Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo elektriciteit26755/3374/2425/1/55
Studiegids

Labo elektriciteit

26755/3374/2425/1/55
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhulst Marc
Andere co-titularis(sen): De Pauw Erik, Van Goethem Wim, Van Mol Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak wordt de Olod theoretische elektriciteit in de praktijk omgezet.

Door het uitvoeren, meten en analyseren van elektrische schakelingen, is het de bedoeling dat de student theoretische concepten begrijpt en verwerkt tot een vorm van parate kennis. Dit met het oog op de latere beroepsuitoefening en het veilig werken onder spanning. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Weerstanden, spoelen en condensatoren bij gelijk- en wisselspanning;
 • Werking van verlichtingsschakelingen;
 • Driefasige symmetrische en asymmetrische belastingen;
 • Vermogen en cos phi metingen, inclusief berekeningen;
 • Verschillende AC/DC motoren en generatoren (Nominale gegevens en belastings-karakteristieken );
 • Meten en berekenen van de nullast- en kortsluitproef, belastings-karakteristiek van transformatoren.

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de basisprincipes bij een driefasige ster- en driehoeksbelasting verklaren.
De student kan de werking van diverse types elektrische motoren en transformatoren verklaren.
De student kan het gedrag van weerstand, spoel en condensator voorspellen, zowel in een gelijkspannings- als in een wisselspanningsregime.
De student kan aan de hand van kenplaatgegevens een machine identificeren.
EM02: Installeren
De student kan diverse types elektrische machines afstellen, opstarten en in dienst nemen.
De student kan door logisch denken eenvoudige elektrische schakelschema's zelfstandig opbouwen en de eventuele problemen (storingen) oplossen.
De student kan aan de hand van handleidingen en catalogi de gebruikte apparatuur correct schakelen en instellen.
De student kan de verschillende elektrische meettoestellen integreren in de elektrische installaties.
De student kan aan de hand van kenplaatgegevens de machine correct aansluiten.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan op basis van de huidige wetgeving en veilgheidseisen en afhankelijk van de toepassing een correcte selectie maken van differentieelschakelaar.
De student kan aan de hand van meetgegevens (vermogen-, arbeidsfactor, spanning, stroom, ...) correcte analyses maken.
EM09: Communiceren
De student kan op een gestructureerde wijze rapporteren over de gerealiseerde proefopstelling.
EM10: Samenwerken
De student kan de opdrachten realiseren via samenwerking met de overige groepsleden.
De student kan met de overige groepsleden communiceren om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.
EM11: Persoonlijke groei
De student werkt op een professionele manier aan een industriƫle installatie.

Leerinhoud

Proeven behandelen de volgende onderwerpen:

 • Werken met meettoestellen
 • Belasting op gelijkspanning
 • Gedrag van weerstanden, spoelen en condensatoren bij gelijk- en wisselspanning
 • Werking en berekening van de TL verlichtingsschakeling (R-L-C kring)
 • Driefasige symmetrische en asymmetrische belastingen
 • Vermogen en cos-phi metingen en berekeningen bij de verschillende proeven
 • Kortsluit-, nullast- en belastingsproef op transformatoren
 • Karakteristieken opnemen van gelijk- en wisselstroommachines.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving beschikbaar gesteld: 
  • Laboproeven
  • AP-cursus 'Elektriciteit & elektrische machines', departement IO - PBA Elektromechanica
 • Labomateriaal en meettoestellen
 • Documentatiemappen
 • Boeken uit de bibliotheek
 • Internet

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen34,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Schriftelijke evaluatie (berekeningen en inzicht) en praktische opstelling. De student mag gebruik maken van het formularium van theoretische elektriciteit.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Labo (beoordelingscriteria zie cursus)

Toetsing (tekst)

Toegang tot de praktijklessen

 • Was je wettig of onwettig afwezig tijdens de les over de veiligheids- en werkafspraken? Dan kunnen we je omwille van veiligheidsredenen niet toelaten tot de daaropvolgende lessen. Je wordt pas opnieuw toegelaten als je de gemiste les over veiligheid zelfstandig via de online leeromgeving hebt ingehaald. Tot die tijd krijg je een 0-score voor alle gemiste onderdelen van de permanente evaluatie en heb je geen recht op een inhaalmoment.

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Groepswerk: De groep is verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van opdrachten resulteert in een 0-score voor die opdracht.
 • Individueel werk: Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.