Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Breed leren 532518/3306/2425/1/48
Studiegids

Breed leren 5

32518/3306/2425/1/48
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Martens Nele
Andere co-titularis(sen): Havermans Inge, Hoet Hans
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 10,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel besteden we aandacht aan de verschillende aspecten van breed leren zodat élk kind tot leren komt vanuit zijn talenten, zodat leren niet alleen in maar ook buiten de schoolmuren gebeurt, in samenwerking met partners, over de vakken heen. Op het mondelinge examen zal gevraagd worden een selectie van de te bereiken doelen toe te lichten ahv bewijsmateriaal. Bij het schriftelijk examen wordt inhoudelijke kennis getoetst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt een verantwoordelijke rol op binnen team- of co-teaching om basiszorg of verhoogde zorg optimaal waar te maken vanuit een inclusieve visie
Interactie: diversiteit hanteren
vertaalt omgaan met verschillen en gelijkenissen in een werkbare klascontext
Leerbevordering doelgericht werken
creëert doelgerichte en betekenisvolle lessen vanuit de ervaringen van leerlingen
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert kritische reflectie over actueel maatschappelijke thema's in zijn lespraktijk
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert breed en groeigericht
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
toont aan kinderen wat en hoe ze gaan leren of geleerd hebben
zet differentiatie op een integrerende manier in
bevordert executieve functies bij kinderen

Leerinhoud

In dit OLOD komen de beroepstaken 'inclusieve omgeving' en de wereld openen' samen. In ‘Breed leren’ leggen we de puzzelstukken bij elkaar. Breed leren staat immers voor onderwijs dat gepast is voor ieder kind, dat beroep doet op elk aspect van het kind en dat plaatsvindt binnen maar ook buiten de schoolmuren. Ideaal gezien heb je werkplekleren 3+4 afgerond om voldoende bagage te hebben voor dit OLOD.


Je past in dit OLOD alle leerdoelen toe en verzamelt hiervan bewijzen (beeld, materiaal, voorbereidingen, feedback, reflectie,...) om als leerkracht breed te kunnen lesgeven en je leerlingen breed te laten leren.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Ik kies voor mijn talent - Toolbox voor jong talentAanbevolen€ 49,99
  • Auteur: Luk Dewulf
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Omschrijving: mededelend-aanbiedende en interactieve werkvormen waarbij de sturing van het leerproces in handen is van de lector
  • Opmerking: Deelname activiteiten is verplicht: DIVE-In week AP.
    10 euro voor eventuele gastsprekers
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
  • Omschrijving: werkvormen waarbij de studenten in hoofdzaak individueel, per twee of in groep(jes) aan de uitvoering van opdrachten of oefeningen werken. De nadruk ligt hierbij op de zelfactiviteit van de student. Tussenkomsten van de lector beperken zich in hoofdzaak tot begeleiden (ondersteunen, feedback geven, e.d.).
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren
  • Omschrijving: Studietijd die voorzien is voor zelfstudie door de student buiten de contacturen. Deze vorm van studietijd is van toepassing op alle werkvormen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Mondeling examen - 50% - 15 min/student
Schriftelijk examen - 50% - 120 min. De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3de extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Mondeling examen - toelichting: 30 min/student