Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Beroepspraktijk A32772/3335/2425/1/42
Studiegids

Beroepspraktijk A

32772/3335/2425/1/42
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Possemiers Sanne
Andere co-titularis(sen): Alci Arzu, Clauw Jo, Geerts Simon, Janssen Katrien, Kok Nathan, Polak Robin, Van Houtven Sarina, Wieërs Lena, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Leergroep: Professionele oriëntering van de SCW'er EN (eerder ingeschreven voor Praktijkverkenning (7 ECTS) OF eerder ingeschreven voor Praktijkverkenning) OF geslaagd voor Professionele ontwikkeling van de SCW'er.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 420,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Beroepspraktijk A behandelt gesuperviseerd werkplekleren.
Het OLOD Beroepspraktijk A bereidt voor op het professioneel functioneren in een beroepspraktijkorganisatie binnen de sector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 01 Je maakt ontmoetingen mogelijk en verbindt mensen in en met de samenleving.
Je handelt met aandacht voor het referentiekader van anderen.
Je begeleidt de doelgroep in participeren aan de samenleving.
Je demonstreert een betrouwbare houding.
Je faciliteert ontmoeting.
OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je begeleidt onder supervisie een doelgroep op een professionele wijze.
Je ondersteunt de doelgroep bij het verwoorden van de gewenste verandering.
OLR 04 Je organiseert doelgerichte activiteiten die afgestemd zijn op een concrete nood, vraag of ambitie.
Je stemt de activiteit af op de noden van de doelgroep.
Je organiseert onder supervisie een activiteit op je werkplek voor een doelgroep.
OLR 05 Je versterkt en beweegt burgers in het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
Je werkt krachtgericht met de doelgroep.
Je ondersteunt de doelgroep constructief bij het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
OLR 06 Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je handelt met de nodige discretie indien de situatie op de werkplek dit vereist.
Je hanteert professionele gesprekstechnieken.
Je communiceert mondeling op een doelgerichte manier met de doelgroep.
Je communiceert schriftelijk op een doelgerichte manier met de doelgroep.
OLR 07 Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je denkt constructief mee na over leervragen van medestudenten.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je bespreekt oplossingen in dialoog met de doelgroep.
Je bespreekt kansen vanuit uitdagende situaties.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je handelt volgens de methoden van de leerwerkplek.
Je hanteert een efficiënte werkplanning, rekening houdend met prioriteiten.
Je reflecteert over je gesuperviseerd functioneren op de leerwerkplek.
Je reflecteert over het agogisch proces op je leerwerkplek.
Je reflecteert over een beroepsethisch kader in functie van je rol op de leerwerkplek.
Je reflecteert over je referentiekader in functie van je rol op de leerwerkplek.
Je reflecteert over de eigen kwaliteiten en de werkpunten gedurende werkplekbegeleiding.
Je reflecteert over mogelijke leerdoelen voor de volgende periode werkplekleren.
Je bespreekt je functioneren als sociaal-cultureel werker in opleiding.
Je bespreekt je functioneren tijdens leerwerkplekbegeleiding.
Je maakt een effectieve planning op in functie van je leerproces.
Je zoekt uit hoe je feedback kan omzetten in concrete acties tijdens de werkplekbegeleiding.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel vindt het werkplekleren plaats.

Het accent ligt op het professioneel functioneren binnen het sociaal-cultureel werkveld.

Het profiel van de sociaal-cultureel werker is het uitgangspunt.

De student neemt actief deel aan de werking van de praktijkorganisatie.

De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces.

De student reflecteert kritisch tijdens individuele gesprekken, en samen met studenten tijdens groepsgesprekken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Info- en opdrachtenbundel Beroepspraktijk A

- Infogids Beroepspraktijk A

- Reglement werkplekleren GSCW

- Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld (Digitap Werkplekleren GSW)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage250,00 uren
Werktijd buiten de contacturen160,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00