Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep 1: de startende professional 135197/3382/2425/1/04
Studiegids

Leergroep 1: de startende professional 1

35197/3382/2425/1/04
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Leuvenhaege Sarah
Andere co-titularis(sen): Adams Carl, Avonds Mieke, Der Kinderen Gwenda, Eraets Kristel, Ferny Lies, Gevers Lut, Gommeren Lara, Mallentjer Maite, Moentjens Gwendy, Vanbrabant Lien, Verbeek Mieke, Verreyken Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Leergroep 1 is een ervaringsgerichte werkvorm waarin de student begeleid wordt door de leergroepbegeleider (2u) en studenten uit het opleidingsonderdeel coachend begeleiden (2u). Deze werkvorm stelt de student in staat om veel over zichzelf en van anderen in de klasgroep te leren in functie van zijn eigen leerproces als toekomstig praktijkgerichte orthopedagoog.
Reflectie, leren en startende professional zijn de drie clusters waarrond de lessen worden opgebouwd.
Leergroep 1 staat steeds in verbinding met de inhouden van de opleidingsonderdelen van het semester.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings- en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student beschrijft op welke manier hij oog heeft voor andere referentiekaders.
Deskundig in veranderingsprocessen: Organisatieniveau
De student beschrijft de werking, doelgroep en structuur van organisaties uit het werkveld.
De student geeft een overzicht van de organisaties waar hij reeds mee in contact kwam.
De student beschrijft het takenpakket van de praktijkgerichte orthopedagoog in organisaties uit het werkveld.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student vormt een onderbouwde mening ten opzichte van een actueel maatschappelijk thema.
Zelfregulering: Autonoom, intentioneel en proactief handelen, weerbaar, zelfzorg, reflecteren
De student brengt eigen talenten, vaardigheden en attitudes in kaart in functie van het eigen leerproces als toekomstig praktijkgericht orthopedagoog.
De student beschrijft mogelijkheden, beperkingen en grenzen in functie van het eigen leerproces als praktijkgericht orthopedagoog.
De student beschrijft genomen acties, op basis van eigen inzichten en gekregen feedback, om leerkansen voor zichzelf te creëren
De student verwoordt de mogelijke effecten van het eigen referentiekader op zijn (professioneel) denken, willen, voelen en handelen.
De student verbindt theorie en nieuwe informatie aan de eigen leerervaringen.
De student toont aan dat hij double loop leren hanteert.
De student vertrekt vanuit relevante leersituaties om reflectieverslagen op te bouwen.
De student gebruikt het spiraal- en uimodel uit het handboek Reflecteren (Geenen, 2019) op gepaste wijze.
Cultuursensitief handelen
De student beschrijft op welke manier hij oog heeft voor andere referentiekaders.
De student verwoordt de mogelijke effecten van het eigen referentiekader op zijn (professioneel) denken, willen, voelen en handelen.
Ethische vaardigheden
De student beschrijft de universele rechten die relevant zijn voor een maatschappelijk thema.

Leerinhoud

De thema's van de lessen zijn:

 • het eigen leerproces in kaart brengen door middel van zelfreflectie
 • introductie en opstart van het groeiportfolio
 • het eigen referentiekader en dat van anderen
 • zicht krijgen op het beroep praktijkgerichte orthopedagoog door een verkenning van de orthopedagogische praktijk. Dit verwijst naar elke beroepspraktijk die de student in de opleiding kan opdoen en zelf kan inbrengen (studiebezoek, inleefervaringen, hobby's, ...)
 • leren reflecteren
 • wie ben ik als startende professional (attitudes, kennis, vaardigheden,...)
 • wie ben ik als persoon (referentiekader, talenten, uitdagingen en grenzen,...)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek:

Geenen, M.J.(2017).  Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.

Portfolio en studiewijzer als leermiddel.
Leermateriaal op Digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen40,00 uren
Vormen van groepsleren
Werktijd buiten de contacturen116,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00De student geeft op het einde van het semester (datum wordt bepaald door het leergroep1-team) een portfolio af. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: indienen via digitap
Beoordelaar: lector
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de tweede afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.

Indien je aan meer dan 1 practicum niet hebt deelgenomen, neem je zelf het initiatief om een vervangopdracht te vragen. Dit gebeurt per mail, ten laatste twee weken na de datum van de afwezigheid.
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00De student herwerkt zijn portfolio op basis van de feedback van de lector. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: indienen via digitap
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal