Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Sportief-agogische vaardigheden35199/3382/2425/1/72
Studiegids

Sportief-agogische vaardigheden

35199/3382/2425/1/72
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adams Carl
Andere co-titularis(sen): Rosseel Dona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel sportief-agogische vaardigheden omvat
- kennismaking en ervaren van sportief-agogische werkvormen
- kennismaking met het ervaringsleren en groepsdynamisch werken
- kennismaken met en ervaren van het programma Rots en water
- trainen en beheersen van technieken ‘zelfverdediging in de zorg’

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA – normen (vanaf semester 2).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student legt uit wat een professionele basishouding is en beschrijft hoe hij deze basishouding toepast tijdens een sportief-agogische activititeit.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student formuleert mogelijke handelwijzen voor een fictieve conflictsituatie.
Deskundig in werken in en met groepen: Groepsdynamisch werken (met cliënten/teams, vrijwilligers, mantelzorgers)
De student kan verantwoorden hoe hij met een groep werkt vanuit een groepsdynamisch kader.
De student ontwikkelt actief een klimaat waarin medestudenten optimale ontwikkelings- en vormingskansen krijgen.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student kan verbanden leggen tussen de geziene theoretische kaders, het ervaringsleren in de les en de eigen sportief-agogische activiteit.
De student beschrijft met eigen woorden wat ervaringsleren is.
Zelfregulering: Autonoom, intentioneel en proactief handelen, weerbaar, zelfzorg, reflecteren
De student beschrijft eigen mogelijkheden en hiaten in weerbaarheid en kan de eigen grenzen aangeven.
Creatief denken en handelen
De student denkt creatief in het ontwikkelen van een activiteit.

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel sportief-agogische vaardigheden werken we via ervaringsgericht en groepsdynamisch leren aan een professionele basishouding bij studenten. De focus ligt enerzijds op het proces van de student zelf en anderzijds op het inzicht in hoe ervaringsgerichte leerprocessen worden opgebouwd in de begeleiding. We reiken de student tal van sportief-agogische werkvormen aan.
De student kent zijn eigen grenzen en kan in zijn kracht en in zijn kwetsbaarheid staan, nodig voor reflectie en dialoog, in dit proces. We verdiepen ons in de bestaande Rots en Water training en leren de studenten enkele technieken aan die kaderen binnen zelfverdediging in de hulpverlening.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

1. Syllabus sportief-agogische werkvormen (2024-2025) Digitap
2. Literatuurlijst: aanbevolen
3. Documenten op het digitale leerplatform Digitap
4. Studiewijzer ‘Sportief-agogische vaardigheden’ (2024-2025) 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00100% Portfolio: De student dient het portfolio in voor de deadline via Digitap. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: permanente evaluatie en momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de tweede afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je moet aan minstens 5 practica hebben deelgenomen, om te kunnen slagen voor dit examen. Als je aan minder dan 5 practica deelneemt, krijg je een 0 voor dit examen. Vanaf de tweede ongewettigde afwezigheid krijg je een 0 op permanente evaluatie.
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00100% Portfolio: De student dient voor de deadline het portfolio in via Digitap. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal