Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Vennootschapsboekhouden 235260/3368/2425/1/13
Studiegids

Vennootschapsboekhouden 2

35260/3368/2425/1/13
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Vervoort Hilde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Vennootschapsboekhouden 1 OF eerder ingeschreven voor Vennootschapsboekhouden 1.

Korte omschrijving

Een grondige kennis van het vennootschapsboekhouden en de boekhoudrecht zijn essentieel om professioneel te kunnen functioneren in de accountancy-sector. Dit belangrijk opleidingsonderdeel bouwt verder op het opleidingsonderdeel Vennootschapsboekhouden 1. Je leert de verschillende methoden om de onderneming op lange termijn en korte termijn te financieren. In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op de actiefzijde van de balans: materiële, immateriële en financiële vaste activa, vlottende activa (vorderingen, verschillende soorten voorraden) en liquide middelen (geldbeleggingen).

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je herkent de specifieke kenmerken van leasing en soortgelijke rechten en overige materiële vaste activa.
Je adviseert omtrent de aard, de waardering en de boekhoudkundige verwerking van de verschillende vormen van geldbeleggingen binnen een vennootschap.
Je analyseert, binnen het wettelijk kader, de verwerving, waardering en realisatie van diverse vaste activa.
Je boekt diverse (inventaris)verrichtingen conform de Belgische boekhoudwetgeving en/of de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Je verwerkt boekhoudkundig de verschillende vormen van vorderingen op korte en lange termijn naar hun aard en modaliteiten.
Je beoordeelt de verschillende soorten en modaliteiten van de langetermijn financieringsmiddelen van een onderneming.
Je adviseert een klant over de verschillende methoden om het bedrijfskapitaal op korte termijn te financieren.
Je kadert de oprichtingskosten en hun invloed op de balans, de resultatenrekening en de uitkeerbare winst.
Je waardeert, binnen het wettelijk kader, diverse voorraden en verschillende vormen van geldbeleggingen binnen een vennootschap.

Leerinhoud

Tijdens de lessen bestuderen we systematisch alle posten van de actiefzijde van de balans. Je raakt vertrouwd met het vennootschapsboekhouden, maar ook met het normatief en regelgevend kader. Je vindt de informatie en je leest en begrijpt de informatie in de wetten en uitvoeringsbesluiten, alsook in de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

We zullen ook aandacht geven aan de vennootschapsrechtelijke aspecten en verwijzen naar de fiscale aspecten in de meest voorkomende situaties. Je zal inzicht verwerven in de structuur van de balans en de resultatenrekening in samenhang met de toelichting en de andere belangrijke informatie die verstrekt wordt door de onderneming aan de lezer van de jaarrekening.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Algemeen boekhoudenVerplicht
  • Auteur: Christine Van Liedekerke en Guy Walraevens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege (18,00)
    Oefeningensessies met docentsturing (18,00)
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (68,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.