Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Stage PRA31034/3374/2425/1/41
Studiegids

Stage PRA

31034/3374/2425/1/41
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Procesautomatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 468,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Als student zoek je zelf een gepast stagebedrijf dat volgens je eigen inzicht aansluit op je opleidingsbehoeften. De hogeschool beschikt over een uitgebreide bedrijvenlijst inclusief contactgegevens waarmee in het verleden succesvol samengewerkt werd. Deze lijst staat ter beschikking voor jou. Bedrijven vreemd aan deze lijst kunnen ook mits toelating van de hogeschool op basis van de realiseerbaarheid van de leerdoelen onder deskundig bedrijfsmentorschap. Uiteraard kan je voor advies ook steeds terugvallen op de stagecoördinator.
Ingeval je geen passend bedrijf kan vinden, kunnen er ook geen credits voor dit onderdeel verworven worden. 

Alvorens je met de stage kunt starten breng je zelf de contractuele verplichtingen in orde inclusief het gezondheidstoezicht. De student moet een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse (veiligheidskledij, gezondheidstoezicht,...).

Tijdens je stage krijg je de kans om in een technisch multidisciplinaire arbeidsomgeving je competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) die je verworven hebt gedurende je opleiding, te borgen. Om dit te bereiken word je dagelijks betrokken bij de uitvoering van de technische werkzaamheden in het verlengde van je toekomstig beroep. Niet enkel kijken maar doen is de boodschap!

Als student neem je zelf initiatieven om te komen tot studieresultaat, zowel met je stagementor van het bedrijf als met je stagebegeleider van de hogeschool. M.a.w. in dit opleidingsonderdeel zijn de competenties 'zelfverantwoordelijkheid' en 'zelfsturing' geen loze begrippen. Op die manier is het de ultieme voorbereiding op de toekomstige professionele werkcontext waarin je als bachelor terechtkomt.

Tijdens de stageperiode besteed je eveneens extra aandacht aan veiligheid en aan de ontwikkeling van je sociale- en communicatievaardigheden. Het is niet uitgesloten dat daarbij ook deontologische probleemstellingen eigen aan technische beroepen aan bod komen. Gedurende deze periode rapporteer je zowel op regelmatige basis aan je stagementor van het bedrijf en je stagebegeleider van AP.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan vaktechnische lokale informatie raadplegen, ook in een vreemde taal, met als doel eruit te leren bij de uitvoering van de opdracht zoals er zijn : handleidingen, technische documentatie, lijsten van wisselstukken van de fabrikanten in het Engels of in de taal van de fabrikant.
De student kan vaktechnische informatie raadplegen, ook in een vreemde taal, met als doel eruit te leren bij de uitvoering van de opdracht, minimum op de volgende wijze : overlegt mondeling en schriftelijk met de fabrikant of leverancier waar mogelijk, ook in het Engels.
EM02: Installeren
De student kan onder tijdsdruk zelfstandig preventieve en correctieve interventies uitvoeren in een complexe en vreemde omgeving: hierbij houdt de student rekening met situationele factoren zoals het in werking stellen van systemen, productiewijzigingen en de onderhoudsgeschiedenis, bij het analyseren van vragen, opdrachten, problemen en storingen.
De student kan onder tijdsdruk zelfstandig preventieve en correctieve interventies uitvoeren in een complexe en vreemde omgeving: hierbij houdt de student rekening met situationele factoren zoals het in werking stellen van systemen, productiewijzigingen en de onderhoudsgeschiedenis, door grondige dataverzameling via bevraging, metingen en het raadplegen van technische bronnen (schema's, tekeningen, catalogi,...).
De student kan onder tijdsdruk zelfstandig preventieve en correctieve interventies uitvoeren in een complexe en onbekende omgeving: hierbij houdt de student rekening met situationele factoren zoals het in werking stellen van systemen, productiewijzigingen en de onderhoudsgeschiedenis. De student schat daarbij de omvang en duur van de interventie in rekening houdend met de beschikbare middelen.
De student kan onder tijdsdruk zelfstandig preventieve en correctieve interventies uitvoeren in een complexe en onbekende omgeving: hierbij houdt de student rekening met situationele factoren zoals het in werking stellen van systemen, productiewijzigingen en de onderhoudsgeschiedenis, terwijl hij op een inventieve en flexibele manier nagaat of alle werkzaamheden conform de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden.
De student kan onder tijdsdruk zelfstandig preventieve en correctieve interventies uitvoeren in een complexe en onbekende omgeving: hierbij houdt de student rekening met situationele factoren zoals het in werking stellen van systemen, productiewijzigingen en de onderhoudsgeschiedenis, en overlegt met leidinggevenden, gebruikers, constructeurs, leveranciers en andere betrokkenen.
De student kan onder tijdsdruk zelfstandig preventieve en correctieve interventies uitvoeren in een complexe en onbekende omgeving: hierbij houdt de student rekening met situationele factoren zoals het in werking stellen van systemen, productiewijzigingen en de onderhoudsgeschiedenis, en legt een werkvolgorde en plan van aanpak vast.
De student kan onder tijdsdruk zelfstandig preventieve en correctieve interventies uitvoeren in een complexe en onbekende omgeving: hierbij houdt de student rekening met situationele factoren zoals het in werking stellen van systemen, productiewijzigingen en de onderhoudsgeschiedenis. Daarnaast adviseert de student gebruikers en verantwoordelijken voor productie, engineering en veiligheidspreventie met het oog op het correct gebruik van machines en installaties, het voorkomen van storingen en de optimalisatie van de installatie
De student kan onder tijdsdruk elektromechanische herstel- en installatiewerkzaamheden (montage en demontage) uitvoeren van systemen nadat de machine of installatie eerst in een veilige toestand is gebracht, en het veilig werkend opleveren van dezelfde machine of installatie na testen.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan veiligheids- en milieunormen en -procedures naleven in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het gebruik van gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.
De student kan veiligheids- en milieunormen en -procedures naleven in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het gebruik van hef- en hijswerktuigen.
De student kan veiligheids- en milieunormen en -procedures naleven in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen.
De student kan veiligheids- en milieunormen en -procedures naleven in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het sorteren van afval.
De student kan veiligheids- en milieunormen en -procedures naleven in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het beoordelen van risico’s met het oog op het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen voor zichzelf, collega’s, omgeving.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan ervoor zorgen dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen : hij/zij kent de eisen van de school en kan deze overbrengen (mondeling en schriftelijk).
De student kan ervoor zorgen dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen : hij/zij kent de eigen doelstellingen en interesses en kan deze overbrengen (mondeling en schriftelijk).
De student kan ervoor zorgen dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen: hij/zij kan de afweging maken of de stageplaats voldoende aansluit bij de eisen van de school, eigen interesses en doelstellingen, en kan zijn/haar beslissing op een correcte manier overbrengen.
EM09: Communiceren
De student kan bedrijfsspecifieke opvolgdocumenten van de werkzaamheden invullen en de geïnterpreteerde informatie doorgeven aan zowel interne als externe betrokkenen: volgens de voorgeschreven procedures en met behulp van onderhoudsspecifieke beheerssoftware (machine- en/of dienstgebonden).
De student kan bedrijfsspecifieke opvolgdocumenten van de werkzaamheden aanvullen met relevante gegevens over het verloop van de werkzaamheden met het oog op toolbox meetings, het managementsysteem van werkorders en werkvoorbereidingen, wisselstukkenbeheer, productieplanning en klanten.
De student kan bedrijfsspecifieke opvolgdocumenten van de werkzaamheden invullen en de geïnterpreteerde informatie doorgeven aan zowel interne als externe betrokkenen: volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot het gebruik van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, enz.) voor het opstellen van rapporten.
De student kan bedrijfsspecifieke opvolgdocumenten van de werkzaamheden invullen en de geïnterpreteerde informatie doorgeven aan zowel interne als externe betrokkenen: volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot het gebruik van zowel mechanische als elektrische ontwerpsoftware voor wijzigingen aan schema's en tekeningen.
EM10: Samenwerken
De student kan functioneren als een actief en loyaal teamlid : hij/zij kan constructief samenwerken met andere teamleden.
De student kan functioneren als een actief en loyaal teamlid : hij/zij kan teamleden ondersteunen waar mogelijk in hun werkzaamheden.
De student kan functioneren als een actief en loyaal teamlid : hij/zij kan actief meezoeken naar oplossingen en kan deze naar teamgenoten communiceren.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en kan in zijn/haar werkzaamheden actief op zoek gaan naar mogelijkheden om bij te leren. Hij/zij kan op zoek gaan naar uitdagingen en kan uit zijn/haar comfortzone stappen.
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en kan zijn/haar persoonlijke kwaliteiten inschatten als collega, en kan deze kwaliteiten inzetten. Hij/zij is zich ook bewust van zijn uitdagingen en werkt hieraan.
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en kan kritisch reflecteren over zijn/haar positie als collega, maar ook over zijn stageplaats/stagebedrijf in een ruime maatschappelijke context.
EM13: PRA projectontwerp en oplevering
De student kan voor complexe procestechnische functionaliteiten of delen ervan automatisatieoplossingen ontwerpen door gebruik te maken van programmeerbare sturingstechnologie. Het ontwerpdossier omvat P&ID’s, risico-analyse en/of functional safety studies, regel- en meetstrategieën en instrumentatie- en apparatuurspecificaties.
EM14: PRA onderhoud en kalibratie
De student kan op meet- en regelsturingen, op een veilige wijze en volgens interne procedures en instructies, onderhoudswerkzaamheden, kalibraties en functionele testen uitvoeren

