Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werken in groepen38077/3335/2425/1/89
Studiegids

Werken in groepen

38077/3335/2425/1/89
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Janssen Katrien
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Geerts Simon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Korte omschrijving

Het OLOD ‘Werken in groepen’ behandelt groepsdynamische processen, samenwerkingsvaardigheden, werken in groepen, ... Het OLOD behandelt het functioneren van individuen in een groep.

Het OLOD ‘Werken in groepen’ bereidt studenten voor op het functioneren in een groep en het werken in teamverband. Je leert jezelf als lid van een groep en team kennen. Het OLOD bereidt studenten voor op volgende OLOD’s: “Leergroep Werken in Groepen” en “Werken met groepen”. Bovendien draagt dit OLOD bij aan de sociale en academische integratie van studenten. Het is mogelijk dat je voor dit OLOD een beperkt bedrag zal moeten uitgeven om deel te nemen aan activiteiten in het werkveld. Indien dit een moeilijkheid vormt, neem je rechtstreeks contact op met het Student Center of spreek je de lector aan om je door te verwijzen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je benoemt groepsdynamische processen.
Je benoemt de kracht van lidmaatschap aan een groep.
Je benoemt de kracht van een groep.
Je herkent individuele noden van groepsleden in een groep.
Je herkent factoren die een rol spelen bij groepscohesie.
Je herkent de verschillende fasen in groepsontwikkeling.
Je herkent disfunctioneel gedrag in een groep.
Je beschrijft de voorwaarden van een veilig leerklimaat.
Je beschrijft persoonlijk leiderschap.
Je legt de meerwaarde van groepsgericht werken uit.
OLR 06 Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je herkent factoren die een invloed hebben op communicatie in een groep.
OLR 07 Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je werkt constructief samen met groepsleden.
Je benoemt wat er nodig is om samen te werken in een groep.
Je benoemt wat je van anderen leert in een groepsactiviteit.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je reflecteert over de kracht verbonden aan je positie in een groep.
Je reflecteert op jouw functioneren in een groep.
Je reflecteert op je eigen houding met betrekking tot gemaakte afspraken binnen een groep.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- Wat is groepsdynamica?

- Definitie en kenmerken van een groep.

- Groepsdoelen, groepsnormen, groepscohesie.

- De fasen van groepsontwikkeling.

- De communicatieniveaus in groepen.

- Groepsdynamische processen observeren, analyseren en vormgeven.

- Verbindend communiceren in groepen.

- Samenwerkingsvaardigheden.

- Stilstaan bij de eigen rol in de groep:

o Ruimte geven aan anderen om zich te uiten, je eigen ruimte innemen.

o Hoe werk ik samen in groep? Wat vraagt samenwerken in groep?

o Hoe beïnvloedt de groep mijn handelen (en hoe verschilt dit in verschillende groepen)?

o Hoe draag ik bij aan een veilig en positief groepsklimlaat

o herkennen van eigen comfort-, stretch en stresszone.
Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Tijdens de lessenreeks worden PPTs en extra informatie ter beschikking gesteld op Digitap. De student maakt zelf ook notities tijdens de lessen.

Ten zeerste aanbevolen: Remmerswaal, J.L.M., & Tils, J. (2018). Handboek groepsdynamica. Boom Lemma.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00