Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef Creatief Eindproject Klavecimbel26647/3357/2425/1/91
Studiegids

Masterproef Creatief Eindproject Klavecimbel

26647/3357/2425/1/91
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Klavecimbel (optie podium) (masterproef creatief eindproject klavecimbel) binnen Instrument / Zang
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Klavecimbel (optie podium) (masterproef creatief eindproject klavecimbel) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Malaise Jeroen
Andere co-titularis(sen): Bernolet Korneel
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Klavecimbel 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- contactmomenten met de verantwoordelijke docent Creatief Eindproject
- contactmomenten met de hoofdvakdocent instrument
- deelname aan besprekingen reflectief luik van de masterproef
- toonmomenten
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Slagen voor Instrument 4 en Creatief Project 1
Goedkeuring van het voorgestelde project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student kan vanuit een concept een concreet project uitwerken dat een artistieke meerwaarde biedt voor de uitvoering van het gekozen repertoire
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student toont aan over de nodige vaardigheden te beschikken om samen te werken met een externe organisatie met een actief podium en een professionele programmatie. Deze samenwerking zal een belangrijke meerwaarde geven aan het project.
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student stelt een portfolio samen dat documentatie moet bevatten betreffende - Het concept van het project en een duiding in relatie tot het eigen artistieke profiel en het beoogde doelpubliek; - Het projectplan: een plan van de uit te voeren voorberei
De student vervult een dubbele rol: o speelt artistiek de hoofdrol: de geïntegreerde masterproef is immers een individueel traject, gekoppeld aan het onderzoek. o vervult een leidinggevende organisatorische, zakelijke en of productionele rol en stuurt eve
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student kan een creatief project bedenken in functie van het eigen artistieke profiel en de beoogde doelgroep en wendt de juiste artistieke bouwstenen aan in functie van dit concept (zoals repertoirekeuze, locatie, artiesten, presentatievorm)
De student toont aan over de nodige vaardigheden te beschikken om samen te werken met een externe organisatie met een actief podium en een professionele programmatie. Deze samenwerking zal een belangrijke meerwaarde geven aan het project.
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student expliciteert zijn/haar artistieke profiel en in voorkomend geval dat van de groep uitvoerders.
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student trekt conclusies uit de combinatie van de eigen reflectie, die van de medestudenten (zij die medewerken en zij die de uitvoering bijwonen) en die van de coach over het ontstaansproces, de samenwerking en het eindresultaat.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Om een Creatief Project op te tillen tot Masterproef dient het project een grote toegevoegde waarde aan de muziek te betekenen. Het project moet steeds worden gekenmerkt door een oorspronkelijke en unieke creatieve invulling. De student kan zich daarbij richten op de aspecten die vermeld zijn in de inleiding.

Het format voor het creatief project is vrij. De studenten worden aangemoedigd om verder te denken dan de geijkte vorm van het recital of de lecture-performance. Idealiter nieuwe vormen van concertbeleving geëxploreerd met als resultaat een voorstelling die haar weg kan vinden in het cultureel landschap:
- In relatie tot je eigen artistieke profiel en een beoogd doelpubliek bedenk je een concept en werk je dit uit tot realiseerbaar project.
- Je vervult verder een dubbele rol:
o Je speelt artistiek de hoofdrol: de geïntegreerde masterproef is immers een individueel traject, gekoppeld aan het onderzoek.
o Je vervult een leidinggevende organisatorische, zakelijke en of productionele rol en stuurt eventueel medestudenten en externe medewerkers aan. Het is ook bij de Masterproef toegestaan anderen bij je project te betrekken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren en studieboeken cfr. de opgave van de hoofdvakdocent en de verantwoordelijke docent Creatief Eindproject
- Partituren van het Creatief Eindproject. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofdvakdocent en de verantwoordelijke docent Creatief Eindproject

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied
- Boeken, krantenartikels, video's, DVD's, CD’s mbt het vakgebied
- Inzage in eindprojecten en masterproeven van vorige jaren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00