Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
English for accountants40059/3368/2425/1/25
Studiegids

English for accountants

40059/3368/2425/1/25
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Panteleeva Natalia
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor English EN eerder ingeschreven voor Communication in English.

Korte omschrijving

In alledaagse professionele situaties moet je jezelf (vlot) kunnen uitdrukken, zowel schriftelijk als zeker ook mondeling. Daarvoor zijn een aantal elementen erg belangrijk. De grammatica blijft uiteraard onontbeerlijk, maar de focus ligt vooral op het correct toepassen (en opfrissen) van de regels, en niet meer zozeer op de regels zelf. Ook een verdere uitbreiding van je woordenschat is noodzakelijk, niet alleen algemene zakelijke woordenschat en professioneel jargon, maar ook uitdrukkingen die je in staat stellen om je op gepaste (en genuanceerde) wijze te kunnen redden in het Engels.
In een representatieve zakelijke context leer je actief deelnemen aan discussies en vergaderingen, en ook in informele sociale gesprekken over algemene onderwerpen val je niet door de mand, ongeacht van het onderwerp.

In de wereld van vandaag moet je bovendien vroeg of laat wel eens presentaties brengen over sectorgebonden onderwerpen. In je presentaties toon je dat je een goeie, professionele structuur kunt aanbrengen, zowel individueel als in groep. Je zult tevens ook de nodige research en voorbereidingen moeten maken om werkstukken samen met andere studenten op een vlotte en professionele manier te presenteren.
Kortom: je bent na dit opleidingsonderdeel voldoende mondeling en schriftelijk communicatief vaardig om je aanvaardbaar uit te drukken in het Engels in jouw toekomstige dagelijkse werkomgeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 7.2 - De bachelor BM/AF kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je redt je mondeling betrekkelijk vlot in alledaagse professionele situaties.
Je neemt binnen een vertrouwde zakelijke context deel aan een discussie of een vergadering en je houdt het gesprek mee gaande.
Je geeft een goed voorbereide presentatie over sectorgebonden onderwerpen en weet hierin een gepaste duidelijk verstaanbare structuur te bouwen.
Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
Je produceert een samenhangende tekst of schrijft een helder verslag over sectorgebonden onderwerpen die vertrouwd zijn.
Je past de behandelde grammatica (reported speech, linking words, relative clauses etc.) correct toe.
Je bouwt voort op de kennis vanuit documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied om hiermee aan de slag te gaan.

Leerinhoud

 • Toepassing van de eerder opgedane kennis van grammatica en zinsbouw aan de hand van representatieve opdrachten (zie lager).
 • Toepassing en uitbreiding van de eerder opgedane algemene en opleidingsgerichte woordenschat aan de hand van het lezen, analyseren, samenvatten en presenteren van Engelstalige artikels.
 • Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, en leesvaardigheid van de student aan de hand van representatieve opdrachten (zie lager).
 • Representatieve opdrachten (individueel en/of in groepsverband):
  • informatie over een ongekend onderwerp opzoeken en verwerken en presenteren aan collega's
  • een educatieve of verklarende uiteenzetting kunnen geven aan collega's
  • een tekst kunnen samenvatten
  • een woordenschatlijst kunnen uitwerken
  • een vergadering organiseren en uitvoeren
 • Zelfstandig werk:
  • Onderdelen van het groepswerk (taakverdeling met autonomie)
 • Groepswerk:
  • Samenwerking met andere studenten in willekeurig samengestelde groepen

Er wordt uitsluitend in het Engels gecommuniceerd in alle omstandigheden en op alle tijdstippen, om een zo realistisch mogelijke werksituatie na te bootsen waarin bv. een leidinggevende collega geen Nederlands machtig is.

Op het einde van dit opleidingsonderdeel bereik je het ERK niveau B1+.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges7,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Learning by teaching
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.