Leerinhoud

 • Leerinhoud van de volledige opleiding Elektromechanica en de specifieke leerinhoud eigen aan de gekozen beroepsrichting 'Procesautomatisering'.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • Het cursusmateriaal van de volledige opleiding Elektromechanica
  • AP-syllabus 'Stage & bachelorproef', AP departement IO - PBA opleiding Elektromechanica
  • AP-syllabi 'Multiprojecten' en' Internationaal project', departement IO - PBA Elektromechanica
  • Bibliotheekmateriaal en wetenschappelijke databases raadpleegbaar via zelfstudieruimte
  • Tijdschriftenbibliotheek, Codex (ARAB - AREI) en de EN-normeringen raadpleegbaar via volgende link: databanken.ap.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage450,00 uren
Werktijd buiten de contacturen18,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio30,00Beoordeling van 4 stagerapporten door stagebegeleider van AP (zie stagesyllabus)
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Beoordeling door stagementor van het bedrijf

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. de procedures, de evaluatie en richtlijnen voor het praktische verloop de stage, raadpleeg je de syllabus ‘stage en bachelorproef’ en bijhorende tijdlijn. Enkel de syllabus en tijdlijn die bij de start van het desbetreffende academiejaar bekend wordt gemaakt via de digitale leeromgeving, is geldig.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende stageovereenkomst kan de stage niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer op basis van een risicoanalyse en werkpostanalyse, kan de stage niet aanvangen.
 • De stageperiode mag afgewisseld worden met dagen waar er voor de bachelorproef wordt gewerkt op voorwaarde dat je via de digitale leeromgeving een getekende en goedgekeurde ‘Opdracht Bachelorproef’ hebt ingediend bij de stagecoördinator.
 • De stage kan zowel in België als in een ander (Europees) land uitgevoerd worden. In dat laatste geval moet je zelfstandig een dossier samenstellen via de dienst ‘internationalisering’. Raadpleeg hiervoor de opleidingsverantwoordelijke internationalisering.

Verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de volledige stage omdat deze contactmomenten gericht zijn op het verwerven van een praktische beroepsvaardigheid.
 • Als je in totaal geen 60 gewerkte dagen kan bewijzen op basis van dagrapporten omwille van ongewettigde afwezigheid, kan je een 0-score krijgen op het deelexamen ‘praktijkbeoordeling in een professionele context’.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD.
 • Een gewettigde afwezigheid voor de stage kan je, indien organisatorisch mogelijk, inhalen in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP). Je neemt hiervoor zo snel mogelijk contact op met jouw mentor en jouw begeleider.
 • Een ongewettigde afwezigheid voor de stage kan je niet inhalen.