Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Denkkaders voor beeldend onderricht27206/3317/2425/1/74
Studiegids

Denkkaders voor beeldend onderricht

27206/3317/2425/1/74
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wolfaert Indra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst. De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De afgestudeerde creëert een artistieke leeromgeving die in alle didactische componenten aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en proactief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
Je creëert een kunsteducatieve tool die in alle didactische componenten aansluit bij een specifieke doelgroep en bruikbaar kan zijn in de praktijk.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
Je past inzichten uit het eigen en aangereikte onderzoek op academisch niveau toe in je concept.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing creatief bijdragen aan beleid en ontwikkeling van een school, culturele instelling en kunsteducatieve organisatie.
Via je actieve en onderzoekende houding ontwikkel je een tool geschikt voor de onderwijspraktijk en/of kunsteducatieve praktijk die kan bijdragen tot vernieuwing in de ontwikkeling van kunsteducatie.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde strategieën voor de onderwijspraktijk te communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en kunstenveld en als professional deel te nemen aan het maatschappelijk debat.
Je pitcht de essentie van je concept op een krachtige manier door volledig, beargumenteert en doelgericht te communiceren zodanig dat het doel van je concept en het concept zelf op alle vlakken logisch is.

Leerinhoud

We vertrekken vanuit de ervaring als beeldend kunstenaar en beeldend leraar waarbij we dieper ingaan op artistiek-pedagogische, onderwijsfilosofische en maatschappelijke vraagstellingen.

Doorheen de lessen worden een aantal actuele en relevante thema’s omtrent beeldend kunstonderwijs besproken.

We nemen letterlijk tijd om na te denken, te ontdekken, te praten, te onderzoeken en te verdiepen in onze rol als beeldend kunstenaar/beeldend leraar.

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je actief deelneemt aan het gesprek vanuit een open houding en op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk je attest in via Ibamaflex. 
Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Studiematerialen (lijst)

beeldmateriaal over inclusieVerplicht
  • Auteur: XX
leermaterialen, uitleenbaar in bib (zie digitap)Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Documenten op DigitAP.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

AGIRDAG., O., Onderwijs in een gekleurde samenleving, Uitgeverij Epo, 2020, 207p.
HOFFMAN., E., en VERDOOREN, A., Diversiteitscompetentie; niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar, Coutinho, 376P.
NUSSBAUM., Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft, 2010.
GIELEN., P., en DE MUNCK., M., Nabijheid; Kunst en onderwijs na Covid-19, Valiz Amsterdam, 2020.
ELKINS., J., Why art cannot be taught, 2001
BIESTA., G., Het prachtige risico van het onderwijs, 2015
VAN DEN BRANDEN., K., Onderwijs van de 21ste eeuw, Acco, 2016

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De beoordelingscriteria met specifieke informatie vind je in de studiewijzer op DigitAP.