Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Internationaal project26624/3374/2425/1/63
Studiegids

Internationaal project

26624/3374/2425/1/63
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Automatisering
  • Klimatisering
  • Onderhoudstechnologie
  • Procesautomatisering
  • Technisch-commercieel adviseur
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de integrale veiligheid als Internationaal project
 • Bachelor in het energiemanagement als Internationaal project
 • International programmes Industry and Environment als Internationaal project
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Goethem Wim
Andere co-titularis(sen): Adriaensens Raoul, Coremans Roel, De Naeyer Katelijn, De Pauw Erik, De Weerd Arthur, Geerts Randy, Lathouwers Jef, Pauwels Bert, Vanden Bulcke Carl, Van de Peer Filip, Van Grieken Geert, Vangrunderbeek Olivier, Verboven Nick, Verhulst Peter, Verstrepen Jurgen, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Voor dit opleidingsonderdeel werken we als hogeschool intensief samen met de bedrijfswereld. We gaan samen met toonaangevende bedrijven op zoek naar 'real live' projecten die nog wachten op een technische duurzame oplossing. Het zijn altijd complexe opdrachten waarvoor diverse kenniscomponenten op een inventieve wijze zullen moeten aangewend worden om te komen tot een bevredigend en werkend 'implementeerbaar' resultaat.

Om die reden stellen we de projectgroepen heterogeen samen. We nodigen voor dit opleidingsonderdeel ook internationale deelnemers uit. Die studenten mixen we onder de eigen AP- studenten die komen uit de opleidingen:

 • Elektromechanica
 • Chemische procestechnieken

Via dit onderdeel van projectmatig onderwijs mikken we met onze studenten specifiek naar:

 • Het verwerven van generieke en beroepsspecifieke competenties met de focus op projectmanagement vaardigheden, communicatie vaardigheden en sociale vaardigheden.
 • Leren werken in een omgeving die heel nauw aansluit op de industriële beroepsrealiteit.
 • Voorbereiding op de komende stage- en eindwerkperiode.
 • Verbanden kunnen leggen tussen de diverse vakdisciplines uit het curriculum om tot een resultaatgerichte oplossing te komen.
 • In een multidisciplinair en internationaal samengesteld teamverband, probleemoplossend leren samenwerken met beperkte middelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan binnen het gegeven van een internationaal samenwerkingsverband een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing formuleren en ontwerpen voor een bepaalde projectopdracht.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan reflecteren over de toepasbaarheid van normen en regelgeving, daarbij rekening houdend met het feit dat deze normeringen dikwijls een regionaal karakter hebben.
EM07: Meten
De student kan kritisch en reflexief projectresultaten meten/in kaart brengen om indien nodig/gewenst ze later als vervolgtraject te implementeren.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan professionele vaardigheden zoals o.a. presentatietechnieken (Engels) & timemanagement toepassen in een leercontext die de beroepspraktijk evenaart.
EM09: Communiceren
De student kan een vlot leesbaar technisch rapport opstellen, presenteren en antwoorden op inhoudelijke vragen, in het Engels.
De student kan relevante internationale literatuur opzoeken/beoordelen, bespreken, verwerken en toepassen binnen de context van een internationaal samengesteld team.
EM10: Samenwerken
De student kan in een internationaal samengesteld teamverband zijn/haar interculturele sociale vaardigheden aanspreken met het oog op een oplossingsgerichte uitwerking van een complexe opdracht.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan door intensief samen te werken in een internationale context zijn of haar persoonlijke wereldbeeld afmeten/aftoetsen aan dat van andere teamleden.
De student werkt op een professionele manier aan groepsopdrachten.

Leerinhoud

 • Leerinhouden van de opleidingsonderdelen in het eerste, tweede en derde trajectschijf van deze opleiding.
 • Een opdracht analyseren en in team een projectplan opstellen.
 • Een opdracht in team uitvoeren rekening houdend met de opgelegde deadlines en de kennis verworven tijdens de opleiding.
 • In Nederlandstalige/Engelstalige catalogi informatie opzoeken.
 • Kritisch reflecteren, zowel over het projectmatig werken als het eigen proces.
 • Schriftelijk en gestructureerd rapporteren.
 • Presenteren van het project.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Al het cursusmateriaal van deze opleiding uit de 3 trajectschijven van de opleiding Elektromechanica
 • Syllabi Multiprojecten (MP) & Projectweek (PW) gebruikershandleiding peerassessment
 • Overzichtsplanning MP'n & PW
 • Eigen notities tijdens de introductie workshop MP'n en Projectweek (bedrijfsvoorstelling)
 • Technische informatie die eventueel door het bedrijf Projectweek wordt vrijgegeven
 • Relevante vakliteratuur en websites, technische specificaties van diverse fabrikanten
 • Product catalogi allerhande om materialen, onderdelen, meetinstrumenten, machines, ... te selecteren op basis van technische specificaties
 • Ontwerpsoftware pakketten E-plan & Inventor, ...
 • Programmatiesoftware vb. TIA-Portal Siemens
 • Projectmanagement software: MS-Project, Mindmanager, ...
 • Berekeningssoftware vb. cabli,...
 • Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop met software. laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Vormen van groepsleren36,00 uren
Werkplekleren en/of stage4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Zie syllabus internationaal project; evaluatie door lector en peerevaluatie

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten (bedrijfsbezoeken, groepswerk...) omdat 1) deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten, 2) de onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft en een inhaalmoment of evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is en 3) medestudenten een belangrijke bron van leren zijn.
 • Bij onwettige afwezigheid krijg je een 0-score voor de projectopdracht.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Aangezien het een groepswerk is, is heel de groep verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van de projectopdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht.