Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep 2: de professional in het werkveld 235203/3382/2425/1/14
Studiegids

Leergroep 2: de professional in het werkveld 2

35203/3382/2425/1/14
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket orthopedagogie Bachelor 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Roelant-Blom Cindy
Andere co-titularis(sen): Adams Carl, Adriaensens Joke, Ferny Lies, Gevers Lut, Gommeren Lara, Hofman Bart, Mallentjer Maite, Vanbrabant Lien, Van Leuvenhaege Sarah, Van Tongel Wim, Verbeek Mieke, Verreyken Sarah, Walravens Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Leergroep 2 is een ervaringsgerichte werkvorm waarin de student, samen met de eigen klasgroep en leerprocesbegeleider, werkt rond de volgende thema's:
- het eigen leerproces in kaart brengen door middel van zelfreflectie;
- het eigen (professionele) referentiekader en dat van een ander;
- verkenning van de orthopedagogische praktijk/ werkveld. Dit verwijst enerzijds naar elke beroepservaring die de student in de opleiding kan opdoen (maatschappelijke dienstverlening, werkveldwandeling, inclusiebeurs ...). Anderzijds krijgt de student hoorcolleges over de organisatie en invulling van de sociale kaart.

In dit opleidingsonderdeel staat het eigen leerproces (reflecteren) als beroepspersoon centraal. Een klasgroep en een leergroepbegeleider komen samen gedurende 2 intensieve ervaringsweken. Studenten leren ervaringen kritisch in vraag te stellen, bespreken onderwerpen uit de actualiteit en maken samen een casus om het werkveld en hun positie als beroepspersoon te verkennen.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student beschrijft hoe en waar elementen uit het eigen referentiekader verschillen met die van een ander.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student doet een voorstel van gepaste dienst- hulpverlening voor een gegeven casus.
De student zoekt via diverse kanalen gepaste dienst- en hulpverlening voor een gegeven casus.
Deskundig in veranderingsprocessen: Organisatieniveau
De student geeft voorbeelden van voorzieningen waar een praktijkgerichte orthopedagoog kan werken.
De student gebruikt de terminologie (afkortingen, vakjargon,....) correct.
De student legt uit welke plaats de voorziening heeft binnen het werkveld.
Zelfregulering: Autonoom, intentioneel en proactief handelen, weerbaar, zelfzorg, reflecteren
De student brengt eigen talenten, vaardigheden en uitdagingen in kaart in functie van zijn later beroep.
De student beschrijft eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen in functie van zijn later beroep.
De student geeft weer hoe hij/zij zich verhoudt tov het werkveld/organisatie/werking.
De student beschrijft de elementen uit het eigen referentiekader in functie van het later beroep.
Cultuursensitief handelen
De student beschrijft hoe en waar elementen uit het eigen referentiekader verschillen met die van een ander.
Ethische vaardigheden
De student beschrijft de mogelijke effecten van het eigen referentiekader op zijn professioneel denken (willen/voelen) en handelen.

Leerinhoud

Leergroep 2: de professional in het werkveld, staat steeds in verbinding met de inhouden van de opleidingsonderdelen van het semester:
- leren reflecteren
- attitudes
- groepswerk, groepsvorming
- communicatie
- praktijkervaringen
- kennis en vaardigheden om zicht te krijgen op het werkveld.
- actuele thema's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Boek: Geenen, M.J. (2017). Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.
• Studiewijzer als leermiddel.
• Leermateriaal op digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen23,00 uren
Werktijd buiten de contacturen113,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Dit is een schriftelijk examen dat opgebouwd is uit meerkeuzevragen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: Gesloten vragen
Bron: Open boek
Toetsmedium: Digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Het cijfer van deze kennistoets wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor deze kennistoets.
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00De projectopdracht bestaat uit een individuele opdracht (50%) en een groepspresentatie (50%) De casusgroep presenteert de bevindingen vanuit de verkenning van het werkveld. De studenten maken duidelijk welke leerdoelen verworven werden en hoe het proces (zowel op groeps- als individueel niveau) verlopen is. De groepspresentatie wordt uitgevoerd in de presentatieweek, aanwezigheid verplicht.

Toetsmethode: werkstuk en presentatie
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling en schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).

1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Het cijfer van deze projectopdracht wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor de projectopdracht.

Aanwezigheid voor dit practicum is verplicht. Bij afwezigheid verwittigt de student de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Bij afwezigheid neemt de student zelf initiatief om de gemiste leerinhouden en het gemiste groepsproces in te halen. De student brengt de lector op de hoogte van de ondernomen acties.

Het punt op de presentatie kan individueel gecorrigeerd worden door de lector bij onwettige afwezigheid en/of gebrek aan participatie tijdens de les en/of bij de taakuitvoering ter voorbereiding van en tijdens de lessen.
Je moet aan minstens 60% (18u) van alle practica-uren (30u) hebben deelgenomen om aan de presentatie te mogen deelnemen. De uren van afwezigheid moeten gewettigd zijn. Als je minder dan 60% van alle practica-uren aanwezig was, krijg je een 0 voor het deel groepspresentatie. Bij ongewettigde afwezigheden wordt het deelcijfer verminderd: vanaf 4 practica-uren -25%, vanaf 6 practica-uren -45%, vanaf 8 practica-uren -75%, vanaf 10 practica-uren is er geen deelname aan de groepspresentatie meer mogelijk.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Dit is een schriftelijk examen dat opgebouwd is uit meerkeuzevragen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: Gesloten vragen
Bron: Open boek
Toetsmedium: Digitaal
Toetsmoment: tijdens examenweken
Beoordelaar: Lector
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Individuele opdracht: op basis van de gekregen feedback moet de student de individuele opdracht herwerken. De individuele opdracht wordt ingediend voor de opgegeven deadline.
Groepspresentatie: Vanuit de leerdoelen (zie opdracht) bereidt de student een individuele presentatie voor die de student tijdens de 2e zittijd presenteert. De voorbereiding van deze individuele presentatie wordt ingediend voor de opgegeven deadline.

Toetsmethode: werkstuk en presentatie
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen (bestaande uit de individuele opdracht én individuele presentatie) af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.