Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Eindpaper32403/3382/2425/1/68
Studiegids

Eindpaper

32403/3382/2425/1/68
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gevers Lut
Andere co-titularis(sen): Rosseel Dona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar) of 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel ‘Eindpaper’ vormt een belangrijk sluitstuk van de opleiding tot Professionele Bachelor Orthopedagogie.
De ‘Eindpaper’ is opgevat als een opleidingsonderdeel dat studenten stimuleert om competenties te integreren.
Het opleidingsonderdeel is bij uitstek bedoeld om aan studenten de kans te geven, op een actieve en zelfsturende manier, een complexe taak tot een goed einde te brengen. Op die manier proberen we in een onderwijscontext de werkrealiteit van de toekomstige opvoeder - begeleider zo sterk als mogelijk te benaderen. Studenten gaan zelf op zoek naar een onderzoeksvraag in het ortho(ped)agogisch werkveld, dit is het uitgangspunt om dit praktijkgericht onderzoek uit te bouwen. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek relevant is voor de praktijk, dat het gericht is om de praktijk te ondersteunen en dat het een gefundeerde en innoverende bijdrage levert aan de ontwikkeling van die praktijk.
De eindpaper is een individuele onderzoeksopdracht en wordt benaderd vanuit een orthopedagogisch perspectief, wat doorheen het gehele werk zichtbaar wordt verwerkt.
Het verzamelen van informatie gebeurt door literatuuronderzoek, methoden en praktijkonderzoek (bv. vragenlijsten, interviews afnemen, …), eventuele vorming en/of studiebezoeken.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.
De student synthetiseert verschillende bronnen tot een samenhangend geheel.
De student hanteert een planning/timing op flexibele manier.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in bruggen bouwen: Maatschappelijke participatie verhogen (community building) 
De student voert praktijk-onderzoek vanuit (ortho)(ped)agogische perspectief met oog voor maatschappelijke participatie en community building.
Deskundig in veranderingsprocessen: Onderzoek en innovatie
De student analyseert een praktijkprobleem als basis voor een innovatief antwoord/oplossing.
De student expliciteert gemaakte methodologisch keuzes.
De student hanteert de onderzoekscyclus.
Deskundig in veranderingsprocessen: Maatschappelijk niveau
De student integreert maatschappelijke tendensen in het praktijkonderzoek om daarbij invloed uit te oefenen op de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student hanteert een onderbouwde orthopedagogische visie (kernbegrippen:kwaliteit van leven, inclusie, context en diversiteit) doorheen het praktijkonderzoek.
De student expliciteert gemaakte inhoudelijke keuzes.
Creatief denken en handelen
De student ontwikkelt een innovatief antwoord op een praktijkprobleem.
Internationaal gericht
De student integreert diverse internationale bronnen in het praktijkonderzoek.
Cultuursensitief handelen
De student benadert het praktijkprobleem vanuit meerdere (culturele) invalshoeken.
Ethische vaardigheden
De student verantwoordt het gehele praktijk-onderzoek vanuit deontologische codes en ethische overwegingen.
ICT basisvaardigheden, mediawijs en (digitale) (zorg) technologie├źn
De student maakt een synthese van alle relevante bronnen uit het praktijkonderzoek.

Leerinhoud

De student beantwoordt een onderzoekvraag vanuit de beroepspraktijk systematisch (=door het doorlopen van een aantal vaste stappen), bruikbaar en onderbouwd. Deze onderzoeksvraag is bepalend voor de leerinhoud en verschilt per student. De ingediende eindpapers dienen te voldoen aan een aantal criteria:


- Het project is werkveld-relevant, de aard van de opdracht sluit aan bij het werkveld van de opvoeder-begeleider.
- Het project kan theoretisch uitgediept worden én is praktisch vertaalbaar.
- Het project heeft de mogelijkheid in zich om kennis, kunnen en zijn van de individuele student te integreren zodat hij aan individuele competenties kan werken.
- Het project kan resulteren in een eindproduct dat evalueerbaar is.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Poelmans, P. & Severijnen, O. (2020). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Coutinho.
- studiewijzer/leidraad ‘Eindpaper’

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen
- Syllabus OLOD ‘Documentatie en onderzoeksmethoden’.
- Informatie met betrekking tot het onderzoeksthema.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen142,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,001. Korte omschrijving van de toets:
De projectopdracht wordt door middel van drie clusters beoordeeld.
a) Onderzoeksproces: 10%
Methode: werkstuk
Bron: open boek
Medium: schriftelijk
Moment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Clausule voor taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding Orthopedagogie tot max. 4 punten afgetrokken van het cijfer voor de cluster Paper.
b) Paper : 65 %
Methode: werkstuk
Bron: open boek
Medium: schriftelijk
Moment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector en Jury
Clausule voor taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding Orthopedagogie tot max. 4 punten afgetrokken van het cijfer voor de cluster Paper.
c) Verantwoording: 25%
Methode: open vragen
Bron: open boek
Medium: mondeling
Moment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector en Jury
Clausule voor taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding Orthopedagogie tot max. 4 punten afgetrokken van het cijfer voor de cluster Paper.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,001. Korte omschrijving van de toets:
De projectopdracht wordt door middel van drie clusters beoordeeld.
De paper wordt herwerkt aan de hand van de feedback die de student in de eerste examenperiode kan krijgen op het inzagemoment. Ook het onderzoeksproces en de verantwoording kan worden herwerkt op basis van de feedback die gevraagd kan worden op het inzagemoment.
a) Onderzoeksproces 10%
Methode: werkstuk
Bron: open boek
Medium: schriftelijk
Moment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Clausule voor taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding Orthopedagogie tot max. 4 punten afgetrokken van het cijfer voor de cluster Paper.
b) Paper: 65%
Methode: werkstuk
Bron: open boek
Medium: schriftelijk
Moment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector en Jury
Clausule voor taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding Orthopedagogie tot max. 4 punten afgetrokken van het cijfer voor de cluster Paper.
c) Verantwoording: 25%
Methode: open vragen
Bron: open boek
Medium: mondeling
Moment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector en Jury
Clausule voor taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding Orthopedagogie tot max. 4 punten afgetrokken van het cijfer voor de cluster Paper.