaagd voor Werkplekleren 1-2 OF (geslaagd voor Werkplekleren 1 EN geslaagd voor Werkplekleren 2)).

Korte omschrijving

Tijdens werkplekleren 3-4 bouwen we verder op het werkplekleren van semester 2. Doorheen het jaar gaat de student bijna wekelijks naar de werkplek. Op vastgelegde momenten doorheen het jaar zal de student een volledige week aanwezig zijn. Er zullen op bepaalde tijdstippen positiebepalingen plaatsvinden. Op deze manier weet de student hoever hij staat in zijn leerproces. Op het einde van het jaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden.

International week is een onderdeel van werkplekleren 3-4. De kostprijs voor international week bedraagt 60 euro.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt een standpunt in en handelt hiernaar
participeert aan formele gesprekken met partners in en rond de school over breed onderwijsgerelateerde materie
neemt verantwoordelijkheid op voor de totale ontwikkeling (welbevinden, de betrokkenheid en het leerproces) van kinderen in de klas
handelt in deze context respectvol
stelt in deze context vragen aan mentor, begeleider werkplekleren en collega's
neemt in deze context spontaan en actief pedagogisch-didactiche taken op
Interactie: de klas managen
geeft zowel tijdens het lesgeven als bij overgangsmomenten duidelijke instructies
handelt consequent
creëert zelfstandig een krachtige leeromgeving in de klas
Interactie: diversiteit hanteren
werkt aan een veilig, positief klasklimaat door diversiteit te omarmen
Interactie: inspirerend coachen
hanteert een positieve pedagogische begeleiding
geeft op een coachende manier feedback
past het taalgebruik aan alle gesprekspartners aan
schrijft en spreekt correct
interactie: taal ontwikkelen
past het taalgebruik aan alle gesprekspartners aan
schrijft en spreekt correct
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
werkt in de zone van de naaste ontwikkeling
motiveert kinderen
Leerbevordering beginsituatie bepalen
stemt zijn didactische voorbereiding af op de noden van de kinderen
Leerbevordering doelgericht werken
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor in verschillende leergebieden
evalueert adhv de criteria van de mentor in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: beginsituatie bepalen
stemt zijn didactische voorbereiding af op de noden van de kinderen
gaat in deze context discreet om met gegevens van kinderen, ouders en collega's
Leerbevordering: doelgericht werken
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor in verschillende leergebieden
evalueert adhv de criteria van de mentor in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
beheerst de leerinhouden van de verschillende leergebieden
koppelt actuele, maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen
beheerst de leerinhouden van de verschillende leergebieden
koppelt actuele, maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
voert zelfstandig lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
brengt de leerinhouden helder en duidelijk over
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kiest en ontwikkelt functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen
stuurt eigen didactisch handelen bij in functie van talenten van kinderen met ondersteuning van de mentor
stemt het pedagogisch handelen af op de noden van kinderen
creëert een rijke, gedifferentieerde leeromgeving met ondersteuning
experimenteert met diverse digitale onderwijsleermiddelen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
verbindt theorie en nieuwe informatie aan het eigen functioneren
gaat in deze context onderbouwd om met feedback
hanteert in deze context voor het ontwerpen van lessen en activiteiten kwaliteitsvolle bronnen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
plant zijn werk in deze context op een doelgericht wijze
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
past zich in deze context aan wijzigende omstandigheden aan
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
voert het brede takenpakket van de leerkracht in samenspraak uit

Studiematerialen (lijst)

Reglement werkpleklerenVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool
StudiewijzerVerplicht
Cursus Werkplekleren basisonderwijsVerplicht
  • Auteur: Bureau werkplekleren
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus werkplekleren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage630,00 uren
  • Opmerking: Vervoer van en naar de werkplek is voor eigen rekening. In november vindt een International week plaats i.s.m. HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Op donderdag en vrijdag gaan de activiteiten door in Zeeland. Voor elke student wordt voor beide dagen een plaats op een bus voorzien, die ons telkens ’s morgens naar Vlissingen zal brengen en ’s avonds terug naar Antwerpen. Ook indien je verkiest om voor donderdagavond op zelfstandige basis een slaapplaats in Vlissingen te regelen, verwachten we dat je voor beide dagen de kosten voor de bus, geraamd op 25 EUR, zal betalen. Extra kosten i.v.m. een mogelijke overnachting zijn voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00