Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
WPL case38233/3334/2425/1/65
Studiegids

WPL case

38233/3334/2425/1/65
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat programmeren, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Charleer Sven, Sturm Dimitri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

((geslaagd voor WPL project EN geslaagd voor WPL exploratie) OF geslaagd voor WPL exploratie & project OF geslaagd voor IT Project_A OF geslaagd voor IT Project_A) EN (geslaagd of getolereerd voor OO programmeren OF geslaagd of getolereerd voor Programmeren_A) EN (geslaagd of getolereerd voor Webontwikkeling OF geslaagd of getolereerd voor Webontwikkeling_A).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Korte omschrijving

Het olod WPL Case behandelt de uitvoering van een reële opdracht uit het werkveld. De fases van ontwerp tot oplevering worden doorlopen, waarbij het werkveld instaat voor coaching, begeleiding en training van de studenten.

Het olod WPL Case bereidt voor op het meedraaien in een professioneel development-team.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: De gegradueerde stelt een planning op om het eigen aandeel van de realisatie van een webapplicatie op te volgen.
De student maakt zijn planning zichtbaar en houdt rekening met belangrijke deadlines en milestones.
02: De gegradueerde maakt een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de webframeworks en stemt hiervoor af met collega, belanghebbenden, teamleden, rekening houdende met de technische en functionele vereisten.
De student maakt een ontwerp op basis van een functionele analyse van een externe opdrachtgever.
De student ontwerpt een databankmodel.
De student lijst de functionele vereisten op voor een geïntegreerd project.
03: De gegradueerde programmeert webapplicaties en databankstructuren en werkt hierbij planmatig gebruikmakend van de Agile methodiek.
De student realiseert een project op basis van een eigen ontwerp en gegeven analyse.
De student levert een project op in een serveromgeving.
De student houdt zich aan deadlines en de vooropgestelde planning.
De student werkt volgens de vooropgestelde projectmethodiek.
De student programmeert op een logische, systematische wijze de applicatie of een onderdeel ervan.
04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student gebruikt GIT bij de ontwikkeling van het project.
De student gebruikt de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
De student kent de geavanceerde principes van versiebeheer
De student gebruikt de geavanceerde principes van versiebeheer
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student programmeert een applicatie volgens de geldende standaarden.
06: De gegradueerde documenteert in functie van kwalitatieve gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen waar nodig.
De student stelt een lijst op met de mogelijk geleverde nazorg.
De student stelt voor het project technische documentatie en een gebruikershandleiding op.
De student stelt voor het project een draaiboek op voor oplevering.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
De student test zijn applicatie volgens scenario's.
08: De gegradueerde voert, op basis van feedback, onderhoud en aanpassingen uit op de webapplicatie.
De student interpreteert testresultaten en onderneemt op basis hiervan de nodige acties om fouten op te lossen of de werking te verbeteren.
09: De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair en divers team.
De student werkt constructief en actief samen in teamverband.
De student werkt in teamverband onder leiding van een projectmanager.
De student werkt zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team een project uit.
10: De gegradueerde deelt en vraagt kennis, ervaringen en tips om het werk van teamleden en zichzelf te verbeteren.
De student participeert actief tijdens overlegmomenten.
11: De gegradueerde verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek en gebruikmakend van het Engels vakjargon.
De student communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen een professionele context.
De student communiceert schriftelijk op een professionele manier.
De student geeft presentaties waarbij de communicatie wordt afgestemd op de context, het publiek en het doel van de communicatie.
12: De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op, identificeert de eigen ontwikkelingsnoden en verbetert continu de eigen praktijk.
De student reflecteert over de uitvoering van het project.
De student neemt initiatief in het inoefenen van relevante en nieuwe vaardigheden.
13: De gegradueerde handelt deontologisch en houdt rekening met de wettelijke en bedrijfseigen veiligheids- en privacyrichtlijnen.
De student gaat discreet om met gevoelige bedrijfs- en persoonsinformatie.

Leerinhoud

Ontwikkelen en opleveren van een IT-casus in teamverband:

  • Op basis van opdrachtomschrijving van een echte "klant"
  • Uitbouwen van de front- en backend
  • Testen van de applicatie
  • Opstellen van het testplan
  • Opstellen van de nodige documentatie
  • Presenteren van de applicatie

Samenwerking met het werkveld door gecombineerde sprint reviews

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)48,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)264,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)96,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)216,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context90,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op de deelevaluaties 'praktijkbeoordeling in een professionele context' en 'reflectieopdracht permanent tjidens de lesweken' gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.