Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Artistic Practice Schilderkunst37413/3353/2425/1/85
Studiegids

Artistic Practice Schilderkunst

37413/3353/2425/1/85
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Painting binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gillen-Brincour Tina
Andere co-titularis(sen): De Meutter ellen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- Breed belangstellingsterrein, interesse voor het ruimere culturele klimaat.Heeft een BA in de Vrije Kunsten Specialisatie Schilderkunst

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student beschikt over een artistieke en autonome houding om de (eigen) artistieke professionele loopbaan te ontwikkelen.
De student neemt een kritische positie in en verdedigt die ten aanzien van relevante maatschappelijke, interdisciplinaire, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student toont inzicht en beginners-ervaring in het (inter)nationale werkveld van zijn eigen discipline en de kunstwereld in brede zin van het woord.
MA3 - De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan vakgenoten en een extern publiek.
De student vat de essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling en communiceert en presenteert op een heldere en doordachte wijze aan een kritisch publiek.

Leerinhoud

De student verwerft de vaardigheden die nodig zijn voor het professionele veld door middel van een programma aangeboden door de titularis van dit opleidingsonderdeel en/of een door de student zelf voorgesteld en gemotiveerd programma dat door de titularis is goedgekeurd. Voorstellen vanwege de student voor een individueel programma, indien toegelaten door de titularis, dienen voor 15 oktober bij de titularis ingediend te worden.

Volgende aspecten kunnen in het programma aan bod komen:

Internationalisering: deelname aan workshop(s), stage, internationale uitwisseling, lezing(en), bezoeken aan (internationale) tentoonstellingen, studiereizen, beurzen, …

Presentatie/communicatie/portfolio: het opstellen van een portfolio, deelname aan tentoonstellingen, deelname aan workshops, …

Stage/Werkveldervaring: in een museum, galerie of andere kunstinstelling, instelling voor podiumkunsten, atelier van een kunstenaar of van een designer, ...

Professionalisering: een vast lessenpakket aan de hand waarvan de student zich leert te positioneren binnen het professionele veld, eventueel aangevuld met contacten met andere kunstenaars, galeries, critici, culturele instellingen, samenwerkingen met derden, deelname aan beurzen, workshops, lezingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie de afspraken vastgelegd in het door de titularis goedgekeurde programma.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Maatschappelijke en artistieke actualiteit: tentoonstellingen, vakliteratuur, musea, eigen beeldmateriaal

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk100,00 uren
Artistieke praktijk350,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie op basis van toon- en controlemomenten doorheen het hele academiejaar.

De student presenteert zijn werk en werkproces. Dit kan in één van de volgende vormen, dan wel via een combinatie hiervan zijn: (mondelinge of beeldende) presentatie, geschreven verslag/reflectie, 2D/3D-werkresultaat, ... Naargelang het programma, kan er een andere presentatievorm worden ingezet.

De vorm van de presentatie wordt vastgelegd in het door de titularis samengestelde/goedgekeurde programma. In dit programma worden door de titularis ook de gewichten van de diverse te evalueren aspecten beschreven.

De data voor het indienen van de werkstukken/toonmomenten/eindpresentatie worden via e-mail op voorhand, afhankelijk van het soort te evalueren activiteit, kenbaar gemaakt aan de student.

Regelmatige ongewettigde afwezigheden kunnen de studievoortgang in het gedrang brengen. Deadlines voor opdrachten dienen gerespecteerd te worden.