Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Engineering25277/3374/2425/1/49
Studiegids

Engineering

25277/3374/2425/1/49
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Onderhoudstechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thijs Alain
Andere co-titularis(sen): Van Goethem Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Project elektromechanica A EN eerder ingeschreven voor Mechanisch ontwerpen CAD EN eerder ingeschreven voor Labo elektrisch ontwerpen OF (eerder ingeschreven voor Elektromechanisch project EN eerder ingeschreven voor Mechanisch ontwerpen CAD EN eerder ingeschreven voor Elektrisch ontwerpen CAD).

Korte omschrijving

Het vak engineering bestaat uit twee delen:

 • Deel 1:
  • het ontwerpen (engineering) van een industriële installatie met elektrische- en mechanische componenten
  • toepassen van geziene- of nieuwe theorie, normen, ... door gebruik te maken van catalogi, softwarepakketten, ...
  • energievriendelijk ontwerpen (REG)
  • onderhoudsvriendelijk ontwerpen (Total Cost of Ownership)
  • kennismaking met diverse documenten zoals lastenboeken, meetstaten, ...
 • Deel 2:
  •  het toepassen (Case) van de geziene leerstof op een (groter) project.

In deel 1 wordt door de docent een casestudie uitgewerkt. Op verschillende onderdelen dient door de student een opdracht ingediend te worden voor de permanente evaluatie.
In  deel 2 dient de student op zelfstandige basis een geheel project uit te werken, waarbij de docent begeleiding kan geven.
Beide maken deel uit van de evaluatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan een risico-analyse opstellen.
De student kan een risico-analyse opstellen van een eenvoudige installatie.
EM05: Ontwerpen
De student kan een plan van aanpak (PVA) opstellen.
De student kan een plan van eisen (PVE) opstellen.
De student kan in het licht van rationeel energiebeheer zijn/haar ontwerp daarop afstemmen.
De student kan technische ontwerpkeuzes maken en implementeren in het PVA dat inspeelt op het issue rationeel energiebeheer.
EM07: Meten
De student kan autonoom een bestaande technische omgeving opmeten als basis voor zijn ontwerp.
De student kan een bestaande technische omgeving opmeten als basis voor zijn ontwerp.
EM17: OHT Engineering
De student kan autonoom een volledig technische ontwerpdossier aanmaken met detailspecificaties in functie van de aard der werken.
De student kan een ontwerp (elektrisch en mechanisch) uitwerken van een multifunctionele installatie.
De student kan een totaalontwerp (elektrisch en mechanisch) uitwerken van een omvangrijk project.
De student kan technische documenten aanmaken met detailspecificaties van het ontwerp.

Leerinhoud

VERMOGENBILAN:
 • De studenten moeten een oplijsting kunnen maken van de elektrische installatie met vermogen en gebruiksfactor en op basis van deze lijst bepalen wat de te verwachte belasting op de trafo en op het reactief vermogen is.
 • De studenten moeten nadenken over noodbronnen, UPS, ...

HOOGSPANNING:
 • De studenten moeten een HS schema van een bestaande installatie kunnen lezen en op basis van dit schema beslissen of de HS installatie voldoet aan de voorziene uitbreiding.
 • Het is NIET de bedoeling dat een nieuwe HS installatie wordt ontworpen.

NETSYSTEEM:
 • De studenten praktisch laten zien wat een TN netsysteem is om zo een bestaand netsysteem te leren herkennen.
 • De studenten praktisch (a.d.h.v. software) laten zien wat de impact is van hun keuze.
 • De studenten wijzen op het belang van de opbouw van het aardingssysteem (en wijzen op de ernstige gevolgen van het niet naleven van de regels van goed vakmanschap).
 • De studenten moeten op basis van deze kennis in het labo zelf een netsysteem kiezen.

POWERQUALITY:
De studenten moeten op basis van facturen (en of meetgegevens) een condensatorbatterij leren berekenen, kostprijs inschatten en de terugverdientijd berekenen.

KORTSLUITBEREKENINGEN:
 • De studenten moeten a.d.h.v. het softwarepakket een kortsluitberekening kunnen uitvoeren en zo de link leggen naar het materiaal dat dient toegepast te worden in de borden (opzoeken in catalogi).
 • De studenten moeten in staat zijn om van drie opeenvolgende niveaus de selectiviteit van de installatie te berekenen (bekijken op grafieken) en deze te interpreteren.

KABELBEREKENINGEN:
 • De studenten moeten a.d.h.v. het softwarepakket een kabelberekening kunnen uitvoeren.
 • De studenten moet de impact van de instellingen op de kabelberekeningen erkennen en kunnen toepassen.
 • De studenten moet de impact van harmonischen op de nulleider kunnen erkennen en hiermee kunnen rekening houden, zowel in kabelberekening als in keuze van materialen.
 • De studenten moet de impact van zijn keuze leren inzien naar praktische haalbaarheid.

