Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Psychologie 224084/3382/2425/1/74
Studiegids

Psychologie 2

24084/3382/2425/1/74
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 6
  • Professionele uitdieping avondtraject 1
  • Professionele uitdieping avondtraject 2
  • Professionele uitdieping na BA/MA
  • Professionele uitdieping na EBA-LO
  • Professionele uitdieping na EBA-SO
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 6
  • Professionele uitdieping avondtraject 2
  • Professionele uitdieping na BA/MA
  • Professionele uitdieping na EBA-KO
  • Professionele uitdieping na EBA-SO
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Walravens Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als Bachelor in de Orthopedagogie zal je mensen en gezinnen (in hun context) begeleiden/ondersteunen.
Het succesvol begeleiden/ondersteunen van mensen, gezinnen en hun netwerk vraagt een goed begrip van de psychologische theoretische kaders van waaruit je handelen vertrekt.
Dit begrijpen kan vanuit verschillende invalshoeken gebeuren. In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met verschillende psychologische stromingen die vaak worden gehanteerd in de hulpverlening.
We zullen stilstaan bij het verschil in visie op de mens en zijn problemen die deze stromingen hanteren. Daarnaast bespreken we de verschillende therapieën en methodieken die ontwikkeld werden vanuit deze verschillende psychologische visies. Ook al zal je als professionele bachelor in de orthopedagogie zelf geen therapeutische behandelingen uitvoeren, toch maak je in je werk gebruik van verschillende methoden en technieken uit deze verschillende stromingen om personen te begeleiden en te ondersteunen in het dagelijkse leven. We willen van hieruit ook je vaardigheden uitbreiden door te kijken welke praktijkgerichte toepassingen deze visies bieden voor het werkveld van een professionele bachelor in de orthopedagogie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Vraagverheldering en analyse ondersteuningsvraag 
De student bespreekt het achterliggende mensbeeld en visie van de verschillende psychologische verklaringsmodellen en de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende benaderingen.
De student geeft de meerwaarde, beperkingen en de implicaties van de verschillende psychologische denkkaders en methodieken voor de ortho(ped)agogische praktijk en het eigen handelen weer.
De student hanteert inzichtelijk de begrippen en theorie van de verschillende psychologische verklaringsmodellen.
De student legt concrete situaties en gedragingen uit vanuit de verschillende psychologische benaderingen.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student stelt een concrete methodiek voor m.b.t. een opgegeven doelgroep die kan gebruikt worden in de orthopedagogische praktijk.
De student legt de therapeutische methodieken en de toepassing (methodieken en methodes) in het ortho(ped)agogisch werkveld van de verschillende psychologische stromingen uit . Dit zowel theoretisch als in een praktijkvoorbeeld.
Deskundig in bruggen bouwen: Onderhouden, versterken en creëren van netwerken.
De student bespreekt theoretische inzichten die kunnen gebruikt worden om het netwerk van de cliënt in kaart te brengen, te analyseren en te ondersteunen.

Leerinhoud

Van volgende psychologische stromingen komen zowel het theoretisch kader, de visie, de therapeutische toepassing als specifieke methodieken/technieken aan bod.
• Psychodynamische benaderingen
• Cognitief-gedragstherapeutische benaderingen
• Cliëntgerichte benaderingen
• Lichaamsgerichte benaderingen
• Systeemgerichte benaderingen
• Oplossingsgerichte benaderingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Weerman, A. (2013, vijfde herziene druk). Zes psychologische stromingen en één cliënt. Theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD. Soest: Nelissen.
- PowerPoint Presentaties bij de hoorcolleges op digitap
- Studiewijzer
- Nota's die je maakt tijdens de lessen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Omschrijving: Examen
 • Duur: Semester
 • Opmerking: De totale examentijd (2u) voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
 • Omschrijving: Colleges
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit is een schriftelijk examen dat is opgebouwd uit meerkeuzevragen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit is een schriftelijk examen dat is opgebouwd uit meerkeuzevragen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector