Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Artistic Practice Juweelontwerp en Edelsmeedkunst37411/3353/2425/1/17
Studiegids

Artistic Practice Juweelontwerp en Edelsmeedkunst

37411/3353/2425/1/17
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Master of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Ruysser Tine
Andere co-titularis(sen): Verhoeven Ingrid
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)


Begincompetenties (tekst)

De student beschikt over de eindcompetenties van de bacheloropleiding beeldende kunsten.
De student heeft interesse voor kunst, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en het eigen vakgebied (juweelontwerpen/ edelsmeden).
De student vertoont een permanente gedrevenheid in het verwerven van kennis binnen het vakgebied.
De student heeft een breed belangstellingsterrein en heeft interesse voor het ruimere culturele klimaat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student beschikt over een artistieke en autonome houding om de (eigen) artistieke professionele loopbaan te ontwikkelen.
De student heeft inzicht in de historische en actuele beeldende/audiovisuele kunst, is in staat de evoluties binnen het artistieke veld te volgen en te interpreteren, en kan zichzelf binnen een artistiek en intellectueel kader positioneren.
De student is zich bewust van historische en eigentijdse maatschappelijke en culturele ontwikkelingen, en het belang ervan voor het eigen artistieke vakgebied, en kan zichzelf binnen deze context situeren.
De student neemt een kritische positie in en verdedigt die ten aanzien van relevante maatschappelijke, interdisciplinaire, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student toont inzicht en beginners-ervaring in het (inter)nationale werkveld van zijn eigen discipline en de kunstwereld in brede zin van het woord.
De student toont openheid en bereidheid om risico's te nemen en zijn (veilige) grenzen te verleggen naar nieuwe gronden/inzichten.
De student kan op zelfstandige wijze de nodige stappen zetten om het project uit te voeren
De student kan actief samenwerken (afspraken nakomen, niet enkel eigen mening verkondigen, teamgeest bevorderend).
De student heeft door mee te werken aan de organisatie van een project geleerd te plannen en te organiseren en kan gericht werken naar een eindresultaat.
MA2 - Eindverantwoordelijkheid opnemen bij het ontwerpen en/of realiseren van een persoonlijk artistiek project.
De student kan op zelfstandige wijze de nodige stappen zetten om het project uit te voeren
De student kan actief samenwerken (afspraken nakomen, niet enkel eigen mening verkondigen, teamgeest bevorderend).
De student heeft door mee te werken aan de organisatie van een project geleerd te plannen en te organiseren en kan gericht werken naar een eindresultaat.
MA3 - De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan vakgenoten en een extern publiek.
De student kan (1) de bronnen die hem in zijn creatief proces hebben geïnspireerd en (2) de diverse ontwikkelingsstadia van zijn creatief proces documenteren.
De student kan de ontwikkeling van zijn creatief proces verwoorden.
De student kan dit project presenteren en beargumenteren tegenover deskundigen uit het werkveld.
De student kan een reflecterende tekst formuleren in het kader van zijn eigen artistiek traject.
De student kan zijn werk ontleden en evalueren; legt verbanden tussen zijn individuele werken.
De student vat de essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling en communiceert en presenteert op een heldere en doordachte wijze aan een kritisch publiek.
De student kan doelgericht communiceren en informatie helder doorgeven, zowel op schriftelijke als mondelinge wijze.
MA5 - Vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid een eigen artistieke beeldtaal ontwikkelen.
De student is zich bewust van historische en eigentijdse maatschappelijke en culturele ontwikkelingen, en het belang ervan voor het eigen artistieke vakgebied, en kan zichzelf binnen deze context situeren.
MA6 - Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student toont d.m.v. zijn proactieve deelname en/of persoonlijk initiatief tijdens de sessies aan over een kritisch bewustzijn te beschikken.

Leerinhoud

De student verwerft de vaardigheden die nodig zijn voor het professionele veld door middel van een programma aangeboden door de titularis van dit opleidingsonderdeel en/of een door de student zelf voorgesteld en gemotiveerd programma dat door de titularis is goedgekeurd. Voorstellen vanwege de student voor een individueel programma, indien toegelaten door de titularis, dienen voor 15 oktober bij de titularis ingediend te worden.

Volgende aspecten kunnen in het programma aan bod komen:

Internationalisering: deelname aan workshop(s), stage, internationale uitwisseling, lezing(en), bezoeken aan (internationale) tentoonstellingen, studiereizen, beurzen, …

Presentatie/communicatie/portfolio: het opstellen van een portfolio, deelname aan tentoonstellingen, deelname aan workshops, …

Stage/Werkveldervaring: in een museum, galerie of andere kunstinstelling, instelling voor podiumkunsten, atelier van een kunstenaar of van een designer, ...

Professionalisering: een vast lessenpakket aan de hand waarvan de student zich leert te positioneren binnen het professionele veld, eventueel aangevuld met contacten met andere kunstenaars, galeries, critici, culturele instellingen, samenwerkingen met derden, deelname aan beurzen, workshops, lezingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Afdelingsdocumentatie en –infrastructuur.
Een toestel om digitaal mee te kunnen werken (teskten schrijven, beeldbewerking,...)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk120,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen240,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk80,00Eind evaluatie
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk20,00permanente evaluatie

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie door het voltallige docententeam van het atelier.

Eindejaarsjury na het afsluiten van het tweede semester.

Het eindresultaat wordt gevormd door het samentellen van de cijfers die behaald werden tijdens de permanente evaluatie (20%) en de eindejaarsjury (80%).

De student presenteert zijn werk en werkproces. Dit kan in één van de volgende vormen, dan wel via een combinatie hiervan zijn: (mondelinge of beeldende) presentatie, geschreven verslag/reflectie, 2D/3D-werkresultaat, ... Naargelang het programma, kan er een andere presentatievorm worden ingezet.

De vorm van de presentatie wordt vastgelegd in het door de titularis samengestelde/goedgekeurde programma. In dit programma worden door de titularis ook de gewichten van de diverse te evalueren aspecten beschreven.

De data voor het indienen van de werkstukken/toonmomenten/eindpresentatie worden via e-mail op voorhand, afhankelijk van het soort te evalueren activiteit, kenbaar gemaakt aan de student.

Regelmatige ongewettigde afwezigheden kunnen de studievoortgang in het gedrang brengen. Deadlines voor opdrachten dienen gerespecteerd te worden.