Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Artistic Practice Kostuumontwerp37409/3353/2425/1/46
Studiegids

Artistic Practice Kostuumontwerp

37409/3353/2425/1/46
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Master of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Gucht Myriam
Andere co-titularis(sen): Severi Esther, Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)


Begincompetenties (tekst)

Voldoende beantwoorden aan de doelstellingen van alle opleidingsonderdelen van 3BA theaterkostuumontwerp

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student vertrekt in zijn artistiek onderzoek vanuit een persoonlijke vraagstelling en invalshoek, zowel op het vlak van thematiek en beeldtaal, als op het vlak van de concrete plastische verwerking.
De student heeft inzicht in de historische en actuele beeldende/audiovisuele kunst, is in staat de evoluties binnen het artistieke veld te volgen en te interpreteren, en kan zichzelf binnen een artistiek en intellectueel kader positioneren.
De student kan het innoverend vermogen toepassen in experimenten en improvisaties tijdens het werkproces en hiermee de eigen signatuur definiƫren en optimaliseren.
De student kan op zelfstandige wijze de nodige stappen zetten om het project uit te voeren
MA2 - Eindverantwoordelijkheid opnemen bij het ontwerpen en/of realiseren van een persoonlijk artistiek project.
De student is in staat om zelfstandig, zelfgedisciplineerd, planmatig en doelgericht, een eigen artistiek project te concipiƫren, te organiseren en te realiseren.
De student maakt een bewuste keuze uit verworven artistieke inzichten en vaardigheden en past deze toe in het autonome onderzoeksproject; is zelfkritisch en kan selecteren binnen zijn werk.
De student heeft door mee te werken aan de organisatie van een evenement geleerd te plannen en te organiseren.
De student maakt een bewuste keuze uit verworven artistieke inzichten en vaardigheden en past deze toe in het autonome onderzoeksproject; is zelfkritisch en kan selecteren binnen zijn werk.
De student kan samenwerken met andere studenten (uit diverse opleidingen) en actoren binnen het professionele circuit.
De student kan op zelfstandige wijze de nodige stappen zetten om het project uit te voeren
MA3 - De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan vakgenoten en een extern publiek.
De student kan de ontwikkeling van zijn creatief proces verwoorden.
De student vat de essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling en communiceert en presenteert op een heldere en doordachte wijze aan een kritisch publiek.
MA4 - In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren.
De student gaat kritisch om met zijn/haar onderzoeksmateriaal.

Leerinhoud

De student verwerft de vaardigheden die nodig zijn voor het professionele veld door middel van een programma aangeboden door de titularis van dit opleidingsonderdeel en/of een door de student zelf voorgesteld en gemotiveerd programma dat door de titularis en promotor is goedgekeurd. Voorstellen vanwege de student voor een individueel programma, indien toegelaten door de titularis, dienen voor 15 oktober bij de titularis ingediend te worden.

Volgende aspecten kunnen in het programma aan bod komen:
Internationaal en Nationaal: Deelname aan workshop(s), stages/samenwerkingsprojecten, (internationale) uitwisseling, lezing(en), bezoeken aan (internationale) tentoonstellingen, studiereizen, beurzen, ...
Presentatie/communicatie/portfolio: Het opstellen van een portfolio, voorstel voor de eind presentatie (scenografie) van het werk via een maquette, visuele en verbale communicatie voor de eindpresentatie.
Stage/Werkveld ervaring: In instelling in het brede veld van de performatieve kunsten of andere kunstinstelling.

Permanente evaluaties en toon / controlemomenten (master-sessies) tijdens het academiejaar.
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester

Professionalisering: een vast lessenpakket aan de hand waarvan de student zich leert te positioneren binnen het professionele veld, eventueel aangevuld met contacten met andere kunstenaars, galeries, critici, culturele instellingen, samenwerkingen met derden, deelname aan beurzen, workshops, lezingen.

Permanente evaluatie gebeurt op basis van toon- en controlemomenten, engagement, samenwerking en aanwezigheid doorheen het hele academiejaar door de betrokken docenten, promotoren en het voltallige docententeam van het atelier.
Op de definitieve jury presenteert de student zijn werkproces in de vorm van een logboek.

Het Masterproject/Artistic Practice wordt gepresenteerd enerzijds door een mondelinge presentatie en anderzijds via een tentoonstelling, videoinstallatie, performance, al naargelang de aard van het master-onderzoek. De vorm van de presentatie wordt vastgelegd in het door de titularis samengestelde/goedgekeurde programma. In dit programma worden door de titularis ook de gewichten van de diverse te evalueren aspecten beschreven.

De data voor het indienen van de werkstukken/toonmomenten/eindpresentatie worden via e-mail (met een Hand-out) op voorhand, afhankelijk van het soort te evalueren activiteit, kenbaar gemaakt aan de student.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie de afspraken vastgelegd in het door de titularis goedgekeurde programma

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk150,00 uren
Artistieke praktijk300,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie op basis van wekelijkse meetings, promotoren meetings en master-sessies (met het hele team docenten), workshops, stage, samenwerkingen, ... doorheen het hele academiejaar. De data voor het indienen van de werkstukken/toonmomenten/eindpresentatie worden via e-mail (met hand-out) op voorhand, kenbaar gemaakt aan de student.

Semester 1: Eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
Semester 2: Eind jury na afsluit 2e semester (door titularissen, promotor en door docententeam van het atelier)

De student presenteert zijn werkproces. Dit kan in één van de volgende vormen, dan wel via een combinatie hiervan zijn: (mondelinge of beeldende) presentatie, geschreven verslag/reflectie, 2D/3D-werkresultaat, ervaringen van stages, samenwerkingen, workshops, bezoeken aan lezingen, performances en tentoonstellingen, stages, ... 

De vorm van de presentatie is een logboek met door de titularis samengestelde/goedgekeurde programma. In dit programma worden door de titularis ook de gewichten van de diverse te evalueren aspecten beschreven.
Presentatie: Meetings en onderzoek van scenografie/presentatie van het eindwerK
Communicatie: Zowel verbaal als beeldende communicatie
Portfolio: Fysieke presentatie van de portfolio
Stage: De evaluatie van de stage gebeurt door de betrokken stagebegeleider door een stagebezoek en op basis van het visuele stageportfolio en verslag van de student.Deze moeten een weergave zijn van het verloop en van het leerproces tijdens de stage. Verder wordt er van de stagegever een feedback verslag over de samenwerking, werkhouding en verloop van de stage verwacht. Je stageportfolio en ook alle verslagen moeten aanwezig zijn op de jury. De student is in orde met de verplichte stagedocumenten. De student respecteert de deadlines voor het indienen van het stageportfolio.

Regelmatige ongewettigde afwezigheden kunnen de studievoortgang in het gedrang brengen. Deadlines voor opdrachten dienen gerespecteerd te worden.