Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Elektromechanisch project32970/3374/2425/1/02
Studiegids

Elektromechanisch project

32970/3374/2425/1/02
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Goethem Wim
Andere co-titularis(sen): Geerts Randy, Verhulst Marc, Verhulst Peter, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deel 1 leren we Inventor gebruiken als ontwerppakket voor mechanische berekeningen.

In deel 2 krijgt elke student een individuele opdracht. Deze opdracht moet de student met de opgedane kennis zelfstandig zien uit te werken. De opdracht bevat zowel een mechanisch deel, dat met Inventor moet worden uitgevoerd, als een elektrisch deel, dat met E-plan moet worden uitgewerkt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan as- naafverbindingen dimensioneren aan de hand van opgegeven toelaatbare spanningen en een geschikte koppeling selecteren voor een directe aandrijving.
De student kan zelfstandig zijn EM-competenties toepassen om een probleemopdracht binnen een gestelde tijdslimiet op te lossen.
De student kan vaktechnische lokale informatie raadplegen, ook in een vreemde taal, met als doel eruit te leren met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, minimum op de volgende wijze : handleidingen en lijsten van wisselstukken van de fabrikanten in het Engels, Frans of Duits of in de taal van de fabrikant.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan een multidisciplinaire opdracht ontleden in deelopdrachten en deze omvormen naar een technisch ontwerpdocument.
EM05: Ontwerpen
De student kan de aangeleerde software toepassen in een gesimuleerde opdracht/probleemstelling.
De student kan de nodige mechanische ontwerp- en samenstellingstekeningen ontwerpen.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan relevante informatie opzoeken door gebruik te maken van diverse bronnen.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan zichzelf bijsturen op technisch en organisatorisch vlak.
EM17: OHT Engineering
De student kan autonoom een volledig technische ontwerpdossier aanmaken met detailspecificaties in functie van de aard der werken.

Leerinhoud

Deel 1:
Gebruik van de ontwerp-tools binnen Inventor zoals:
 • Assen
 • Lagers
 • Balken
 • Aandrijvingen (tandwielen, kettingen, V-riemen...)
 • Spieverbindingen

Deel 2:
De student zal een eenvoudig mechanisch ontwerp koppelen aan de benodigde elektrische aandrijvingen, alsook de gehele sturing van het ontwerp.
Hierbij zijn de berekeningen/selectie van alle elektrische en mechanische componenten inbegrepen, zodat technische specificaties van componenten/onderdelen via catalogi toegevoegd kunnen worden. Alle schema's, plannen, programma's en 3D-tekeningen dienen via software ontworpen te worden. (E-Plan, Inventor, ...) De student houdt m.b.t. het ontwerp rekening met de gangbare normen en specificaties.

Studiematerialen (lijst)

Tabellenboek voor metaaltechniekVerplicht€ 60,90
 • Auteur: Wellekens B.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop met software Eplan en Inventor (Eplan-software gratis te verkrijgen via Eplan; Inventor software gratis te verkrijgen via Autodesk). De laptopspecificaties zijn terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht45,00Eindevaluatie van het ingediende projectdataboek (PDB)
Eerste examenperiodeProjectopdracht22,00Tussentijdse milestones project
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken33,00Mechanische berekeningen

Toetsing (tekst)

Eenmalige toets tijdens de lesweken (deel 1)

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dit deelexamen.
 • Je kan per opleidingsonderdeel maximum 1 gewettigde afwezigheid voor een tussentijdse evaluatie inhalen tijdens de ‘inhaaldag buiten examenreeks’. Hiervoor moet je je afwezigheid op deze tussentijdse evaluatie meedelen vóór aanvang van deze evaluatie via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je uploadt het ziekteattest of bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht). Bij ‘gevolgen’ kies je ‘inhaalexamen WEL aanvragen’. De datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ wordt later gecommuniceerd via WebUntis.

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties (deel 2)

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de eerste introductieles en de tussentijdse evaluatiemomenten omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties (deel 2)

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.