Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Stage volwassenen32744/3317/2425/1/89
Studiegids

Stage volwassenen

32744/3317/2425/1/89
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wolfaert Indra
Andere co-titularis(sen): Colpaert Ludovik, De Pooter Liesbet, De Somer Catherine, Gils Lou, Vanbrabant Stijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De afgestudeerde beheerst de nodige kennis die de basiscompetenties voor leraren ondersteunt en kan verbindingen leggen met maatschappelijke thema's, uitdagende artistieke leeromgevingen creëren en ideeën ontwikkelen voor het (kunst-)onderwijs.
Je lessen zijn inhoudelijk afgestemd en in lijn met de visie van de school, het artistiek pedagogisch project, het leerplan en het jaarplan.
Je verwerkt je vak- en domeinspecifieke kennis in een opdracht geschikt voor een specifieke doelgroep.
Je creëert een artistieke leeromgevingen door kennis en vaardigheden in te zetten, te actualiseren, te verbreden, te verdiepen en te verbinden.
De afgestudeerde creëert een artistieke leeromgeving die in alle didactische componenten aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en proactief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
Je bereidt de stagelessen voor waarbij je inzet op een aangenaam, gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving en pro actief inzet op de diversiteit in de leergroep.
Je creëert een artistieke leeromgeving die in alle didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en proactief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
Je speelt in op de diversiteit binnen de leergroep en je hebt aandacht voor veilig, duurzaam, gedifferentieerd en inclusief werken.
De afgestudeerde creërt een positief leer- en leefklimaat en ondersteunt door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden.
Je verwoordt feedback op een constructieve manier, zodanig dat de ontvanger ermee aan de slag kan.
Je creëert een positief leer- en leefklimaat waarbij je door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede ontplooiing van lerenden ondersteunt.
Je speelt flexibel in op praktijksituaties en je lost eventuele moeilijkheden op.
Je handelt leerlinggericht en je toont verbaal en non-verbaal betrokkenheid.
Je durft je positie in de klas/atelier innemen en de leiding en de begeleidersrol innemen.
Je hebt oog voor groepsdynamiek en je kan daarop inspelen.
Je bent op de hoogte van de visie mbt zorg en tuchtprocedures en je kan daarop inspelen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten efficiënt op korte en lange termijn plannen, met het oog op het evidence informed creëren van een gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving.
Je bouwt een beeldende les op een gestructureerde manier op, waarbij je de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten efficiënt plant.
Je organiseert je klas/atelierruimte in functie van je lesopdracht.
Je komt gemaakte afspraken na.
Je brengt je administratieve taken op een correcte manier in orde brengen.
Je toont zelfredzaamheid en je gaat zelfstandig te werk in een team.
De afgestudeerde communiceert adequaat met ouders/verzorgers met diverse taalachtergronden en stimuleert de betrokkenheid en het samen ontwikkelen van constructieve strategieën om het leerproces van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.
Je communiceert op een adequate en inclusieve manier en in een geschikt register in functie van de ontvanger (leerling, collega, directie, ouder, verzorger…).
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
Je selecteert geschikt didactisch materiaal dat de beeldende en technische bouwstenen/doelstellingen van de lesopdracht ondersteunt.
Je doet onderzoek naar geschikte bronnen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
Je ontvangt feedback op een open manier en je onderneemt actie om je functioneren richting te geven, bij te sturen, te versterken en te vernieuwen.
Je reflecteert kritisch over het eigen handelen in functie van je leerproces.
Je analyseert je didactisch handelen en je destilleert je eigen werkpunten en kwaliteiten.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met collega’s en daarin initiatief nemen, deelnemen en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg.
Je beschikt over een passende beroepshouding en je kan overleggen en samenwerken met collega’s uit het werkveld.

Leerinhoud

Tijdens de stage volwassenen’ wordt er ervaring opgedaan in het deeltijds kunstonderwijs en/of in het hoger (kunst)onderwijs.
Tijdens de observatiestage is observeren met een kritische blik, verbanden leggen tussen de behandelde leerstof en het handelen van de studenten en de vakmentor cruciaal.
Je doet onderzoek naar gepaste leeractiviteiten voor de doelgroep, met correcte technische en artistieke vakkennis en materialenkennis die je verwerkt binnen de opdrachten en de lessen.
Bij het creëren van een opdracht leer je rekening houden met de competenties, vaardigheden en de uitdagingen van de studenten, de maatschappelijke relevantie van de opdracht/ het onderwerp, materialen en/of uitvoering waarbij het ‘onderzoekende, ontdekkende element’ als een vanzelfsprekend subniveau een constante is.
Tijdens de stagelessen kan de eerder geleerde theorie toegepast worden in de praktijk. Hierbij wordt er kennis gemaakt met de eigen pedagogische aanpak, de specifieke doelgroep en de toepassingen van het leerplan. 

Meer informatie vind je in de stagehandleiding op DigitAP.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Alle informatie staat in de stagehandleiding op DigitAP in de cursus Stage volwassenen.

Zie literatuurlijsten van theorievakken van het 2de jaar.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Toetsmethode: gedragsobservatie + werkstuk

Toetsmoment: Momentopname na proces

Evaluatoren: Jury bestaande uit alle stagebegeleiders