Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werkplekleren 2: periodiek onderhoud35015/3321/2425/1/63
Studiegids

Werkplekleren 2: periodiek onderhoud

35015/3321/2425/1/63
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 20 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: El Meziani Saïd
Andere co-titularis(sen): Dieltiens Sien, Houtmeyers Niels, Lejeune Kris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 33 studiepunten afgewerkt hebben EN (eerder ingeschreven voor Werkplekleren 1: verkenning en voorbereiding OF eerder ingeschreven voor Mechatronica) EN (geslaagd of getolereerd voor Elektriciteit AC OF geslaagd of getolereerd voor Elektriciteit AC (EMS-M)) EN (simultaan te volgen met Werktuigbouwkunde OF eerder ingeschreven voor Werktuigbouwkunde).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 520,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 2: periodiek onderhoud geeft de student de kans om, in een technisch multidisciplinaire arbeidsomgeving, de competenties die hij/zij verworven heeft tijdens de opleiding te borgen. Om dit te bereiken wordt de student in deze fase van het werkplekleren dagelijks betrokken bij geplande en periodieke technische werkzaamheden in het verlengde van het toekomstig beroep. Niet enkel kijken, maar doen is nu de boodschap onder begeleiding van een mentor werkplekleren.

De student zoekt zelf een gepast bedrijf. Dit bedrijf moet voldoen aan de door de hogeschool gedefinieerde voorwaardenlijst voor Werkplekleren 2: periodiek onderhoud. Gedurende het zoekproces naar een geschikte plaats kan de student terugvallen op de coördinator werkplekleren.

Alvorens de student met werkplekleren kan starten, dient hij/zij een voorstel werkplekleren in. Na goedkeuring van dit voorstel brengt de student de contractuele verplichtingen in orde, inclusief het gezondheidstoezicht (indien van toepassing). De student moet een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse.

Gedurende de looptijd van deze periode werkplekleren blijft de persoonlijk toegekende begeleider werkplekleren op diverse manieren het leerproces kwalitatief opvolgen en bijsturen waar nodig. De begeleider werkplekleren doet dat onder andere op basis van het portfolio (inclusief de dagrapporten) en door ongeveer 3 bedrijfsbezoeken te plannen. Tijdens die bezoeken zijn ook de student en de mentor werkplekleren aanwezig.

Het olod Werkplekleren 2: periodiek onderhoud bereidt voor op Werkplekleren 3: EMS - OT/MRT.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden: voert, na een deskundige voorbereiding, zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhouds-, aanpassings- en herstelwerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende
De student werkt mee aan een complex elektromechanisch systeem onder toezicht van een ervaringsdeskundige.
Basismetingen en -testen: voert zelfstandig basismetingen en -testen vakkundig uit op een technische installatie
De student schat elektrische basismetingen en -testen correct in met het oog op effectief storingsonderhoud.
De student schat mechanische basismetingen en -testen correct in met het oog op effectief storingsonderhoud.
Technisch lezen: leest en interpreteert instructies, tekeningen, schema’s beschrijvingen, kenplaatgegevens en toelichtingen waarbij vaktechnische informatie geraadpleegd wordt in één vreemde taal
De student voltooit planmatig montage-en demontagewerkzaamheden onder de noemer periodiek onderhoud volgens goed vakmanschap en veiligheidsregelgeving door gebruik te maken van schema's, tekeningen en werkinstructies.
Veilig/Duurzaam/Professioneel: werkt op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheids- en technische normeringen toe in een vertrouwd domein.
De student draagt met het nodige inzicht gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.
De student sorteert op eigen initiatief het gevaarlijk afval volgens de juiste modaliteiten.
De student werkt ordelijk en gestructureerd binnen een redelijke termijn.
De student integreert duurzaamheidsprincipes bij het toepassen van regelgeving, normering en veiligheidsprocedures, met oog voor milieubescherming.
Storingsonderzoek: lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan technische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
De student maakt RCA's op over eenvoudige storingen.
Teamwork: werkt constructief en flexibel samen in een intercultureel en multidisciplinair team en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor het bepalen en bereiken van het groepsresultaat.
De student draagt actief bij tot het bereiken van het collectieve resultaat op de werkvloer.
Levenslang leren: is zelfkritisch en verbetert de eigen praktijk door persoonlijke ontwikkelingsnoden te identificeren en technologische ontwikkelingen in het vakgebied op te volgen.
De student stuurt zichzelf aan en neemt verantwoordelijkheid op binnen het eigen leerproces met het oog op zijn persoonlijke groei in deze beroepscontext.
De student stuurt zichzelf bij op basis van zelfreflectie.
Documenteren en communiceren: documenteert en communiceert doeltreffend in samenspraak met collega’s en leidinggevenden over de werkvoorbereiding en de werkzaamheden.
De student rapporteert de resultaten van de onderhoudstaken en past indien nodig, in overleg met de leidinggevende, het onderhoudsplan in het teken van curatief storingsmanagement aan.

Leerinhoud

 • Interne werkprocedures en werkinstructies
 • Interne montage- en demontagevoorschriften
 • Interne veiligheidsinstructies
 • Codex ARAB, AREI
 • EN-normering
 • Catalogi  (Nederlands/Engels)
 • Alle kennis en vaardigheden die aan bod gekomen zijn tijdens de opleiding Elektromechanische systemen
 • RCA & LMRA
 • Periodieke onderhoudstaken uitvoeren met een spreiding tussen typisch mechanische en elektrische taken over de looptijd van deze periode werkplekleren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.  

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren (dagtraject)9,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)312,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)199,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio40,00Beoordeling door begeleider (lector AP)
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context60,00Beoordeling door mentor (werkplek)

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. de procedures, de evaluatie en richtlijnen voor het praktische verloop van het werkplekleren, raadpleeg je de procedures en de studiewijzer werkplekleren. Enkel de studiewijzer die bij de start van het desbetreffende academiejaar bekend wordt gemaakt op de digitale leeromgeving, is geldig.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst werkplekleren, inclusief risicoanalyse en werkpostfiche, kan het werkplekleren niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer (indien vereist) op basis van een risicoanalyse en werkpostanalyse, kan het werkplekleren niet aanvangen.

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens:
  • Werkplekleren omdat deze contactmomenten gericht zijn op het verwerven van een praktische beroepsvaardigheid.
  • Intervisiemomenten omdat medestudenten een belangrijke bron van leren zijn en omdat een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is.
 • Als je in totaal geen 39 werkende dagen kan bewijzen op basis van het prestatieblad en de dagrapporten omwille van onwettige afwezigheid, kan je een 0-score krijgen op het deelexamen ‘praktijkbeoordeling in een professionele context’.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD.
 • Een gewettigde en ongewettigde afwezigheid tijdens een intervisiemoment kan je niet inhalen. Je krijgt een 0-score voor het desbetreffende intervisiemoment en de bijhorende opdracht(en).
 • Een gewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan je, indien organisatorisch mogelijk, inhalen in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP). Je neemt hiervoor zo snel mogelijk contact op met jouw mentor en jouw begeleider.
 • Een ongewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan je niet inhalen.