Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Groeps- en teamwerk 230586/3382/2425/1/79
Studiegids

Groeps- en teamwerk 2

30586/3382/2425/1/79
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adams Carl
Andere co-titularis(sen): Mallentjer Maite, Van Leuvenhaege Sarah, Van Tongel Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als praktijkgerichte orthopedagoog zal je vaak met groepen werken en zelf ook deel uitmaken van een team. Met dit opleidingsonderdeel willen we je de noodzakelijke inzichten en vaardigheden meegeven om het functioneren van groepen en teams te optimaliseren. We integreren hierbij inhouden vanuit groepsdynamica en teamwerk en vertrekken vanuit een inclusieve visie op teamwerk. Je zal in dit practicum zelf samenwerken en vergaderen in groep en daarin verschillende rollen opnemen. Je werkt met je groep een casus uit over een fictief team en stelt jullie hypothesen en interventies voor dit fictief team voor in een presentatie. Daarnaast neem je de rol op van begeleider in een groepsgesprek bij een groepje medestudenten. Ten slotte beschrijf je de groeps- en teamprocessen van je eigen team in een individueel syntheseverslag als mondeling examen.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving
De student refereert conform de APA – normen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in werken in en met groepen: Groepsdynamisch werken (met cliënten/teams, vrijwilligers, mantelzorgers)
De student hanteert kennis over en inzicht in groepsdynamica.
De student zet groepsvaardigheden in ten behoeve van het groepsproces.
De student vervult de rol van voorzitter, notulist, co-voorzitter en groepslid adequaat.
De student neemt verschillende rollen op in een groep. (leiden, volgen, weerstaan, kritisch opstellen, houden, lossen, zorgen, genieten, afwachten, erkennen,...).
De student profileert zich constructief binnen het team van studenten.
De student zet groepsvaardigheden in ten behoeve van het groepsproces.
Deskundig in coachen: Activerend begeleiden en coachen van individuen en groepen
De student leidt een vergadering en modereert een groepsgesprek.
Samenwerken en communiceren
De student presenteert mondeling op heldere, volledige en relevante wijze, afgestemd op het beoogde publiek.

Leerinhoud

Omschrijving leerinhoud:
1. Groepsdynamica:
- kenmerken van goedfunctionerende groepen
- veiligheid en vertrouwen in groepen
- input van groepsleden (model Van Lente) en doelen in groepen
- groepscohesie
- groepsnormen en groepsdruk
- groepsrollen
- macht en gehoorzaamheid in groepen
- communicatie in groepen
2. Begeleiden van groepen:
- begeleiden van een groepsgesprek
3. Teamwerk:
- voorwaarden voor effectief teamwerk
- teamontwikkelingsmodel (SDRPI-model)
- diversiteit in teams
4. Vergadertechnieken
5. Mondeling presenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus Groeps- en teamwerk (2024-2025)

Aanvullend leermateriaal en slides op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00Groeps- en team vaardigheden: In een groepje medestudenten presenteer je jullie hypothesen en interventies rond een fictief team in een opgegeven casus. In de beoordeling wordt naast de kwaliteit van de presentatie, ook de kwaliteit van het groepsproces en de individuele participatie gewogen. Wordt uitgevoerd in de presentatieweek, aanwezigheid verplicht. Individuele participatie wordt gemeten via (tijdige) aanwezigheid en de wekelijkse voorbereiding. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. In geval van gewettigde afwezigheid wordt de voorbereiding aan de groep bezorgd meteen na afloop van het ziektebriefje. Toetsmethode: presentatieBron: gesloten boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname na procesBeoordelaar: lectorAanwezigheden:- Je moet aan minstens 5 practica hebben deelgenomen, om te kunnen slagen voor dit deelexamen. Als je aan minder dan 5 practica deelneemt, krijg je een 0 voor dit deelexamen.-Het punt op de presentatie kan individueel gecorrigeerd worden door de lector bij onwettige afwezigheid en/of gebrek aan participatie tijdens de les en/of bij de taakuitvoering ter voorbereiding van en tijdens de lessen. -Vanaf de tweede ongewettigde afwezigheid tijdens de practica verminderen we het deelcijfer afhankelijk van het aantal ongewettigde afwezigheden. Bij 2,3 of 4 ongewettigde afwezigheden wordt het groepspunt verminderd: Bij 2 afwezigheden – 25 %, bij 3 afwezigheden – 50 %, bij 4 afwezigheden – 75 %.-Bij gebrek aan participatie tijdens de les en/of bij de taakuitvoering ter voorbereiding van de les: de student krijgt niet het volledige deelcijfer. In totaal kan de student op deze wijze max. 50% van het groepspunt verliezen. De criteria worden toegelicht in de studiewijzer.Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00In een schriftelijk verslag wordt het inzicht van elke student in begrippen uit groepsdynamica en teamwerk getoetst. Dit gebeurt door toepassing op het team uit de klasgroep waar de student deel van uitmaakt. De lector beoordeelt een steekproef van twee vragen.Toetsmethode: werkstukBron: open boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname na procesBeoordelaar: lector Taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .-1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2) - -/+ +1pt: Tekststructuur (& lay-out) - -/+ +1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl - -/+ +1pt: Correcte taal - -/+ + Indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel: - dan wordt het deelcijfer dat werd behaald op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.-dient de student dit deelexamen te herkansen indien de student niet is geslaagd voor dit deelexamen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Mondelinge evaluatie modereren, leiden en ondersteunen van een groepsgesprek en leiden van een vergadering. In de loop van de practica komt elke student aan bod als moderator van een groepsgesprek en voorzitter of covoorzitter van een vergadering. Ook de voorbereiding van deze gesprekken en vergaderingen wordt in de score verrekend.De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.Toetsmethode: gedragsobservatieBron: gesloten boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: permanent uitgesteldBeoordelaar: lectorHet cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00De punten behaald voor het assessment van de presentatie in de eerste examenperiode worden overgedragen indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Studenten die niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen, dienen dit mondelinge deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode. De student moet individueel een opgelegd thema presenteren i.v.m. groeps- en teamprocessen.
In de beoordeling wordt rekening gehouden met zowel de vorm als de inhoud van de presentatie

Toetsmethode: presentatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- dan wordt het deelcijfer dat werd behaald op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen te herkansen indien de student niet geslaagd is voor dit deelexamen.

In een schriftelijk verslag wordt het inzicht van elke student in begrippen uit groepsdynamica en teamwerk getoetst. Dit gebeurt door toepassing op een groep waar de student deel van uitmaakt. De student kiest zelf een bestaande groep. De lector beoordeelt een steekproef van twee vragen

Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: werkstuk indienen bij de start van de tweede examenperiode
Beoordelaar: lector

Taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .

1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2) - -/+ +
1pt: Tekststructuur (& lay-out) - -/+ +
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl - -/+ +
1pt: Correcte taal - -/+ +
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Modereren, leiden en ondersteunen van een groepsgesprek en leiden van een vergadering:
- Indien een student in de eerste examenperiode niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen, zal de student de leerdoelen van dit deelexamen moeten herkansen in de tweede examenperiode.
- Indien de student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel en wel geslaagd is voor dit deelexamen in de eerste examenperiode, wordt het cijfer op dit deelexamen van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.

Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector