Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Zorg, media & technologie 235205/3382/2425/1/82
Studiegids

Zorg, media & technologie 2

35205/3382/2425/1/82
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Eraets Kristel
Andere co-titularis(sen): Hofman Bart, Stevens Marianne, Van Tongel Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Technische en elektronische hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven én uit zowel de kort- als de langdurige zorg. De mogelijkheden zijn talrijk en vaak ingrijpend voor de manier waarop we zorg organiseren. Daar waar technologie als ‘cure’ een duidelijke plaats heeft ingenomen in onze huidige maatschappij, blijkt technologie als ‘care’ moeilijker te ontwikkelen. Denk maar aan horloges en applicaties op de smartphone om je levensstijl in kaart te brengen maar ook diagnostische tests voor diabetici, ... die sneller zijn ingeburgerd dan ‘skypen met je hulpverlener’.

Voor het opleidingsonderdeel ‘Zorg Media & technologie’ focussen we ons op de cross-over van deze 3 begrippen. Hierbij definiëren we alle media en technologische hulpmiddelen die men kan inzetten op gebied van wonen, zorg, welzijn. Hierbij zullen we niet enkel oog hebben voor de cliënt maar ook zijn netwerk.

Als eerste zullen we de ‘zorg’ bekijken in de brede zin van het woord. Niet alleen ‘zorgen maken over’, het nadenken hoe we iets of iemand kunnen beschermen, … maar vooral vanuit het standpunt ‘van zorg dragen voor’ iemand met het oog op het aanbieden van gepaste hulp.

Als tweede item zullen we ons verdiepen in ‘media’ dat als communicatiemiddel wordt gezien om een boodschap of informatie naar meerdere mensen uit te dragen. We kijken naar media (meervoud van medium) vanuit ‘de opvoedingslijn tot awel’, het gebruiken van smartgames, chat, whatsapp, … En dit in rechtstreekse begeleiding van cliënten.

Tenslotte hebben we het technologisch gegeven als ‘wetenschap die vertrekt van de toepassing van verworven kennis en dit tot uiting kan brengen in een fysieke vorm. Het accent ligt dan op het behalen van specifieke doelen.’ We kijken naar de meest courante software en lichten een tipje van de hardware-sluier. Verder gaan we in op zorg-technologie als begrip alsook in zijn toegepaste vorm. Toepassingen zoals sensoren, beeldzorg, serious gaming en apps waarbij gebruik wordt gemaakt van internet, tablets of computers zijn hier voorbeelden van.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student beschrijft wat (zorg)technologie is en heeft kennis over de verschillende professionele toepassingsmogelijkheden binnen de zorgsector
De student kan digitale informatie verwerven, verzamelen en verwerken rekening houdend met de noden van de cliënt(groep) en netwerk.
De student zet (product)kennis over zorgtechnologieën in, in specifieke situaties rekening houdend met de noden van de cliënt(groep) en netwerk.
De student licht het zorgaanbod en (zorg)technologie toe aan diverse gebruikers nl. digibeten alsook diginatives.
Creatief denken en handelen
De student gebruikt digitale ondersteuningsmiddelen, apps en tools binnen het werkveld.
Ethische vaardigheden
De student handelt op een ethische en maatschappelijk verantwoorde manier.
ICT basisvaardigheden, mediawijs en (digitale) (zorg) technologieën
De student gebruikt 21ste century skills, zoals computational thinking, ict-vaardigheden, digitale communicatievormen en mediawijsheid.

Leerinhoud

21ste century skills/ digitale geletterdheid/ mediawijsheid.
Wat is (zorg)technologie?
Gebruik van technologie

Ict-basis word, excel, prezi, powerpoint, padlet, …
Ondersteuningsmiddelen en digitale technologieën
Digitale en technologische ondersteuningsmiddel gericht op werken/wonen/welzijn
Communicatie (synchroon/asynchroom)
Hulpverleningsgesprek (theorie)
Elektronisch cliëntendossier (ecd)
Werken met casus zorg-technologie
Mediawijs en ‘reflectie’ op eigen mediagebruik
…….

Studiematerialen (tekst): Verplicht

LAPTOP verplicht

DIGITAP
Teksten ter info op Digitap en samen onderzoeken van het digitale sociale hulpverleningslandschap.

ONLINE
Websites met diverse informatie zoals pesten, rouwverwerking, scheiding, …

Maar ook websites zoals JAC (jongerenadviescentrum), Sensoa, OCMW, AWEL, …

Specifieke sites met informatie en toepassing mbt het werken met cliënten en het cliëntsysteem in de vorm van spreekuren, chats, fora, Blogs, …

Digitale hulpverlening in de vorm van een telefoongesprek, chat, sms, mail, bednet,...

TECHNOLOGIE
Smartgames: gericht op het bespreekbaar stellen van vragen, gericht op sociale vaardigheden en niet op destructie en geweld …

Apps: routemap of planningsapp voor mensen met ass, toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, …

Zorgtechnologie: een robotarm als eet-hulp, elektronisch cliëntendossier, een interactieve knuffel, de tovertafel, Paro de zeehond, ...

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De student maakt individueel 3 werkstukken én formuleert 3 maal feedback op peers met een totaal op 20 punten.

Werkstuk 1 Inhoud: software, mediawijsheid, privacy, … (digitale zorg)
Vorm: Affiche & folder (type Canva)
Beoordeling formatief lector en peer

Werkstuk 2 :casus met ondersteuningsmiddel.
Inhoud: ondersteuningsmiddelen, apps, tools, … (Awel, auti-app, cliëntendossier, …)
Vorm: meer dynamisch presentatie in een digital platform (type Padlet)
Beoordeling docent peer (coëficient) 30% totaal

Werkstuk 3: werken met zorgtechnologie.
Inhoud: digitale technologieën/ zorgtechnologie, interactieve knuffels, paro, ….
Vorm: Zeer dynamisch (film, presentatie met audio) …
Beoordeling docent peer (coëfficient) 70 %

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De student maakt individueel 3 werkstukken met een totaal op 20 punten.

Werkstuk 1 Inhoud: software, mediawijsheid, privacy, … (digitale zorg)
Vorm: Affiche & folder (type Canva)
Beoordeling lector

Werkstuk 2 :casus met ondersteuningsmiddel.
Inhoud: ondersteuningsmiddelen, apps, tools, … (Awel, auti-app, cliëntendossier, …)
Vorm: meer dynamisch presentatie in een digital platform (type Padlet)
Beoordeling lector

Werkstuk 3: werken met zorgtechnologie.
Inhoud: digitale technologieën/ zorgtechnologie, interactieve knuffels, paro, ….
Vorm: Zeer dynamisch (film, presentatie met audio) …
Beoordeling docent

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal