Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren 5-632523/3306/2425/1/24
Studiegids

Werkplekleren 5-6

32523/3306/2425/1/24
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren 5-6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Titularis: Smits Femke
Andere co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Ben Sliman-Ghomari Hajjar, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Coertjens Evi, De Feyter Patrice, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Hancké Tom, Hegge Miet, Hoet Hans, Janssen Roel, Landuyt Tim, Lannie Griet, Lansens Emma, Le Maire Heidi, Martens Nele, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Schiltz Bruno, Segers-Dom Bram, Stas Wendy, Timmermans Annie, Van de Sande Danny, Verlinden Maya, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar) of 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Werkplekleren 3-4.

Korte omschrijving

Tijdens werkplekleren 5-6 bouwen we verder op het werkplekleren van semester 4. Doorheen het jaar gaat de student bijna wekelijks naar de werkplek. Op vastgelegde momenten doorheen het jaar zal de student een volledige week aanwezig zijn. Er zullen op bepaalde tijdstippen positiebepalingen plaatsvinden. Op deze manier weet de student hoever hij staat in zijn leerproces. Op het einde van het jaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
gaat efficiënt om met een digitale leeromgeving in functie van het leerproces van kinderen
neemt een standpunt in, handelt ernaar en neemt er verantwoordelijkheid voor op
neemt verantwoordelijkheid op voor het welbevinden, de betrokkenheiden en het leerproces van elk kind
voert formele gesprekken met partners in en rond de school over breed onderwijsgerelateerde materie
handelt in deze context respectvol
stelt in deze context vragen aan mentor, begeleider werkplekleren en collega's
neemt in deze context spontaan en actief pedagogisch-didactiche taken op
Interactie: de klas managen
geeft te allen tijde duidelijke instructies
handelt consequent op een verbindende manier
creëert zelfstandig een krachtige leeromgeving ongeacht waar er geleerd wordt
Interactie: diversiteit hanteren
stimuleert democratisch overleg
Interactie: inspirerend coachen
zet coachingsvaardigheden in om kinderen aan te zetten tot onderzoekend leren
zet coachingsvaardigheden in om oplossingsgericht denken/handelen bij kinderen te stimuleren
interactie: taal ontwikkelen
geeft taalontwikkelend les in alle leergebieden
schrijft en spreekt te allen tijde correct
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert de zelfstandigheid en autonomie van kinderen
vraagt aan kinderen feedback en gaat ermee aan de slag
Leerbevordering beginsituatie bepalen
hanteert de algemene en specifieke beginsituatie als dynamisch gegeven
Leerbevordering doelgericht werken
evalueert in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: beginsituatie bepalen
hanteert de algemene en specifieke beginsituatie als dynamisch gegeven
gaat in deze context discreet om met gegevens van kinderen, ouders en collega's
Leerbevordering: doelgericht werken
evalueert in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
beheerst de leerinhouden van alle domeinen van de verschillende leergebieden
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
creëert een rijke en gedifferentieerde leeromgeving
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
stuurt eigen didactisch handelen bij in functie van talenten van kinderen
zorgt ervoor dat kinderen de aangeboden leerinhouden beheersen
brengt eenzelfde leerinhoud op verschillende manieren helder en duidelijk over
stemt vanuit een brede observatie zijn pedagogische en didactisch handelen af op de noden van kinderen
werkt samen met collega's en partners om het lesgeven af te stemmen op de noden van kinderen
zet diverse digitale onderwijsleermiddelen functioneel in
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
maakt zichtbaar hoe (een stukje) schoolbeleid geoperationaliseerd wordt in het eigen handelen
gaat in deze context onderbouwd om met feedback
hanteert in deze context voor het ontwerpen van lessen en activiteiten kwaliteitsvolle bronnen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
plant zijn werk in deze context op een doelgericht wijze
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
kan de klasorganisatie afstemmen op wijzigende omstandigheden
past zich in deze context aan wijzigende omstandigheden aan
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
voert het brede takenpakket van de leerkracht zelfstandig uit

Studiematerialen (lijst)

Reglement werkpleklerenVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool
StudiewijzerVerplicht
Cursus Werkplekleren basisonderwijsVerplicht
  • Auteur: Bureau werkplekleren
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage900,00 uren
  • Opmerking: vervoer van en naar de werkplek is voor eigen rekening

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00