Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Onderzoeksvaardigheden34398/3368/2425/1/96
Studiegids

Onderzoeksvaardigheden

34398/3368/2425/1/96
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heirman Wannes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van concrete voorbeelden van bestaande onderzoeken en de instructies in de lessen, leer je zelf je eerste onderzoek volledig zelf uit te voeren en daar geldige conclusies uit te trekken. Op die manier creëer je kennis en inzichten die nieuw en relevant zijn.

Na het volgen van dit vak heb je een eerste onderzoekservaring opgedaan. Door de kennis van én in inzicht in de verscheidene onderzoeksmethodes (vragenlijst, interviews, experimenten, focusgroepen), ontwikkel je bovendien een onderzoekende houding. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 6.0 - De bachelor BM verzamelt, analyseert, interpreteert en evalueert autonoom wetenschappelijke en contextgebonden kwantitatieve en kwalitatieve data en kan hierover professioneel rapporteren en aanbevelingen formuleren en toont hierbij een kritische onderzoekende houding.
Je implementeert de basisprincipes van het logisch redeneren, rekenen, getallenkennis, (hoofd-) bewerkingen, regel van drie, vergelijkingen en grafieken in een beroepsspecifieke context.
Je omschrijft kenmerken van een onderzoeksopzet en -methode.
Je omschrijft kenmerken van een onderzoeksvraag.
Je past de basisprincipes van het logisch redeneren, rekenen, getallenkennis, (hoofd-) bewerkingen, regel van drie, vergelijkingen en grafieken toe.
Je benoemt de componenten van een helder en samenhangend onderzoeksplan en -rapport.
Je beschrijft kenmerken van een goede vragenlijst en vragen.
Je geeft een overzicht welke tools je kan gebruiken om data te verzamelen en te verwerken.
Je raadpleegt kwaliteitsvolle en relevante bronnen en onderzoeksresultaten rond beroepsgerelateerde thema's.
Je refereert volgens de APA-normen correct naar bronnen.
Je past generatieve AI effectief toe bij het verzamelen van informatie en houdt daarbij rekening met ethische overwegingen bij het beoordelen van de bruikbaarheid van de informatie.
Je reflecteert over jouw gebruik van generatieve AI, het nut en betrouwbaarheid ervan.
DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je schrijft gestructureerd en volgens de regels van de Nederlandse taal.

Leerinhoud

In dit OLOD wordt aan de hand van 10 hoofdstukken een antwoord gegeven op vragen zoals: 

 • Waarom is onderzoek nodig voor een professionele bachelor in bedrijfsmanagement?
 • Hoe verwijs je naar onderzoek van anderen volgens de APA-stijl?
 • Wat is onderzoek doen eigenlijk?
 • Hoe zet je zelf een onderzoek op?
 • Hoe formuleer je een S.M.A.R.T. onderzoeksdoel en onderzoeksvraag?
 • Hoe stel je een goede vragenlijst op voor kwantitatief onderzoek?
 • Hoe stel je een goed interviewprotocol op?
 • Hoe verzamel je gegevens?
 • Welke valkuilen zijn er verbonden aan onderzoek?
 • Hoe rapporteer je onderzoek?
 • Hoe trek je geldige conclusies uit onderzoek?

Studiematerialen (lijst)

Eigen lesnota'sVerplicht
lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren6,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessie
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Werkstuk of presentatie
Open boek

Toetsing (tekst)

Als voor een opleidingsonderdeel meerdere deelexamens worden georganiseerd (al dan niet gespreid over meerdere deelopleidingsonderdelen) en een student een afwezigheidscode krijgt voor een deelexamen van ditopleidingsonderdeel, dan wordt deze afwezigheidscode voor de berekening van het examencijfer voor het gehele opleidingsonderdeel als een 0 beschouwd. (OER - art. 15.5)

Indien je niet geslaagd bent voor dit OLOD in eerste zittijd, maar wel geslaagd bent voor een deelevaluatie, draag je dit deelcijfer over naar de tweede zittijd. (OER - art. 17.3)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.