Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Industriële automatisering34081/3374/2425/1/43
Studiegids

Industriële automatisering

34081/3374/2425/1/43
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verboven Nick
Andere co-titularis(sen): De Weerd Arthur, Geerts Randy, Lathouwers Jef, Vanden Bulcke Carl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus leert de student om automatiseringsproblemen te analyseren en op te lossen in de vorm van een PLC programma in combinatie met bestaande en zelf aan te brengen bekabeling op een labopaneel.

Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

 • Onderscheid tussen digitale en analoge actuatoren en sensoren;
 • Hardware: selectie van een CPU met zijn specifieke eigenschappen;
 • Hardware: configuratie van beschikbare hardware en uitbreidingskaarten
 • Hardware labopaneel: Lezen/begrijpen van een elektrisch schema en bekabeling bedenken en uitvoeren op een labopaneel afhankelijk van de gewenste functionaliteit.
 • Software:
  • Adressering + Little endian versus big endian principe
  • Binaire en hexadecimale voorstelling
  • Programmatie in FBD
  • Datatypes
  • Werken met binaire instructies
  • Counters en Timers
  • Analoge signaalverwerking
  • Conversie, comparator en mathematische instructies

Na de cursus is de student in staat om een PLC-programma te lezen, schrijven en testen op basis van een functioneel omschreven opdracht.  Hierbij kan hij de juiste vakterminologie gebruiken met betrekking tot automatiseringsopdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan binaire instructies en poorten programmeren en testen.
De student kan binnen zijn individuele PLC-toepassing/opgave een gemotiveerde verklaring geven voor de keuze van: LED'S, bouwstenen, operands & adressering, tags, basisinstructies (bit niveau) en systeemvariabelen.
De student kan op basis van een werkingsbeschrijving een systeem starten en stoppen en de functionele programmatie d.m.v. logische instructiecodes uitvoeren.
De student kan PLC vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters combineren tot een functioneel geheel.
De student kan de basisinstructies en –principes voor het opstellen van een PLC programma verklaren en toepassen.
De student kan de eigenschappen en toepassingen van een PLC bij industriële installaties en processen benoemen en verklaren.
De student kan PLC-automatisering begripsbepalingen benoemen en verklaren.
De student kan met behulp van het didactisch paneel en bijhorende software bestanden aanmaken, downloaden en uploaden naar de PLC.
EM02: Installeren
De student kan, binnen het kader van opdrachten, storingen debuggen na analyse van de werking.
De student kan aan de hand van een functionele beschrijving de juiste bekabeling aanbrengen op het didactisch paneel.
De student begrijpt de basisprincipes van een veiligheidsrelais en kan bekabeling toepassen om de vereiste veiligheidsfunctie te bekomen.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan oplossingsgericht automatisatieproblemen analyseren en omzetten naar een softwareprogramma door gebruik te maken van binaire logica, timers, counters, vergelijkingsinstructies en rekenkundige instructies.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan hardware componenten opzoeken, selecteren en toekennen aan zijn/haar projectomgeving.
EM11: Persoonlijke groei
De student werkt op een professionele manier aan een industriële installatie.

Leerinhoud

 • Datatypes: elementaire en complexe datatypes + binaire en hexadecimale voorstelling
 • Adressering + Little endian versus big endian principe
 • Lezen en begrijpen van bestaande bestaande PLC-programmatie.  Beoogde functionaliteit verklaren aan de hand van bestaande PLC-programmatie
 • Verklaring en gebruik van bouwstenen, operands & adressering, Tags, basis instructies (bit niveau) en systeemvariabelen
 • Begrip van binaire instructies, logische poorten, waarheidstabellen, De Morgan
 • Vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters + bijhorende opdrachten
 • Conversie, comparator en mathematische instructies
 • Analoge signaalverwerking
 • Introductie PLC’s, didactisch paneel en Software pakket. Aanmaken + downloaden/uploaden van programmabestanden
 • Schrijven en testen (op het labopaneel) van een PLC-programma op basis van de opgelegde functionaliteit
 • Lezen/begrijpen van een elektrisch schema en bekabeling bedenken en uitvoeren op een labopaneel afhankelijk van de gewenste functionaliteit
 • Debuggen van storingen + bijhorende opdrachten
 • Gebruik van de PLC simulator om geprogrammeerde functionaliteit virtueel te testen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld. Dit bevat de basisinformatie van de te kennen leerstof. De student kan aanvullen met eigen notities. 
  • Bijkomende opgaven van oefeningen
  • Opgaven die de student thuis moet maken
  • Powerpoint presentaties van de hoorcolleges 
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding
 • Ethernet poort op je laptop kan je voorzien met een usb naar ethernet adapter indien je geen ethernet poort zou hebben op je laptop.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie (theorie; gesloten boek)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie (labovaardigheden; open boek)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie (theorie; gesloten boek)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie (labovaardigheden; open boek)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Labovaardigheden, opdracht(en) en attitude

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.