VERLICHTING:
 • De studenten moet in staat zijn om een eenvoudig lokaal te berekenen.
 • De studenten moet een overzicht krijgen van het type materiaal dat er op de markt bestaat en hun toepassingsgebied.
 • De studenten moet leren werken met de bijhorende normen (bepalen van het juiste lichtniveau).

NOODVERLICHTING:
 • De studenten moet het onderscheid kennen tussen nood-, veiligheid-, werkplek- en antipaniekverlichting.
 • De studenten moet de norm kunnen toepassen in een praktische toepassing.

LICHTSTURING:
 • De studenten moet bij zijn ontwerp rekening houden met een voldoende lichtsturing (indien de toepassing dit vereist), zoals bewegingsdetectie, buitenlicht, kloksturing, ...
 • De nadruk ligt hier op eenvoudige (dagelijkse) sturing.

VERDEELBORDEN:

 • De studenten moet de installatie die voorzien wordt, volledig kunnen uittekenen (gezien het eplan pakket gekend is), waarbij nu de nadruk wordt gelegd op het elektrisch ontwerp en de schema's.
 • De studenten moeten een layout kunnen ontwerpen van een verdeelbord (op basis van bovenstaand schema) en dient de volledige materiaallijst op te stellen (keuze in materiaalmaken, prijsconsequentie, ...).

PERSLUCHT
:
 • De studenten moeten een uitbreiding op de bestaande installatie kunnen berekenen en dimensioneren (t/m materiaalkeuze en componentkeuze).
 • De studenten moet wel een inzicht hebben (a.d.h.v. een reëel cijfervoorbeeld) wat de impact is van een persluchtverlies op de energierekening.

RE-ENGINEERING:

 • De studenten kunnen een bestaande combinatie van verbruiker, lagers, koppelingen, pompen en motoren herrekenen en herdimensioneren op basis van gewijzigde bedrijfsomstandigheden (bv. een gewijzigd toerental van een ventilator -> impact op as, lagers, pomp, motor, ...).
 • De studenten moeten het passingsstelsel praktisch toepassen.
 • De studenten moeten hun materiaalkeuze en componentenkeuze kunnen afstemmen op de bedrijfsomstandigheden (bv. gewijzigd medium in pH en viscositeit).
 • De studenten kunnen een pomp selecteren in functie van opgegeven bedrijfsomstandigheden.
 • De studenten kunnen een koppeling selecteren op basis van de opgegeven bedrijfsomstandigheden
 • De studenten moet van een bestaande situatie een schets kunnen maken op papier, die bij hun ontwerp gebruikt kan worden.

INPLANTINGSPLAN - DOCUMENTEN:
 • De studenten moet in staat zijn om van de ontworpen installatie een inplantingsplan in 3D + 2D op te stellen met een voorstelling van de verbruikers, kringnummers, verdeelborden, machines, verlichting, noodverlichting, ...
 • De studenten kunnen bij het opstellen van het inplantingsplan rekening houden met de omgevingsvoorwaarden (stof, water, warmte, ...) en overige verbruikers (grote machines, buizen, ...).
 • De studenten moet van een aantal machineonderdelen een 3D tekening en detailtekeningen kunnen opstellen (met materiaalspecificaties).
 • De studenten moet in staat zijn om de technische specificaties van een prijsvraag op te stellen (geen administratieve bepalingen).
 • De studenten dienen catalogi te gebruiken om materiaalkeuzes op te stellen.
 • De studenten houden bij hun materiaalkeuze hierbij rekening met de bedrijfsomstandigheden (vochtig, Eex, stof, warmte, ...).
 • De studenten moeten de inhoud van een As Built dossier kennen (zie documenten hierboven).
 • De studenten moeten weten hoe met een As Built dossier moet omgegaan worden (revisie, ...).

REG:
De studenten leren ontwerpen op basis van energievriendelijke en onderhoudsvriendelijke installaties, zowel bij machineonderdelen als installatieonderdelen.

TCO (total cost of ownership):
De studenten kennen het begrip en kunnen dit toepassen op een aantal praktische ontwerpen (zie hierboven bv. condensatorbatterij).


VEILIGHEID
:
De studenten moeten in staat zijn om een Risico analyse op te stellen en het ontwerp aan te passen in functie van deze analyse.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Oefeningen die tijdens de les door de docent worden gezien
 • Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, ...) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop verplicht, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding. De toegepaste software zal gratis ter beschikking worden gesteld. De student moet administratierechten hebben over zijn eigen laptop, zodat de software door de student kan geïnstalleerd worden. Het correct werken van de software is een verantwoordelijkheid van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges69,00 uren
Werktijd buiten de contacturen87,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00Finale opdracht (CASE), inclusief de mondelinge verdediging
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Finale opdracht (CASE)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Opdrachten

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie en case: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten omdat 1) tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten en 2) de onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft waarbij een inhaalmoment niet mogelijk is.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie en/of case.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie en case: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.