Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Bachelorproef en stage37004/3373/2425/1/07
Studiegids

Bachelorproef en stage

37004/3373/2425/1/07
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 27 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vos Jeroen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 702,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd voor Software Project_A OF geslaagd voor Software project OF geslaagd voor Cyber security and cloud project_A OF geslaagd voor Security project OF geslaagd voor IoT project_A OF geslaagd voor IoT project OF geslaagd voor Business Project_A OF geslaagd voor Business project OF geslaagd voor International IT project OF geslaagd voor International IT project _A) EN ((simultaan te volgen met Applied business project OF simultaan te volgen met Applied software project OF simultaan te volgen met Applied cyber security and cloud project OF simultaan te volgen met Applied IoT project) OF (geslaagd voor Applied business project OF geslaagd voor Applied software project OF geslaagd voor Applied cyber security and cloud project OF geslaagd voor Applied IoT project)) EN (geslaagd voor Project analysis OF geslaagd voor Project analysis) .

Korte omschrijving

De bachelorproef en stage is het sluitstuk van je studie. Je loopt bij een extern partnerbedrijf je stage waarbij je individueel een project uitvoert. Tijdens je stage schrijf je je bachelorproef over je stageproject. Na afloop van je stage kom je deze verdedigingen voor een jury.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Adviseren
Geeft op een onderbouwde manier advies over de eigen keuzes bij het ontwerp van de oplossing.
Adviseert over de ingebruikname en de toepassingsmogelijkheden van de IT-oplossing.
Analyseren
Beschrijft de betrokken bedrijfsprocessen (AS-IS en TO-BE) o.a. gebruik makende van diagrammen.
Beschrijft de context waarin de oplossing zal functioneren.
Identificeert stakeholders en omgevingsfactoren die een invloed kunnen hebben op de uitvoering van het project.
Verzamelt relevante gegevens om functionele en niet functionele vereisten op te stellen.
Stelt een analyse op op basis van een case uit het werkveld.
Beheren
Stelt een functionele (user manual) of technische documentatie op.
Communiceren
Communiceert professioneel met teamleden, leidinggevenden en andere belanghebbenden doorheen het project.
Geeft presentaties waarbij de communicatie wordt afgestemd op de professionele context, het publiek en het doel van de communicatie.
Stelt heldere, gestructureerde en volledige verslagen op over de vooruitgang van het project en de ontwikkelde systemen.
Ondernemen
Integreert nieuwe ontwikkelingen binnen het gekozen toepassingsdomein in de oplossing.
Neemt verantwoordelijkheid en initiatief binnen het project en/of team.
Onderzoeken
Evalueert en onderzoekt mogelijke oplossingen voor een concreet probleem en maakt innovatieve, technologisch onderbouwde keuzes.
Ontwerpen
Beschrijft de voor- en nadelen van de beschikbare technologieën en identificeert op welke manier deze technologieën voldoen aan de behoeften van de eindgebruikers.
Ontwerpt een oplossing volgens de eigen gemaakte analyse en de geldende kwaliteitscriteria.
Beschrijft de datastromen.
Optimaliseren
Beschrijft testscenario's, maakt een testplan op en documenteert de testresultaten.
Evalueert de goede werking van een complex systeem door geschikte testen en/of metingen uit te voeren.
Interpreteert test- en meetresultaten en stelt hieruit de nodige acties en aanbevelingen voor om fouten op te lossen of de werking van systemen te optimaliseren.
Professioneel handelen
Houdt rekening met de maatschappelijke en/of professionele context waarin hij werkt en de implicaties die zijn handelen kunnen teweegbrengen.
Reflecteert over tekorten in de eigen kennis en competenties en neemt initiatieven om deze te remediëren.
Stelt een correcte tijdsplanning op om de eigen taken uit te voeren binnen het kader van de globale planning van het team.
Werkt efficiënt, proactief, met doorzettingsvermogen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Projectmatig samenwerken
Werkt zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team opdrachten en projecten uit op een constructieve en professionele manier.
Realiseren
Bouwt hardware- en/of softwaresystemen met bestaande bouwstenen die voldoen aan de opgestelde vereisten.
Ontwikkelt veilige oplossingen met aandacht voor gemaakte afspraken, deadlines en vereisten binnen een professionele context.

Leerinhoud

De student volgt een stage van 60 werkdagen bij een binnenlands of buitenlands bedrijf.

De stage omvat een volledig project waarbij planning, analyse, (technische)implementatie, testen en documenteren aan bod komt. De stage wordt opgevolgd op basis van een timesheet en 2 stagebezoeken.

De student stelt, op basis van het type stage, volgende documenten op:

 • blueprint of onderzoeksvraag
 • testplan en testdocumentatie
 • user manual of technische documentatie
 • eindconclusie (igv onderzoek)

De student presenteert in de helft van de stage de gemaakte analyse en op het einde van de stage het volledige traject inclusief demo voor een jury van lectoren en stagementor.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage442,00 uren
Werktijd buiten de contacturen260,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio40,00Bachelorproef.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio40,00Bachelorproef.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context60,00Stage.

Toetsing (tekst)

Aanvang van de stage

De student mag maximaal 6 studiepunten opnemen aan andere opleidingsonderdelen die gelijktijdig ingericht worden met Bachelorproef en stage (m.a.w. in één en hetzelfde semester).
Bachelorproef en stage kan op uitzonderlijke basis in semester 1 georganiseerd worden mits de student uiterlijk 31 mei van het voorafgaand academiejaar aan de stagecoördinator heeft gemeld dat hij vervroegd wenst af te studeren én de vooropgestelde procedure volgt.


Zowel voor het eerste semester als het tweede semester is er een aanvraagprocedure voor de stages met strikte deadlines. Alle informatie en deadlines zijn te vinden op digitap. Wanneer de student de redelijke termijn van indienen heeft overschreden, kan het stageteam beslissen de stage te weigeren en uit te stellen naar een volgend semester. Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst, risicoanalyse én werkpostfiche kan de stage niet aanvangen.

Het bijwonen van infosessies over de stage is verplicht.


Slagen voor het opleidingsonderdeel

Als een student een deelcijfer behaalt dat minder is dan de helft en dus niet slaagt voor het onderdeel ‘Praktijkbeoordeling in professionele context’ enerzijds of voor het onderdeel ‘Portfolio’ anderzijds, dan wordt hiervoor een code ‘F’ van ‘Fail’ toegekend aan het volledige opleidingsonderdeel. Hierdoor slaagt de student niet voor dit opleidingsonderdeel.

Dit omdat binnen het onderdeel ‘PRAKTIJKBEOORDELING IN EEN PROFESSIONELE CONTEXT’ de opgedane vaardigheden binnen de opleiding en van vakexperten tijdens de stage beoordeeld worden en omdat binnen het onderdeel PORTFOLIO beoordeeld wordt of de student in staat is om met de nodige softskills deze vaardigheden in een bedrijfscontext toe te passen en aan verschillende doelgroepen, waaronder een eindjury, over te brengen.

Het deelexamen PORTFOLIO wordt voor

 • User driven en technology driven stages samengesteld uit volgende onderdelen:

  Blueprint 
  Testen
  Documentatie
  Presentatie
 • Onderzoekstages samengesteld uit volgende onderdelen:

Onderzoeksvraag
Testen
Documentatie
Conclusie
Presentatie

Het deelexamen PRAKTIJKBEOORDELING IN EEN PROFESSIONELE CONTEXT wordt samengesteld uit twee onderdelen:

Soft skills
Hard skills

Tijdens de 2de examenkans kan een student het tekort op het deelexamen PORTFOLIO hernemen.
De student kan het deelexamen PRAKTIJKBEOORDELING IN EEN PROFESSIONELE CONTEXT niet hernemen in de 2de examenkans.

Het cijfer van ‘Portfolio’ wordt tijdens de eindverdediging vastgelegd met een jury van vakexperten. Zonder deelname aan de eindverdediging krijgt de student een 0 voor dit examenonderdeel.

Indien de student een deelcijfer behaalt dat kleiner is dan 10/20 op één of meerdere onderdelen (Presentaties, Analyse, Testen, Documentatie), dan krijgt de student de code ‘F’ van Fail voor het deelexamen ‘Portfolio’. Indien de student een deelcijfer behaalt dat kleiner is dan 10/20 op één of meerdere onderdelen (soft skills, technische skills), dan krijgt de student de code ‘F’ van Fail voor het deelexamen ‘Praktijkbeoordeling in een professionele context’. Het resultaat is een code ‘F’ van ‘Fail’ voor het gehele opleidingsonderdeel, waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.

Tijdens de finale toetsing in dit opleidingsonderdeel brengt de student namelijk alle verschillende essentiële expertises samen om de bachelorproef tot een goed einde te brengen en licht hierbij alle aspecten van het project toe. Tijdens de stage is het noodzakelijk dat de student over voldoende soft skills en technische skills beschikt om in teamverband en in een professionele situatie een IT-project te kunnen uitwerken.

Aanwezigheid tijdens evaluatiemomenten en op de stage

 • Tijdens de stage en de intervisiemomenten wordt er permanent geëvalueerd.
  Aanwezigheid tijdens de stage en de intervisiemomenten is dan ook verplicht. Telewerk is (beperkt) toegelaten, mits goedkeuring van de werkplek én de opleiding.
 • Bij afwezigheid tijdens de stage of een intervisiemoment brengt de student zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van de afwezigheid de mentor (werkplek) en de begeleider (AP) op de hoogte via de contactgegevens die zijn opgenomen in de stageovereenkomst.
 • Daarnaast moet de afwezigheid ook steeds binnen de 2 kalenderdagen met een medisch attest of bewijs van overmacht gewettigd worden via iBaMaFlex. Je dient het origineel geldig (medisch) attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd. Attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht.
 • De student met gewettigde afwezigheid voor de stage kan deze afwezigheid, indien organisatorisch mogelijk, in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP) inhalen.
 • De student met ongewettigde afwezigheid voor de stage kan deze afwezigheid niet inhalen. Dit leidt tot een 0-score op het onderdeel PRAKTIJKBEOORDELING IN EEN PROFESSIONELE CONTEXT.
 • De student met gewettigde afwezigheid voor het intervisiemoment neemt binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste intervisiemoment via mail contact op met de betrokken lector om concrete afspraken te maken.
 • De student met ongewettigde afwezigheid voor het intervisiemoment kan dit intervisiemoment niet inhalen.
 • De student presteert 60 gewerkte dagen (4 dagen per week) gedurende minstens 15 weken.

 

Portfolio

 • Laattijdig indienen van een portfolio-opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht tenzij de student omwille van medische redenen of overmacht later mag indienen dan de opgegeven deadline.
 • Daarnaast moet de aanvraag voor een nieuwe deadline ook steeds binnen de 2 kalenderdagen met een medisch attest of bewijs van overmacht gewettigd worden via iBaMaFlex. Je dient het origineel geldig (medisch) attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd. Attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht.