Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren 1-234144/3306/2425/1/42
Studiegids

Werkplekleren 1-2

34144/3306/2425/1/42
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren 1-2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Ben Sliman-Ghomari Hajjar, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Coertjens Evi, De Feyter Patrice, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Hancké Tom, Hegge Miet, Hoet Hans, Janssen Roel, Landuyt Tim, Lannie Griet, Lansens Emma, Le Maire Heidi, Martens Nele, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Schiltz Bruno, Segers-Dom Bram, Smits Femke, Stas Wendy, Timmermans Annie, Van de Sande Danny, Verlinden Maya, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens werkplekleren 1-2 laten we de student heel snel kennismaken met de praktijk. Vanaf oktober gaat de student bijna wekelijks naar de werkplek. Op vastgelegde momenten doorheen het jaar zal de student een volledige week aanwezig zijn. Er zullen op bepaalde tijdstippen positiebepalingen plaatsvinden. Op deze manier weet de student hoever hij staat in zijn leerproces. Op het einde van het jaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt een standpunt in en verduidelijkt dit tegenover anderen
voert informele gesprekken met partners in en rond de school
handelt in deze context respectvol
stelt in deze context vragen aan mentor, begeleider werkplekleren en collega's
neemt in deze context spontaan en actief pedagogisch-didactiche taken op
Interactie: de klas managen
geeft tijdens het lesgeven duidelijke instructies
expliciteert verwachtingen naar kinderen
creëert een krachtige leeromgeving in de klas met ondersteuning van de mentor
gaat spontaan en evenredig in interactie met elk kind
Interactie: diversiteit hanteren
gaat spontaan en evenredig in interactie met elk kind
Interactie: inspirerend coachen
communiceert met een open geest
bekrachtigt kinderen expliciet in hun sterktes
interactie: taal ontwikkelen
zet meertaligheid zichtbaar in als sterkte
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
zet expressie functioneel in
stemt het handelen af op de leefwereld van de kinderen
Leerbevordering beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene beginsituatie in overleg met de mentor
rapporteert over een afgebakend moment met een aangeboden instrument
Leerbevordering doelgericht werken
bereidt met ondersteuning lessen/activiteiten voor de verschillende leergebieden voor
probeert verschillende werk- en groeperingsvormen uit
maakt operationele lesdoelen van de door de mentor opgegeven doelstellingen
Leerbevordering: beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene beginsituatie in overleg met de mentor
rapporteert over een afgebakend moment met een aangeboden instrument
gaat in deze context discreet om met gegevens van kinderen, ouders en collega's
Leerbevordering: doelgericht werken
bereidt met ondersteuning lessen/activiteiten voor de verschillende leergebieden voor
kiest functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen met ondersteuning van de mentor
probeert verschillende werk- en groeperingsvormen uit
voert met ondersteuning lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
maakt operationele lesdoelen van de door de mentor opgegeven doelstellingen
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
beheerst de leerinhouden van de gegeven lessen/activiteiten
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de leerinhouden van de gegeven lessen/activiteiten
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
voert met ondersteuning lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
kiest functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen met ondersteuning van de mentor
probeert al dan niet met succes om individuele talenten van kinderen aan bod te laten komen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stelt het eigen functioneren in vraag
gaat in deze context onderbouwd om met feedback
hanteert in deze context voor het ontwerpen van lessen en activiteiten kwaliteitsvolle bronnen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
plant zijn werk in deze context op een doelgericht wijze
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
past zich in deze context aan wijzigende omstandigheden aan
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
heeft inzicht in het brede takenpakket van de leerkracht
assisteert de mentor bij het uitvoeren van het brede takenpakket van de leerkracht

Studiematerialen (lijst)

Reglement werkpleklerenVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool
StudiewijzerVerplicht
Cursus Werkplekleren basisonderwijsVerplicht
  • Auteur: Bureau werkplekleren
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage450,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00