Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Sociaal-agogische vaardigheden 130593/3382/2425/1/26
Studiegids

Sociaal-agogische vaardigheden 1

30593/3382/2425/1/26
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Demesmaeker Greet
Andere co-titularis(sen): Gevers Lut, Roelant-Blom Cindy, Stevens Marianne, Van Nuffel Valerie, Van Tongel Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Sociaal-agogische vaardigheden staan we stil bij een aantal elementaire vaardigheden die je als bachelor in de orthopedagogie nodig hebt om in relatie te treden met cliënten, hun netwerk, collega’s, …
In een eerste -algemeen- deel, staan we stil bij de centrale kenmerken van hulpverlening die mensen versterkt en de basishouding die hiervoor nodig is. Vervolgens richten we ons op de fundamentele aspecten van het communicatieproces.
In een tweede deel hebben we aandacht voor luisteren, omgaan met emoties, feedback, assertief reageren en conflicthantering. Wanneer we het hebben over luisteren, dan maken we een onderscheid tussen luisterhouding en luistertechnieken. De theorie van Actief Luisteren wordt hierbij geïntegreerd, naast andere belangrijke invalshoeken. Het gaat om luisteren naar anderen: dat kan gaan om cliënten, collega’s, maar ook andere mensen in het heel algemeen.
Dit opleidingsonderdeel bestaat uit practica waar je je in deze sociaal-agogische thema’s en de vaardigheden die je hiervoor nodig hebt, verdiept.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student creƫert vanuit een empowerende basishouding voorwaarden die leiden tot een geslaagde communicatie- en relatieopbouw.
De student zet vanuit een empowerende basishouding gespreks- en contactvaardigheden in tweegesprekken in.
De student verantwoordt een interactie vanuit de 3 fundamentele uitgangspunten van een empowerende basishouding.
De student neemt een actief empatische luisterhouding aan in tweegesprekken.
Deskundig in coachen: Activerend begeleiden en coachen van individuen en groepen
De student hanteert functioneel feedback.
De student onderzoekt de mogelijke effecten van de eigen verbale en non-verbale communicatie op de ander.
Samenwerken en communiceren
De student analyseert assertieve gedragswijzen in een interactie .
De student evalueert de copingstijl die hij heeft toegepast in een interactie.
De student motiveert welke conflicthanteringsstijl(en) hij heeft toegepast in een interactie.
De student past de verschillende componenten van een communicatieproces zowel op verbaal als op non-verbaal niveau toe.

Leerinhoud

• Basishouding
• Communicatie:
Luisteren
Omgaan met emoties
Feedback
Assertief reageren
Conflicthantering

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht studiemateriaal voor alle studenten:
Syllabus ‘Sociaal-agogische vaardigheden’ (2024-2025)
Studiewijzer ‘Sociaal-agogische vaardigheden’ (2024-2025)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen23,00 uren
Werktijd buiten de contacturen81,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Mondelinge evaluatie van de aangebrachte sociaal agogische vaardigheden.
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Mondelinge evaluatie luistervaardigheden (luisterhouding): De student toont zijn luistervaardigheden.
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00De punten behaald voor dit assessment in de eerste examenperiode worden overgedragen indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Studenten die niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen, dienen dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode.
In een individueel, mondeling assessment worden de aangebrachte sociaal agogische vaardigheden getoetst.
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00De punten behaald voor het assessment van de mondelinge luistervaardigheden in de eerste examenperiode worden overgedragen indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Studenten die niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen, dienen dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode.
In een individueel, mondeling assessment worden de luistervaardigheden van de student getoetst.
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector