Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Project Business start-up35261/3368/2425/1/47
Studiegids

Project Business start-up

35261/3368/2425/1/47
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Brandt Theresa
Andere co-titularis(sen): El Majdoub Said, Panteleeva Natalia, Van Gils Ben, Verpoort Roxanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 475,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Algemeen boekhouden EN geslaagd voor Communication in English EN eerder ingeschreven voor MyTalent: 21st century skills 2 EN (simultaan te volgen met Vennootschapsboekhouden 1 OF eerder ingeschreven voor Vennootschapsboekhouden 1) EN (eerder ingeschreven voor Excel OF simultaan te volgen met Excel) EN (eerder ingeschreven voor English for accountants OF simultaan te volgen met English for accountants) EN (eerder ingeschreven voor Bedrijfsfinanciering OF simultaan te volgen met Bedrijfsfinanciering).

Korte omschrijving

Alvorens een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te kunnen oprichten, dient er een financieel plan te worden opgemaakt. De studenten zullen voor een fictieve vennootschap in een realistische benadering een dergelijk financieel plan opmaken.

Vervolgens leer je in een boekhoudpakket de boekhouding voeren voor een periode die eindigt met de opmaak van een BTW-aangifte.

Je leert ook formeel en correct corresponderen in het Engels, dit zowel schriftelijk als mondeling.

De student hanteert zakelijk Engels als lingua franca in een internationale context. Dit opleidingsonderdeel vindt deels plaats in het buitenland. Wanneer je ingeschreven bent voor dit opleidingsonderdeel impliceert dit dat er voor jou een reservering wordt gemaakt en dien je de kosten die aan het opleidingsonderdeel verbonden zijn te betalen (vervoer, verblijf, ...). Kosteloos uitschrijven kan maar tot de grensdatum van dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je verifiëert boekhoudkundige documenten.
Je interpreteert kritisch de output van de verwerkte documenten en het opgestelde financieel plan.
Je geeft in het kader van een financieel plan het overzicht van inkomsten en opbrengsten, uitgaven en kosten.
Je vult een btw-aangifte in op basis van concrete gegevens.
Je formuleert een advies aan de klant met betrekking tot de opstart van een onderneming.
Je stelt een financieel plan op volgens de minimale inhoud en wettelijke vereisten.
Je verduidelijkt het belang van een financieel plan in de wettelijke context.
OLR AF 2.0 - De bachelor BM/AF herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je vertaalt de financiële doelstellingen van de klant in een financieel plan.
OLR AF 3.2 - De bachelor BM/AF werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige processen te optimaliseren.
Je gaat planmatig te werk om tot een advies te komen.
OLR AF 4.0 - De bachelor BM/AF heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je identificeert de behoefte van de klant.
Je voert een adviesgericht gesprek met een klant.
OLR AF 5.2 - De bachelor BM/AF gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze boekhoudsoftware en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt beroepsspecifieke ICT-toepassingen om een financieel plan op te stellen en diverse bedrijfsdocumenten te verwerken.
Je reflecteert kritisch over het gebruik en de efficiëntie van beroepsgerelateerde ICT-toepassingen.
Je gebruikt boekhoudsoftware om diverse boekingsdocumenten nauwkeurig te verwerken.
OLR AF 7.1 - De bachelor BM/AF kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je implementeert beroepsjargon.
OLR AF 7.2 - De bachelor BM/AF kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied.
Je schrijft een grammaticaal correcte zakelijke email waarin je klanten informeert.

Leerinhoud

- Het softwarepakket boekhouden op computer en het handboek bieden de student de mogelijkheid om het boekhouden via software aan te leren vanuit enkele casestudies rond een fictief, maar op de realiteit geïnspireerd bedrijf. Praktijk en theorie gaan hierbij nauw samen.
- De leerstof omvat ook enkele fiscale aspecten (o.a. de BTW-wetgeving m.b.t. intracommunautaire levering, giften, e.d.).
- De studenten zullen daarnaast een financieel plan opmaken voor een fictieve vennootschap volgens de wettelijke normen.
- Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en e-mails uit je vakgebied. Je beheerst vakspecifieke terminologie. Je kan zakelijk correct corresponderen met een klant, een projectverslag en/ of een executive summary opstellen, een grafiek aan een klant uitleggen, alsook zakelijk presenteren.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Online accounting met Exact Online 2023Verplicht€ 45,60
 • Auteur: Lindsay De Block - Siem de Ruijter - Els Tryssesoone - Steffi Van Lierde

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Opmerking: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen40,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessie (8,00)Projectwerk (32,00)
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren
 • Opmerking: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk en/of presentatie.
Open boek.
Deelname aan alle onderwijsactiviteiten is verplicht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk en/of presentatie Open boek